Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1995 nr 65 poz. 333

USTAWA

z dnia 19 grudnia 1975 r.

o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

[1] (skreślony).
Art. 2.
(skreślony).
Art. 3.
(skreślony).
Art. 4.
(skreślony).
Art. 5.
(skreślony).
Art. 6. [Uprawnienia ubezpieczonych]
1. Osobom objętym ubezpieczeniem, zwanym dalej „ubezpieczonymi”, przysługują:

1) świadczenia lecznicze i położnicze, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) (skreślony),

5) świadczenia pieniężne z tytułu wypadku przy wykonywaniu umowy oraz w razie choroby zawodowej: jednorazowe odszkodowanie, renta szkoleniowa, renta inwalidzka i renta rodzinna,

6) dodatki do emerytury i renty,

7) (skreślony),

8) (skreślony).

2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się na zasadach, w wysokości i w trybie określonych przepisami:

1) (skreślony),

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

3. (pominięty).

4. (pominięty).

5. (skreślony).

6. (pominięty).

7. (pominięty).

Art. 7.
(skreślony).

Rozdział 2

Świadczenia lecznicze

Art. 8. [Świadczenia lecznicze]

Świadczenia lecznicze, położnicze, rehabilitacyjne, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze przysługują:

1) ubezpieczonemu oraz członkom jego rodziny - w zakresie i na warunkach przewidzianych dla pracowników i ich rodzin,

2) osobie pobierającej emeryturę lub rentę określoną ustawą oraz członkom jej rodziny - w zakresie i na warunkach przewidzianych dla osób pobierających emerytury i renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Rozdział 3

Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa

Art. 9.

(skreślony).
Art. 10.
(skreślony).
Art. 11.
(skreślony).

Rozdział 4

(skreślony).

Art. 12.

(skreślony).
Art. 13.
1. (skreślony).

2. (skreślony).

3. (skreślony).

Art. 14.
(skreślony).

Rozdział 5

Świadczenia emerytalne

Art. 15.

(skreślony).
Art. 16.
(skreślony).
Art. 17.
(skreślony).
Art. 18.
(skreślony).
Art. 19.
(skreślony).

Rozdział 6

Świadczenia z tytułu wypadków przy wykonywaniu umowy oraz z tytułu chorób zawodowych

Art. 20. [Wypadek przy wykonywaniu umowy, choroba zawodowa]

1. Za wypadek przy wykonywaniu umowy, zwany dalej „wypadkiem”, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z wykonywaniem umowy:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności wynikających z umowy,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie jednostki gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę, chociażby czynności te nie wynikały bezpośrednio z umowy,

3) w drodze do miejsca wykonywania umowy albo z tego miejsca,

4) podczas lub w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez organizacje polityczne lub zawodowe działające w jednostce gospodarki uspołecznionej, z którą zawarto umowę, albo w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nie czynach społecznych.

2. Za choroby zawodowe uważa się choroby określone przepisami wydanymi na podstawie art. 231 pkt 2 Kodeksu pracy.

Art. 21.
[2] (utracił moc).
Art. 22. [Jednorazowe odszkodowanie]
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku albo choroby zawodowej przysługuje od jednostki gospodarki uspołecznionej, która zawarła umowę.
Art. 23. [Stosowanie przepisów K.p.]
W sprawach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków oraz w sprawach zgłaszania i stwierdzania chorób zawodowych stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

Rozdział 7

Zasiłek pogrzebowy

Art. 24.

(skreślony).

Rozdział 8

Składki na ubezpieczenie

Art. 25.

(skreślony).
Art. 26.
(skreślony).
Art. 27.
(skreślony).
Art. 28.
(skreślony).

Rozdział 9

Ubezpieczenie osób współpracujących

Art. 29.

(skreślony).
Art. 30.
(skreślony).
Art. 31.
(skreślony).
Art. 32.
(skreślony).
Art. 33. [Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy współpracy lub choroby zawodowej]
1. (skreślony).

2. (skreślony).

3. (skreślony).

4. Za wypadek przy współpracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku ze współpracą w okolicznościach określonych w art. 20.

5. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy współpracy oraz z tytułu choroby zawodowej osoby współpracującej przysługuje od jednostki gospodarki uspołecznionej, która udzieliła zgody na współpracę.

Art. 34.
(skreślony).

Rozdział 10

Przepisy szczególne

Art. 35.

(skreślony).

Art. 36.

(skreślony).
Art. 37.
(skreślony).
Art. 38.
(skreślony).
Art. 381.
[3] (utracił moc).

Rozdział 11

Przepisy przejściowe

Art. 39. [Stosowanie przepisów ustawy]

1. Przepisy ustawy stosuje się w wypadkach, gdy zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły począwszy od dnia jej wejścia w życie.

2. W wypadkach gdy zdarzenia lub okoliczności uzasadniające prawo do świadczeń nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się, z uwzględnieniem art. 40, przepisy obowiązujące w dniu, w którym te zdarzenia lub okoliczności nastąpiły.

Art. 40. [Niezdolność do pracy]
1. W razie niezdolności do wykonywania pracy objętej umową lub do współpracy powstałej przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek chorobowy przysługuje od dnia 1 lipca 1976 r., jednak okres zasiłkowy liczy się od dnia powstania niezdolności do pracy lub współpracy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie niezdolności do pracy powstałej po dniu wejścia w życie ustawy, lecz przed dniem 1 lipca 1976 r.

3. Jeżeli jednak niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy wykonywaniu umowy lub przy współpracy, zaistniałym po dniu 1 stycznia 1976 r., lub stwierdzoną po tym dniu chorobą zawodową, zasiłek wypłaca się od dnia powstania takiej niezdolności.

4. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy przysługuje od dnia jej wejścia w życie, jednak tylko do upływu okresu równego okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, liczonego od dnia porodu.

Art. 41.
(skreślony).

Art. 42.

(pominięty).
Art. 43.
(pominięty).
Art. 44.
(pominięty).
Art. 45.
(pominięty).

Rozdział 12

Przepisy końcowe

Art. 46. [Przepisy uchylone]

Tracą moc przepisy wydane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) i art. 65 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165, z 1974 Nr 21, poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 3 poz. 31), normujące ubezpieczenie społeczne:

1) osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

2) osób prowadzących urządzenia turystyczne i kolektury Państwowego Przedsiębiorstwa „Totalizator Sportowy” oraz przewodników turystycznych,

3) osób prowadzących uspołecznione sklepy i księgarnie na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej,

4) osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”.

Art. 51. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1976 r.

[1] Ustawa traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 61 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673).

[2] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. (Dz.U. Nr 231, poz. 2329) art. 21 jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Art. 21 utracił moc 22 października 2004 r.

[3] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 października 2004 r. (Dz.U. Nr 231, poz. 2329) art. 381 jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Art. 381 utracił moc 22 października 2004 r.

Dziennik Ustaw