reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 1995 r.

w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 oraz z 1994 r. Nr 136, poz. 704) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Aplikacja legislacyjna, zwana dalej „aplikacją”, jest prowadzona w Urzędzie Rady Ministrów.

2. Aplikacja legislacyjna trwa 10 miesięcy i jest podzielona na dwa semestry 5-miesięczne.

§ 2.
 1. Aplikacją legislacyjną kieruje kierownik aplikacji, powoływany i odwoływany przez Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

2. Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:

1) opracowywanie szczegółowego planu zajęć i zapewnienie ich należytego poziomu merytorycznego,

2) wyznaczanie patronów aplikantom,

3) dopuszczanie aplikantów do egzaminu kończącego aplikację legislacyjną,

4) zapewnienie obsługi administracyjnej aplikacji legislacyjnej oraz egzaminu kończącego aplikację legislacyjną.

§ 3.
 Aplikacja legislacyjna obejmuje:

1) uczestnictwo w wykładach oraz konwersatoriach,

2) wykonywanie zadań praktycznych wyznaczonych przez kierownika aplikacji legislacyjnej lub patrona.

§ 4.
 1. Przedmiotem wykładów i konwersatoriów są:

1) źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) metodyka pracy legislacyjnej,

3) procedura prawodawcza,

4) wybrane problemy legislacyjne podstawowych gałęzi prawa,

5) standardy tworzenia prawa w państwie prawnym,

6) prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej,

7) orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe.

2. Zadania praktyczne polegają w szczególności na opracowywaniu, pod kierunkiem patrona, projektów przepisów prawnych oraz sporządzaniu opinii o projektach aktów normatywnych.

§ 5.
 1. Wykłady i konwersatoria odbywają się w wyznaczony przez kierownika aplikacji jeden dzień w tygodniu.

2. Uczestniczenie w wykładach i konwersatoriach oraz wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 ust. 2, należy do obowiązków aplikanta.

3. W razie niewykonywania przez aplikanta jego obowiązków, kierownik aplikacji legislacyjnej może postanowić o przerwaniu aplikacji.

§ 6.
 1. Każdemu aplikantowi wyznacza się patrona spośród urzędników państwowych mających wykształcenie prawnicze i co najmniej siedmioletni staż pracy w legislacji. W wyjątkowych wypadkach jeden patron może sprawować opiekę nad dwoma aplikantami.

2. Do obowiązków patrona należy zapoznanie aplikanta z podstawowymi zadaniami pracownika służby legislacyjnej.

§ 7.
 Nadzór nad przebiegiem aplikacji legislacyjnej sprawuje Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów.
§ 8.
 1. Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem pisemnym oraz ustnym, składanym przed komisją egzaminacyjną. Każdy z egzaminów odbywa się w oddzielnym dniu.

2. Komisję egzaminacyjną powołuje Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów.

3. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów albo wyznaczona przez niego osoba, oraz 5 członków.

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Rady Ministrów albo osoba przez niego upoważniona, kierownik aplikacji oraz specjaliści z podstawowych gałęzi prawa.

§ 9.
 1. Przed dopuszczeniem do egzaminu patron sporządza opinię o aplikancie zawierającą informację o postępach aplikanta oraz jego przydatności do pracy legislacyjnej.

2. Nie może być dopuszczony do egzaminu aplikant, który opuścił co najmniej 10 dni zajęć bez względu na przyczynę nieobecności.

§ 10.
 1. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nim członków komisji.

2. O terminie i miejscu egzaminu zawiadamia aplikantów dopuszczonych do egzaminu kierownik aplikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 11.
 1. Egzamin pisemny polega na opracowaniu projektu przepisów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz na opracowaniu opinii o projekcie aktu normatywnego. Podczas egzaminu pisemnego dopuszczalne jest posługiwanie się tekstem aktów normatywnych oraz zbiorami orzeczeń i komentarzami.

2. Egzamin pisemny odbywa się pod nadzorem kierownika aplikacji legislacyjnej oraz osoby wyznaczonej przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród pozostałych członków komisji.

§ 12.
 1. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie umiejętności rozstrzygania problemów legislacyjnych, w zakresie określonym w § 4 ust. 1.

2. Egzamin ustny odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w obecności patrona aplikanta.

§ 13.
 1. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki egzaminu pisemnego i ustnego, podejmując uchwałę większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Ocenę ogólną wyniku egzaminu pisemnego i ustnego określa się łącznym stopniem: bardzo dobry z wyróżnieniem, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

3. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego aplikację legislacyjną sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczący.

4. W razie niedostatecznego wyniku egzaminu kończącego aplikację legislacyjną można zdawać go ponownie tylko jeden raz nie wcześniej niż po upływie roku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 14.
 1. Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 13 ust. 3, Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów wydaje zaświadczenie o ukończeniu aplikacji legislacyjnej. Wzór zaświadczenia określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Odpis zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Minister – Szef Urzędu Rady Ministrów przekazuje kierownikowi urzędu państwowego, który skierował urzędnika państwowego do odbycia-aplikacji legislacyjnej.

§ 15.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI LEGISLACYJNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 czerwca 1995 r. (poz. 370)

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU APLIKACJI LEGISLACYJNEJ

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama