reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 marca 1994 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej.

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej (Dz. U. Nr 97, poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kobieta w ciąży lub wychowująca dziecko, zwana dalej "osobą uprawnioną", spełniająca kryterium dochodowe określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60), zwanej dalej "ustawą", ma prawo do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze określonych w rozporządzeniu.",

b) w ust. 2 wyrazy "od 4 miesiąca ciąży do 6 miesiąca życia dziecka" zastępuje się wyrazami "od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka",

c) skreśla się ust. 3,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Osobie uprawnionej przysługują wypłacane po złożeniu wniosku:

1) miesięczne zasiłki pieniężne:

a) osobie nie posiadającej żadnych źródeł utrzymania - nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem",

b) osobie posiadającej dochód nie przekraczający najniższej emerytury - nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości różnicy między kwotą odpowiadającą najniższej emeryturze a kwotą posiadanego dochodu, nie więcej jednak niż w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia.

c) osobie posiadającej dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający najniższej emerytury - nie więcej niż 4 zasiłki w wysokości różnicy między kwotą odpowiadającą najniższej emeryturze a kwotą posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, nie więcej jednak niż w wysokości 28% przeciętnego wynagrodzenia,

2) jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 14% przeciętnego wynagrodzenia na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu.

2. Osobie uprawnionej przysługuje zasiłek w naturze (wyprawka) pokrywający niezbędne potrzeby każdego narodzonego podczas ostatniego porodu dziecka, chyba że osoba uprawniona otrzymała zasiłek z tytułu porodu na podstawie odrębnych przepisów.",

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Świadczenia, o których mowa w § 2, oraz zwrot wydatków, o których mowa w § 3, przyznaje ośrodek pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.

2. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1, jako na zadania zlecone gminie ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ponosi budżet państwa w zakresie dotacji przekazywanych gminie na zadania zlecone z pomocy społecznej.

3. Wydatki na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 2 i w § 3, ponosi gmina."

§ 2.
Osoba, która nabyła uprawnienia do świadczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje prawo do tych świadczeń na dotychczasowych zasadach. Świadczenia wypłaca się na wniosek osoby uprawnionej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama