Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 29 poz. 156

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

o ubezpieczeniu społecznym duchownych

Tekst pierwotny

Realizując gwarantowane Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prawo obywateli do ochrony zdrowia i ubezpieczenia społecznego oraz uwzględniając postanowienia zawarte w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, stanowi się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

[1] (uchylony).
Art. 2.
(uchylony).
Art. 3.
(uchylony).
Art. 4.
(uchylony).
Art. 5.
(uchylony).
Art. 6.
(uchylony).

Rozdział 2

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia

Art. 7. [Świadczenia przysługujące duchownym]

1. Świadczenia z ubezpieczenia przysługujące duchownym oraz członkom ich rodzin obejmują:

1) [2] świadczenia lecznicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

2) (uchylony),

3) (skreślony),

4) (uchylony),

5) dodatki do emerytury i renty,

6) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku i choroby zawodowej — rentę inwalidzką, rentę rodzinną oraz jednorazowe odszkodowanie,

7) (uchylony).

2. Osobom mającym ustalone prawo do emerytury lub renty oraz członkom ich rodzin przysługują następujące świadczenia:

1) dodatki do emerytury i renty,

2) (uchylony).

3) (uchylony).

3. (uchylony).

Art. 8. [Świadczenia lecznicze]
[3] Świadczenia z ubezpieczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, przysługują w zakresie i na zasadach przewidzianych dla pracowników.
Art. 9.
(uchylony).
Art. 10.
(skreślony).
Art. 11.
(uchylony).
Art. 12. [Dodatki do renty i emerytury]
Do emerytur i rent, o których mowa w art. 11, przysługują dodatki:

1) (skreślony),

2) pielęgnacyjny,

3) (uchylony),

4) dla sierot zupełnych

— na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Art. 13. [Renta inwalidzka, renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie]
1. Renta inwalidzka, renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku oraz w razie choroby zawodowej przysługują na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2—4.

2. Za wypadek, o którym mowa w ust. 1, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi bądź zakonnymi, jak również w drodze do miejsca ich pełnienia lub z tego miejsca.

3. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

4. (skreślony).

Art. 14. [Dodatki do rent inwalidzkich i rent rodzinnych]
Do rent inwalidzkich i rent rodzinnych, o których mowa w art. 13, przysługują dodatki:

1) (skreślony),

2) pielęgnacyjny,

3) dla sierot zupełnych

— na zasadach określonych w art. 12.

Art. 15. [Wypadek duchownego]
1. Okoliczności i przyczyny wypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, bada i ustala właściwa instytucja diecezjalna lub zakonna.

2. Duchowny, który uległ wypadkowi, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie o wypadku instytucję diecezjalną lub zakonną.

3. Po uzyskaniu wiadomości o wypadku od poszkodowanego lub z innych źródeł, instytucja diecezjalna lub zakonna sporządza kartę wypadku, opierając się na oświadczeniach poszkodowanego, zeznaniach świadków i innych dowodach.

4. Karta wypadku powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek oraz datę zgłoszenia,

2) dane osobowe duchownego, który uległ wypadkowi,

3) rodzaj wypadku, opis jego okoliczności, przebieg i przyczyny,

4) opinię o tym, czy wypadek jest wypadkiem w rozumieniu art. 13 ust. 2,

5) opinię o tym, czy nie zachodzą okoliczności wyłączające prawo do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku,

6) podpisy osób, które uczestniczyły w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku,

7) datę sporządzenia karty wypadku.

5. Instytucja diecezjalna lub zakonna przekazuje oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kartę wypadku wraz z całą dokumentacją, na której podstawie została sporządzona, nie później niż w terminie 6 tygodni od uzyskania wiadomości o wypadku.

6. Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5, stwierdza, czy wypadek był wypadkiem w rozumieniu art. 13 ust. 2.

Art. 16. [Choroba zawodowa duchownego]
W sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie Kodeksu pracy.
Art. 17.
(uchylony)
Art. 18.
(uchylony).
Art. 19.
(uchylony).
Art. 20.
(uchylony).
Art. 21.
(uchylony).
Art. 22.
(uchylony).
Art. 23.
(uchylony).
Art. 24.
(uchylony).
Art. 25.
(uchylony).
Art. 26. [Postępowanie w sprawie świadczeń]
Do postępowania w sprawach ustalenia świadczeń z ubezpieczenia, zasad ich realizacji oraz obowiązków osób pobierających takie świadczenia stosuje się zasady określone w przepisach, na których podstawie ustala się odpowiednie świadczenia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rozdział 3

Zgłoszenie do ubezpieczenia i składki na ubezpieczenie

Art. 27.

(uchylony).
Art. 28.
(uchylony).
Art. 29.
(uchylony).
Art. 30.
(uchylony).
Art. 31.
(uchylony).
Art. 32.
(uchylony).
Art. 33.
(uchylony).

Rozdział 4

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art. 34.

(uchylony).
Art. 35. [Zastosowanie przepisów ustawy]
1. Świadczenia określone w ustawie z tytułu wypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2, przysługują, gdy wypadek nastąpił po wejściu ustawy w życie.

2. Świadczenia określone w ustawie z tytułu choroby zawodowej przysługują, jeżeli uszczerbek na zdrowiu, spowodowany taką chorobą, został stwierdzony po wejściu ustawy w życie.

3. Zasiłek chorobowy z tytułu choroby powstałej przed dniem wejścia ustawy w życie przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak okres zasiłkowy liczy się od daty powstania niezdolności do pracy.

4. Zasiłek pogrzebowy przysługuje, jeżeli śmierć nastąpiła po wejściu ustawy w życie.

Art. 36.
(uchylony).
Art. 37.
(uchylony).
Art. 38. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

[1] Ustawa traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 61 pkt 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673).

[2] Na podstawie art. 170 pkt 13 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., art. 7 ust. 1 pkt 1 utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami tej ustawy.

[3] Na podstawie art. 170 pkt 13 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., art. 8 utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami tej ustawy.

Dziennik Ustaw