REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 90 poz. 418

USTAWA

z dnia 24 czerwca 1994 r.

o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Tekst pierwotny

Art. 1

. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1991 r. Nr 8, poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej", a wyrazy „Komunikacji oraz Handlu Zagranicznego" zastępuje się wyrazami „Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Współpracy Gospodarczej z Zagranicą";

2) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Art. 13a 1. Działalność związana z bezpiecznym wykorzystywaniem energii atomowej może być dofinansowywana z budżetu państwa.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi rodzaje i zakres działalności, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady i tryb jej dofinansowywania.";

3) w art. 18 w ust. 2 wyrazy „Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych" zastępuje się wyrazami „Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa";

4) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „Gospodarki Materiałowej i Paliwowej" zastępuje się wyrazami „Przemysłu i Handlu", a wyraz „Komunikacji" zastępuje się wyrazami „Transportu i Gospodarki Morskiej";

5) po art. 27 dodaje się art. 27a i 27b w brzmieniu:

„Art. 27a 1. Krajowym Składowiskiem Odpadów Promieniotwórczych jest składowisko przeznaczone do przyjmowania i stałego składowania odpadów promieniotwórczych, pochodzących z terenu całego kraju.

2. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki określa, w drodze zarządzenia, które ze składowisk zbudowanych i eksploatowanych zgodnie z art. 27, jest Krajowym Składowiskiem Odpadów Promieniotwórczych.

Art. 27b 1. Gminie, na której terenie znajduje się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych, przysługuje coroczna opłata z tytułu eksploatacji składowiska, zwana dalej „opłatą", wypłacana z budżetu Państwowej Agencji Atomistyki.

2. Opłatę ustala się w wysokości 200% dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości uzyskanych w roku poprzednim, powiększonych w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86).

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest gminie w równych ratach kwartalnych w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału.";

6) w art. 47 w pkt 13 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej";

7) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W Agencji działa Zarząd Agencji, zwany dalej „Zarządem", w którego skład wchodzą wiceprezesi Agencji, Główny Inspektor Dozoru Jądrowego, przedstawiciele Ministrów Przemysłu i Handlu, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Zdrowia i Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1994-08-26
  • Data wejścia w życie: 1994-08-26
  • Data obowiązywania: 1994-08-26
  • Z mocą od: 1994-08-26
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA