| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 czerwca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) oraz art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 7, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepis ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątkowych o wartości początkowej przekraczającej 2.000 zł do kosztów uzyskania przychodów, a następnie zaliczenia tych składników do środków trwałych lub wartości niematerialnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia.”;

2) w § 3 w ust. 3 w pkt 7 po wyrazach „z wyjątkiem nabycia” dodaje się wyrazy „przez osoby fizyczne”;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie objętych dotychczas ewidencją lub wykazem, dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji lub wykazu.”;

4) w § 7 w ust. 9 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„W przypadkach określonych w § 2 ust. 3 i 4 odpisów amortyzacyjnych, w całym okresie amortyzacji, dokonuje się według stawek, o których mowa w § 7 ust. 1.”;

5) w § 8:

a) w ust. 3 skreśla się wyraz „użytkowego”,

b) w ust. 4 skreśla się wyraz „korekty”;

6) w § 9 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 1995 r.” zastępuje się wyrazami „30 września 1995 r.”;

7) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Jeżeli środek trwały w 1994 r. nie był amortyzowany lub był amortyzowany tylko przez część roku, przy ustalaniu kwoty odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w 1995 r. zgodnie z ust. 2 pkt 1 przyjmuje się wysokość odpisów amortyzacyjnych, jaka wystąpiłaby, gdyby ten środek był amortyzowany przez cały 1994 r. Wysokość tę ustala się odpowiednio przy zastosowaniu stawki amortyzacji stosowanej przed przerwaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub stawki faktycznie stosowanej w 1994 r.”

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczania odpisów amortyzacyjnych od dnia 1 stycznia 1995 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 5, które mają zastosowanie od dnia 1 sierpnia 1995 r.

Minister Finansów: G. W. Kołodko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »