| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 6 lipca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 55, poz. 273, z 1993 r. Nr 41, poz. 190, z 1994 r. Nr 21, poz. 75, Nr 69, poz. 303 i Nr 125, poz. 614 oraz z 1995 r. Nr 8, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odrębne wynagrodzenie przysługuje za wykonywanie zadań poza czasem pracy wynikającym z umowy o pracę, z wyjątkiem zadań określonych w części I lp. 5, 6, 6a i 21–23 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Za wykonywanie tych zadań w ramach czasu pracy przysługuje odrębne wynagrodzenie.”,

2) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego przysługuje odrębne wynagrodzenie w wysokości stawki godzinowej nie niższej niż wynikająca z wynagrodzenia zasadniczego pracownika.”,

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za każdą godzinę pełnienia dyżuru zakładowego w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej ustalonej na podstawie ust. 1.”,

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I dodaje się lp. 6 w brzmieniu:

6.

Zastępczyni pielęgniarki (położnej) oddziałowej

Zastępca kierownika zespołu techników medycznych

do 20%

 

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w części I pod lp. 6a w rubryce 2 skreśla się wyrazy „zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy”,

b) w części II:

– skreśla się ust. 4,

– ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynagrodzenie określone pod lp. 6 może być przyznane lekarzowi stomatologowi wykonującemu zadania planowej opieki stomatologicznej, zatrudnionemu w poradni stomatologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także w innych poradniach stomatologicznych, pod warunkiem sprawowania udokumentowanej planowej opieki nad dziećmi i młodzieżą w rejonie działania poradni stomatologicznej, w ramach godzin wydzielonych na opiekę planową”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1995 r., z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 2 lit. b), który wchodzi w życie z dniem 1 września 1985r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załącznik 1. [TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 5 lipca 1995r. (poz. 424)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Miesięczna kwota w złotych

I

245 – 280

II

250 – 290

III

255 – 300

IV

260 – 310

V

265 – 320

VI

270 – 340

VII

275 – 365

VIII

280 – 390

IX

285 – 415

X

290 – 440

XI

295 – 465

XII

305 – 500

XIII

315 – 540

XIV

330 – 580

XV

355 – 620

XVI

385 – 660

XVII

415 – 700

XVIII

445 – 750

XIX

475 – 800

XX

505 – 860

XXI

535 – 920

XXII

570 – 980

Załącznik 2. [TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY]

Załącznik nr 2

TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY

I. Pracownicy działalności podstawowej

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

1

2

3

1

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny

XXI–XXII

2

Państwowy terenowy (portowy) inspektor sanitarny
Wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim
Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zakładzie o obszarze działania: ogólnokrajowym, ponadwojewódzkim lub międzywojewódzkim
Zastępca kierownika do spraw lecznictwa w zespole zakładów
Ordynator
Kierownik apteki zakładowej ze specjalizacją II stopnia
Kierownik działu diagnostyki medycznej

XX–XXI

3

Zastępca kierownika zakładu (jednostki organizacyjnej zespołu zakładów) do spraw lecznictwa nie wymieniony w lp. 2
Zastępca ordynatora
Kierownik apteki zakładowej nie wymieniony w lp. 2
Kierownik: działu nie wymieniony w lp. 2, pracowni i innych komórek organizacyjnych
Naczelna pielęgniarka w zakładach wymienionych w lp. 2, w zespole zakładów oraz w zakładzie obejmującym opieką ponad 30 tys. osób

XIX–XX

4

Zastępca kierownika komórki organizacyjnej wymienionej w lp. 3
Zastępca kierownika apteki zakładowej
Starszy asystent
Starszy specjalista

XVIII–XIX

5

Zastępczyni naczelnej pielęgniarki w zakładach wymienionych w lp. 2 oraz w zespole zakładów
Asystent
Specjalista
Specjalista terapii uzależnień
Inspektor ochrony radiologicznej I

XVII–XVIII

6

Młodszy asystent

XVI–XVII

7

Lekarz w pierwszym roku pracy
Farmaceuta w pierwszym roku pracy

XV

8

Starszy felczer, felczer

XVI

 

Przełożona pielęgniarek szpitala, wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, przychodni specjalistycznej o zasięgu wojewódzkim, przychodni rejonowej i przychodni specjalistycznej, obejmujących opieką ponad 20 tys. osób
Kierownik techniczny pracowni stomatologicznej
Kierownik zespołu techników medycznych
Inspektor ochrony radiologicznej II° i III°

XV–XVI

9

Zastępczyni przełożonej pielęgniarek szpitala lub wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego
Pielęgniarka (położna) koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek i położnych
Pielęgniarka (położna) oddziałowa
Zastępczyni pielęgniarki (położnej) oddziałowej
Zastępca kierownika zespołu techników medycznych
Specjalistka pielęgniarka (położna)
Specjalista technik dentystyczny
Specjalista technik radioterapii
Instruktorka przychodni wojewódzkiej do spraw pielęgniarstwa
Perfuzjonista
Kapelan szpitalny

XIV–XV

10

Kierownik komórki organizacyjnej z wykształceniem średnim
Starsza: pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa
Starsza: higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna
Starszy: technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej
Starszy instruktor terapii uzależnień
Starszy dyspozytor w pogotowiu ratunkowym
Starszy ratownik medyczny

XIII–XIV

11

Pielęgniarka, położna, pielęgniarka środowiskowa, położna środowiskowa
Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna
Technik medyczny, instruktor higieny, instruktor terapii zajęciowej
Dyspozytor w pogotowiu ratunkowym
Ratownik medyczny
Starszy: ortoptysta, statystyk medyczny, pracownik socjalny i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 10

XII–XIII

12

Instruktor terapii uzależnień, ortoptysta, opiekunka dziecięca, dietetyczka i inni z wykształceniem średnim zawodowym, nie wymienieni w lp. 11

XI–XII

13

Starsza: sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim
Statystyk medyczny
Asystentka pielęgniarska

X–XI

14

Sekretarka medyczna, rejestratorka medyczna i inni z wykształceniem średnim
Sanitariusz szpitalny

IX–X

15

Wykwalifikowana pomoc dentystyczna, dezynfektor, laborant i inni z przeszkoleniem zawodowym

VIII–IX

16

Pracownicy z wykształceniem podstawowym przyuczeni do wykonywania zawodu

VII–VIII

 

1

2

3

 

II. Pracownicy techniczni, ekonomiczni i administracyjni

 

1

Kierownik zakładu o obszarze działania ogólnokrajowym, ponadwojewódzkim, wojewódzkim lub międzywojewódzkim
Kierownik zespołu zakładów

XXI–XXII

2

Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 1
Zastępca kierownika zespołu zakładów
Kierownik jednostki organizacyjnej zespołu zakładów
Główny księgowy zakładów wymienionych w lp. 1
Kierownik zakładu (z wyjątkiem wymienionych w lp. 1 i 4)

XX–XXI

3

Główny księgowy zakładów wymienionych w lp. 2
Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 2
Zastępca kierownika jednostki organizacyjnej zespołu zakładów

XIX–XX

4

Kierownik zakładu: leczniczo-wychowawczego, opiekuńczo-leczniczego, opiekuńczo-rehabilitacyjnego, żłobka
Zastępca głównego księgowego zakładów wymienionych w lp. 1 i 2

XVIII –XIX

5

Zastępca kierownika zakładu wymienionego w lp. 4
Główny księgowy w zakładach wymienionych w lp. 4
Radca prawny

XVII–XVIII

6

Kierownik komórki organizacyjnej
Asystent kierownika zakładu
Główny specjalista
Zastępca głównego księgowego zakładów wymienionych w lp. 4

XV–XVI

7

Starszy specjalista, starszy informatyk

XIV–XV

8

Specjalista, informatyk
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

XIII–XIV

9

Starszy: inspektor, księgowy, mistrz, rewident zakładowy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Technik informatyk

XII–XIII

10

Mistrz, inspektor, księgowy, starszy kasjer

XI–XII

11

Starszy referent
Kierownik kancelarii
Starszy magazynier
Kasjer, intendent

X–XI

12

Referent, archiwista, sekretarka

IX–X

13

Magazynier

VIII–IX

14

Starsza maszynistka
Maszynistka, telefonistka

VII–VIII

III. Pracownicy gospodarczy i obsługi

1

2

3

1

Konserwator urządzeń technicznych
Starszy mistrz w zawodzie
Laborant w kotłowni

X–XII

2

Palacz, mistrz w zawodzie

IX–XI

3

Pracownik wykwalifikowany na stanowisku robotniczym
Pomocnik palacza

VIII–X

4

Pracownik przyuczony na stanowisku robotniczym, robotnik gospodarczy

VI–VII

5

Dozorca, strażnik i inni pracownicy z wykształceniem podstawowym

III–V

6

Pracownik w okresie nauki zawodu lub przyuczenia do zawodu

II–III

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »