| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 lutego 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 55, poz. 273 i z 1993 r. Nr 41, poz. 190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy poprzedniego zatrudnienia.",

b) skreśla się ust. 7,

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Pracownikowi działalności podstawowej, posiadającemu stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego bądź tytuł naukowy profesora, przysługuje miesięczny dodatek w wysokości:

Stopień (tytuł) naukowy

Kwota (w zł)

profesor

1.500.000

doktor habilitowany

1.000.000

doktor

500.000

 

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko jeden dodatek. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej dodatków, przysługuje dodatek w wyższej wysokości.

3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, określonego w umowie o pracę.

4. Dodatek przyznaje kierownik zakładu po udokumentowaniu uprawnień przez pracownika. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu.",

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia część I. Pracownicy działalności podstawowej otrzymuje brzmienie:

I. Pracownicy działalności podstawowej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

1

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

XX-XXII

2

Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarny

XIX-XXI

 

Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim

 

 

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zakładzie o obszarze działania: ogólnokrajowym, ponadwojewódzkim lub międzywojewódzkim

 

 

Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zespole zakładów

 

 

Ordynator

 

 

Kierownik apteki zakładowej ze specjalizacją II stopnia

 

 

Kierownik działu diagnostyki medycznej

 

3

Zastępca kierownika zakładu (jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do spraw lecznictwa nie wymieniony w lp. 2

XVIII-XX

 

Zastępca ordynatora

 

 

Kierownik apteki zakładowej nie wymieniony w lp. 2

 

 

Kierownik: działu nie wymieniony w lp. 2, pracowni i innych komórek organizacyjnych

 

 

Naczelna pielęgniarka w zakładach wymienionych w lp. 2 oraz w zespole zakładów

 

4

Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wymienionej w lp. 3

XVII-XIX

 

Zastępca kierownika apteki zakładowej

 

 

Starszy asystent

 

 

Starszy specjalista

 

5

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki w zakładach wymienionych w lp. 2 oraz w zespole zakładów

XVI-XVIII

 

Asystent

 

 

Specjalista

 

 

Specjalista terapii uzależnień

 

6

Młodszy asystent

XV-XVII

7

Lekarz w pierwszym roku pracy

XIV

 

Farmaceuta w pierwszym roku pracy

 

8

Starszy felczer, felczer

XIV-XVI

 

Przełożona pielęgniarek szpitala, wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, przychodni specjalistycznej o zasięgu wojewódzkim, przychodni rejonowej obejmującej opieką ponad 20 tys. osób

 

 

Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

 

 

Kapelan szpitalny

 

9

Zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala lub wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego

XIII-XV

 

Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

 

 

Pielęgniarka (położna) oddziałowa

 

 

Kierownik zespołu techników medycznych

 

 

Specjalistka pielęgniarka (położna)

 

 

Specjalista technik dentystyczny

 

 

Instruktorka w wojewódzkiej przychodni specjalistycznej

 

 

Perfuzjonista

 

10

Kierownik komórki organizacyjnej z wykształceniem średnim

XII-XIV

 

Starsza: pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

 

 

Starsza: higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna

 

 

Starszy: technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej

 

 

Starszy instruktor terapii uzależnień

 

 

Starszy dyspozytor w pogotowiu ratunkowym

 

 

Starszy ratownik medyczny

 

11

Pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa

XI-XIII

 

Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna

 

 

Technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej

 

 

Dyspozytor w pogotowiu ratunkowym

 

 

Ratownik medyczny

 

 

Starszy: ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 10

 

12

Instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyczka i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 11

X-XII

13

Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim

IX-XI

 

Statystyk medyczny

 

 

Asystentka pielęgniarska

 

14

Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim

VIII-X

 

Sanitariusz szpitalny

 

15

Wykwalifikowana pomoc dentystyczna, dezynfektor, laborant i inni z przeszkoleniem zawodowym

VII-IX

16

Pracownicy z wykształceniem podstawowym przyuczeni do wykonywania zawodu

VI-VIII

 

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia część I. Pracownicy działalności podstawowej otrzymuje brzmienie:

1

2

3

 

1. Pracownicy działalności podstawowej

 

1

Państwowy inspektor sanitarny

do 50%

2

Zastępca kierownika zakładu (zespołu zakładów, jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do spraw lecznictwa

do 45%

 

Ordynator

 

 

Kierownik komórki organizacyjnej

 

 

Kierownik apteki zakładowej

 

 

Naczelna pielęgniarka

 

3

Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim

do 40%

4

Zastępca ordynatora

do 35%

 

Zastępca kierownika komórki organizacyjnej

 

 

Zastępca kierownika apteki zakładowej

 

 

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki

 

 

Przełożona pielęgniarek

 

5

Zastępczyni przełożonej pielęgniarek

do 25%

 

Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych

 

 

Pielęgniarka (położna) oddziałowa

 

 

Kierownik zespołu techników medycznych

 

 

Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej

 

 

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I:

a) lp. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 20 otrzymują brzmienie:

Lp.

Zadanie

Wynagrodzenie kwota w zł

1

2

3

3

Odczytanie i opis:

 

 

a) zdjęcia małoobrazkowego

do 3.000

 

b) elektrokardiogramu

do 6.000

5

Prace techniczne wykonywane ponad 170 jednostek obliczeniowych w pracowniach stomatologicznych (za jednostkę obliczeniową)

do 25.000

6

Opieka dentystyczna w placówkach oświatowo-wychowawczych (miesięcznie):

 

 

1) w mieście

do 1.000.000

 

2) na wsi:

 

 

a) do 150 uczniów

do 1.000.000

 

b) powyżej 150 uczniów

do 1.200.000

8

Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem jednej nerki (w ośrodku wykonującym ponad 15 przeszczepień rocznie)

do 5.000.000

9

Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem serca

do 10.000.000

10

Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem serca i płuc

do 10.000.000

11

Wykonanie operacji serca w krążeniu pozaustrojowym (w ośrodku wykonującym ponad 150 operacji rocznie na jednej sali operacyjnej)

do 6.000.000

12

Przezskórne, wewnątrztętnicze rozszerzenie naczyń wieńcowych (za każdy zabieg w ośrodku wykonującym ponad 150 zabiegów plastycznych na naczyniach wieńcowych, zastawkach serca, aorcie i żyłach płucnych - w jednej pracowni)

do 1.500.000

13

Wykonanie zespołu czynności związanych z przeszczepieniem wątroby lub trzustki

do 10.000.000

14

Wykonanie zespołu czynności związanych z pobraniem gałki ocznej do przeszczepu jej tkanek i przeszczep rogówki

do 2.000.000

15

Wykonanie zespołu czynności związanych z transplantacją szpiku

do 5.000.000

19

Wykonanie operacji rewaskularyzacyjnych tętnic w ośrodku wykonującym powyżej 200 operacji rocznie

do 2.000.000

20

Wykonanie zespołu zadań związanych z operacją wydłużenia kończyn, powyżej 20 operacji rocznie

do 2.000.000

 

b) po lp. 6 dodaje się Ip. 6a, a po Ip. 20 dodaje się lp. 20a w brzmieniu:

Lp.

Zadanie

Wynagrodzenie kwota w zł

6a

Opieka ortodontyczna nad dziećmi i młodzieżą sprawowana przez lekarza ortodontę zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

do 1.000.000

20a

Wykonanie zespołu zadań związanych z operacją wszczepienia implantów kręgosłupa (powyżej 100 rocznie)

do 10.000.000

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 i pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 1994 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R.J. Żochowski

Załącznik 1. [TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 2 lutego 1994 r. (poz. 75)

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Miesięczna kwota
w tysiącach złotych

I

1.350-1.500

II

1.400-1.600

III

1.450-1.700

IV

1.500-1.800

V

1.550-1.900

VI

1.600-2.000

VII

1.650-2.200

VIII

1.700-2.400

IX

1.750-2.600

X

1.800-2.850

XI

1.850-3.100

XII

1.950-3.350

XIII

2.050-3.600

XIV

2.200-3.850

XV

2.350-4.100

XVI

2.500-4.350

XVII

2.650-4.600

XVIII

2.850-4.950

XIX

3.050-5.300

XX

3.250-5.700

XXI

3.450-6.100

XXII

3.650-6.500

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »