| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 kwietnia 1992 r.

w sprawie trybu przeznaczania studentów wyższych szkół morskich do odbycia zajęć wojskowych oraz czasu i sposobu ich odbywania.

Na podstawie art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) „wojskowym komendancie uzupełnień” - należy przez to rozumieć wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego studenta wyższej szkoły morskiej, trwającego ponad dwa miesiące;

2) „studiach”, „studencie” lub „studentach” - należy przez to rozumieć odpowiednio studia wyższe prowadzone w systemie dziennym w wyższej szkole morskiej, studenta lub studentów tych studiów.

§ 2.
1. Obowiązkowi odbycia zajęć wojskowych w wyższej szkole morskiej w czasie trwania studiów podlega student, który został uznany za zdolnego do czynnej służby wojskowej.

2. Studenta przyjętego na studia i spełniającego warunek określony w ust. 1 wojskowy komendant uzupełnień przeznacza do odbycia zajęć wojskowych.

3. Podstawę przeznaczenia stanowi zawiadomienie o przyjęciu studenta na studia, nadesłane przez wyższą szkołę morską.

§ 3.
1. Studenta będącego żołnierzem rezerwy kierownik studium wojskowego może zwolnić z odbywania części zajęć wojskowych.

2. Studenta, który powtarza rok studiów (semestr) lub podjął studia na drugim kierunku, kierownik studium wojskowego zwalnia z odbycia zajęć wojskowych, jeżeli przedmiot ten zaliczył zgodnie z regulaminem studiów danej szkoły.

§ 4.
1. Wojskowy komendant uzupełnień przy przeznaczaniu studenta do odbycia zajęć wojskowych:

1) dokonuje wpisu o tym przeznaczeniu w jego wojskowym dokumencie osobistym (książeczce wojskowej) i dokumentach ewidencyjnych;

2) wypełnia wtórniki kart ewidencyjnych.

2. Wojskowy komendant uzupełnień przesyła wtórniki kart ewidencyjnych wraz z formularzem ewidencyjnym przedpoborowego i innymi dokumentami do studium wojskowego właściwej wyższej szkoły morskiej.

§ 5.
1. Zajęcia wojskowe studentów są prowadzone w ciągu czterech semestrów w łącznym wymiarze 400 godzin.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć wojskowych oraz podział godzin na poszczególne semestry określają plany studiów.

§ 6.
1. Obecność studentów na zajęciach wojskowych jest obowiązkowa.

2. W czasie odbywania zajęć wojskowych studenci są obowiązani do przestrzegania dyscypliny wojskowej, a także noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych.

§ 7.
1. Studenci, którzy ukończyli pierwszy semestr zajęć wojskowych, składają przysięgę wojskową.

2. Zasady i tryb nadawania oraz pozbawiania studentów tytułu podchorążego, a także mianowania na stopnie wojskowe określają odrębne przepisy.

§ 8.
1. Kierownik studium wojskowego, na wniosek lekarza zespołu opieki zdrowotnej dla szkół wyższych, kieruje studenta odbywającego zajęcia wojskowe do rejonowej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Studenta, o którym mowa w ust. 1, uznanego za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej kierownik studium wojskowego zwalnia z odbywania zajęć wojskowych na okres niezdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Bezpośrednio przed upływem okresu, na który orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej, kierownik studium wojskowego kieruje studenta do rejonowej wojskowej komisji lekarskiej w celu określenia jego dalszej zdolności do czynnej służby wojskowej. W razie uznania studenta za zdolnego do czynnej służby wojskowej, kierownik studium wojskowego kieruje go na zajęcia wojskowe, zgodnie z regulaminem studiów danej szkoły.

4. Studenta, o którym mowa w ust. 1, uznanego za trwale niezdolnego do czynnej służby wojskowej kierownik studium wojskowego zwalnia z odbywania zajęć wojskowych, a jego wojskowe dokumenty ewidencyjne przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 9.
1. W razie przeniesienia studenta podlegającego obowiązkowi odbycia zajęć wojskowych do innej wyższej szkoły morskiej, kierownik studium wojskowego przesyła jego wojskowe dokumenty ewidencyjne do właściwego studium oraz zawiadamia o tym wojskowego komendanta uzupełnień.

2. W razie przeniesienia studenta z innej szkoły wyższej do wyższej szkoły morskiej, stosuje się odpowiednio przepisy § 2, z tym że student uzupełnia zajęcia wojskowe zgodnie z regulaminem studiów danej szkoły.

3. W razie przeniesienia studenta podlegającego obowiązkowi odbycia zajęć wojskowych do szkoły wyższej innej niż określona w ust. 1, kierownik studium wojskowego przesyła jego wojskowe dokumenty ewidencyjne wojskowemu komendantowi uzupełnień.

4. Wojskowe dokumenty ewidencyjne studenta, który został skreślony z listy studentów, kierownik studium wojskowego przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień.

§ 10.
1. Student, który ukończył ostatni semestr zajęć wojskowych, składa egzamin z tych zajęć.

2. Egzamin z zajęć wojskowych jest równocześnie egzaminem na oficera.

3. W razie niezłożenia egzaminu z zajęć wojskowych lub niezaliczenia semestru (roku) zajęć wojskowych, stosuje się zasady przewidziane w regulaminie studiów w odniesieniu do innych przedmiotów nauki objętych planem studiów.

§ 11.
1. Studentowi, który zdał egzamin z zajęć wojskowych, przełożony o uprawnieniach co najmniej dowódcy kompanii wystawia opinię służbową.

2. Treść opinii służbowej wystawianej studentowi powinna określać w szczególności umiejętności wychowawcze, sumienność i zdyscyplinowanie, poziom nabytej wiedzy wojskowej, predyspozycje dowódcze i dydaktyczne, w tym również do obejmowania określonych stanowisk w rezerwie, oraz dbałość o mienie wojskowe.

3. Opinię służbową sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia i załącza do wojskowych dokumentów ewidencyjnych studenta.

4. Przełożony, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje studenta ze sporządzoną o nim opinią służbową w terminie trzydziestu dni od daty jej wystawienia.

5. Studentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu od sporządzonej o nim opinii służbowej do wyższego przełożonego w terminie czternastu dni od daty zapoznania się z opinią; przełożony ten może sprostować opinię. Od opinii wyższego przełożonego nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

§ 12.
Studentowi, który ukończył zajęcia wojskowe i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin, wydaje się świadectwo złożenia egzaminu, a kopię świadectwa załącza się do wtórnika karty ewidencyjnej.
§ 13.
Wojskowe dokumenty ewidencyjne studentów, którzy ukończyli zajęcia wojskowe i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik studium wojskowego przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Parys

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra
 Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1992 r. (poz. 156)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »