| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lipca 1995 r.

w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje.

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

Prokurator prokuratury apelacyjnej

3,4

2

Prokurator prokuratury wojewódzkiej

2,9

3

Prokurator prokuratury rejonowej

2,4

4

Asesor

1,8

5

Aplikant

 

 

– w pierwszym roku pracy

0,8

 

– w drugim roku pracy

0,8–1,0

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

Stawka

Mnożnik

1

0,30

2

0,30 – 0,45

3

0,35 – 0,50

4

0,40 – 0,55

5

0,45 – 0,60

6

0,50 – 0,65

7

0,60 – 0.75

8

0,70 – 0,80

9

0,80 – 1,1

§ 4.
Tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określa załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w§1, którą powołano do pełnienia funkcji kierowniczych lub której powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych, w okresie ich sprawowania.

2. Prokuratorowi sprawującemu patronat nad co najmniej jednym aplikantem i przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc przysługuje dodatek w wysokości 0,15 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej.

3. Dodatek określony w ust. 2 przysługuje prokuratorowi niezależnie od dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji kierowniczej.

4. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych, przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 6.
Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości i Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytucie Pamięci Narodowej zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w rozporządzeniu. W okresie delegowania prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
§ 7.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 8.
Osoba powołana na stanowisko prokuratora otrzymuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 9.
1. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów, asesorów i aplikantów oraz fundusz indywidualnych nagród Prokuratora Generalnego, przyznawanych wyróżniającym się prokuratorom zwłaszcza prowadzącym śledztwa, w wysokości 2% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów, asesorów i aplikantów.

2. Fundusze nagród, o których mowa w ust. 1, mogą być podwyższane przez Prokuratora Generalnego w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Dz. U. Nr 36, poz. 136).
§ 12.
Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury wojewódzkiej, prokuratora prokuratury rejonowej i aplikantów, o których mowa w § 2 Ip. 2, 3 i 5 tabeli, wchodzą w życie z dniem 1 września 1995 r.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r., z zastrzeżeniem § 12.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

Załącznik 1. [TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 1995 r. (poz. 422)

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku

1

2

3

1

Prokurator apelacyjny, prokurator wojewódzki

9

2

Zastępca prokuratora apelacyjnego, zastępca prokuratora wojewódzkiego

8

3

Naczelnik wydziału, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej, kierownik samodzielnego działu, prokurator rejonowy

7

4

Kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej, wizytator

6

5

Zastępca prokuratora rejonowego, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej

5

6

Kierownik szkolenia, rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny

4

7

Kierownik działu w prokuraturze rejonowej, konsultant

3

8

Kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej

2

9

Kierownik sekcji w dziale prokuratury rejonowej

1

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »