| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1995 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 62 i Nr 68, poz. 295) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obniżek o dokonane wydatki inwestycyjne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 140, poz. 786 i z 1995 r. Nr 9, poz. 43).”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku spółek cywilnych, jawnych i komandytowych prawo do odliczeń lub obniżek przysługuje wspólnikom lub komandytariuszom spółki, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne; w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w poniesionym wydatku są równe.”,

c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63),”

d) w ust. 4 w pkt 5:

– w zdaniu pierwszym po wyrazie „na” dodaje się wyrazy „dokonane w tym samym roku”,

– lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) zakup, budowę lub rozbudowę:

– budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy I podgrupa 10–13, podgrupa 15, rodzaj 151 i 152 w zakresie budynków aptek, podgrupa 16 rodzaj 166 i 168, podgrupa 18 rodzaj 180 i 182–185 oraz do grupy 2 podgrupa 20–23 i 25–27,

– pływalni i basenów sportowych odkrytych oraz kortów tenisowych zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 2 podgrupa 28 rodzaj 281 i 286,”

– pod lit. d) na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „oraz składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,”,

– pod lit. e) na końcu dodaje się wyrazy „z wyjątkiem składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,”

– lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f) zakup praw majątkowych uznawanych za wartości niematerialne i prawne, podlegających na podstawie odrębnych przepisów odpisom amortyzacyjnym uznawanym za koszt uzyskania przychodów,”

e) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) «działalność w zakresie przetwórstwa rolnego» – działalność polegającą na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23–26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,”

f) w ust. 4 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10–12 w brzmieniu:

„10) «działalność w zakresie żeglugi i rybołówstwa» – działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego wraz z załogą) oraz w zakresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanym bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności),

11) «działalność w zakresie turystyki i wypoczynku» – działalność polegającą na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,

12) «działalność w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych» – działalność obejmującą budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizację i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności, oraz działalność polegającą na produkcji materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.”,

g) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W razie:

1) dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)–f) oraz i), uznaje się je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach,

2) zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, w której termin płatności został określony na dzień późniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydatki inwestycyjne uznaje się również poszczególne raty lub zapłatę ceny; wydatki te mogą być odliczone od dochodu do opodatkowania lub od zryczałtowanego podatku dochodowego w roku faktycznego ich poniesienia.

7. Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w ust. 3 pkt 8, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.”;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności,”,

– w pkt 2 na końcu dodaje się wyraz „oraz”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki inwestycyjne zostały udokumentowane:

a) fakturą (rachunkiem uproszczonym), wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599 oraz z 1994 r. Nr 132, poz. 670), lub dowodem odprawy celnej – w przypadku wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), c) i g), z wyjątkiem wydatków z tytułu spłaty wartości składników majątku, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. d) i e), albo

b) dowodami wymienionymi pod lit. a) w razie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia, we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie), środków trwałych określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. h), albo

c) dowodem przekazania należności i aktem notarialnym – w przypadku wydatków na zakup budynków, budowli albo przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. b), d) i e), albo

d) dowodem przekazania należności – w pozostałych przypadkach.”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) nie był opodatkowany tym podatkiem i osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności,”,

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) odliczyć całość lub część wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym roku od dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy i rok po nim następujący, jeżeli w każdym z tych lat osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli podatnik prowadzi działalność wymienioną w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo działalność w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami, a udział przychodów z tych rodzajów działalności wynosi:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy u podatników wymienionych w ust. 1 i 2 albo

2) w każdym z lat podatkowych u podatników wymienionych w ust. 3

– co najmniej 60% przychodów ogółem, udział dochodu w przychodzie, uprawniający do odliczeń, nie może być niższy niż 4%.”,

e) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Odpisów tych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości sumy odpisów amortyzacyjnych oraz kwoty dokonanych odliczeń z ich wartością początkową w rozumieniu odrębnych przepisów.”,

f) w ust. 8 wyraz „brutto” zastępuje się wyrazem „początkowej”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2, 2a i 2b” zastępuje się wyrazami „ust. 2–2d”,

b) w ust. 2 kwotę „10 000 000 ECU” zastępuje się kwotą „8 000 000 ECU”,

c) dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu:

„2c. Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na:

1) zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), oraz

2) zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę lub odbudowę budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy I podgrupa 10 i 13 oraz do grupy 2 podgrupa 20–23

związanych z wdrażaniem systemu produkcji środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, spełniającego warunki niezbędne do uzyskania koncesji na ich wytwarzanie, zgodne z wymaganiami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem – mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.

2d. Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, niezbędnej do wdrożenia systemu jakości zgodnego z normami ISO serii 9000, potwierdzonego certyfikatem wydanym na podstawie odrębnych przepisów – mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania te wydatki, do wysokości 50% tego dochodu.”,

d) w ust. 3 wyrazy „ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 2a, 2c i 2d”,

e) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Łączna kwota odliczeń od dochodu do opodatkowania dokonanych na podstawie ust. 1–2d nie może przekroczyć 50% tego dochodu.”;

4) w § 7:

a) w ust. 1:

– w pierwszym zdaniu po wyrazie „jeżeli” dodaje się wyrazy „za rok podatkowy, w którym z nich skorzystali, albo”,

– w pkt 1 wyrazy „w rozumieniu odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami „przekraczające, odrębnie z każdego tytułu, 0,5% kwoty wpłat dokonanych w tych latach albo”,

– w pkt 2–4 na końcu dodaje się odpowiednio wyraz „albo”,

b) dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2c, jeżeli przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych lub ją utracą.

1b. Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2d, jeżeli przed upływem trzech lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają stosownego certyfikatu lub go utracą.”,

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1a i 1b”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się odpowiednio kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, nie uznaną za koszt uzyskania przychodów w związku z odliczeniem wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.”,

e) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1, 1a, 1b i 2”;

5) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Podatnicy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa rolnego mogą dokonać w 1995 r. odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli w 1994 r. osiągnęli wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż 3,5%.

§ 3.

Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1995 r., z tym że:

1) § 1 pkt 3 lit. b) i pkt 4 lit. b) w części dotyczącej § 3 ust. 2d i § 7 ust. 1b mają zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.,

2) udział dochodu w przychodach z działalności w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych w wysokości nie niższej niż 4% ma zastosowanie do odliczania wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.,

3) § 1 pkt 4 lit. a) i d) mają zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. R. Jagieliński

Załącznik 1. [WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 1995 r. (poz. 445)

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz.

Symbol Systematycznego wykazu wyrobów (SWW)

Nazwa materiału

1

2

3

1

0245-5

Asfalty z przeróbki ropy naftowej

2

0245-6

Asfalty naturalne

3

0454-1

Pręty i profile średnie

4

0455

Pręty i profile lekkie

5

046

Rury stalowe

6

047

Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego

7

0491

Wyroby hutnictwa żelaza uzdatniane z odpadów

8

0552

Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium

9

0553

Wyroby walcowane z cynku i stopów cynku

10

0561-14

Rury z miedzi

11

ex 0614

Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury, bez wyrobów o symbolu SWW 0614-7 i -8

12

ex 0615

Armatura metalowa przemysłowa (bez armatury do olejowej hydrauliki siłowej i bez armatury okrętowej specjalnej), z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 0615-8 i -9

13

0616-1 i -2

Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej

14

0617-1

Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych

15

0622

Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)

16

0623-1

Konstrukcje zbiornikowe stalowe

17

0624

Elementy i segmenty budowlane aluminiowe

18

0625

Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)

19

0626

Konstrukcje budowlane aluminiowe

20

0627

Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich

21

0629-4

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)

22

0629-5

Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych na zimno

23

0651-16

Sploty i linki do konstrukcji sprężonych

24

0654-1 do -4

Okucia budowlane metalowe

25

0656-321

Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania

26

0656-5

Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane

27

0656-6

Wyroby przemysłowe z blachy aluminiowej

28

0656-7

Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej

29

0672-11, -12, -2

Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze

30

0711-5

Kotły grzewcze

31

0719

Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW: 0719-7)

32

0871-111

Pompy wirowe odśrodkowe z wirnikiem łopatkowym

33

0871-91

Hydrofory

34

0912-111

Regulatory temperatury

35

0915-51

Zespoły redukcyjne

36

0915-52

Reduktory membranowe

37

0918-13

Elementy automatyki grzewczej

38

091

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania – wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

39

0941-42

Liczniki elektryczne prądu zmiennego

40

0943-71

Wodomierze

41

0943-73

Gazomierze

42

0945-12

Ciepłomierze

43

0945-19

Przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe

44

1114-11, -13, -17

Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami

45

1115-1

Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia

46

1115-281, -282

Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

47

1119-41, -51

Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

48

1121-35, -45

Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne

49

1123-1, -2, -3

Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

50

1126

Kable elektroenergetyczne

51

1131-31

Sprzęt instalacyjny sygnalizacyjny domowy

52

ex 1131-9

Sprzęt instalacyjny pozostały – z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1131-97, 1131-98,1131-99

53

1133-11, -14, -17, -2, -3, -41, -43, -45

Oprawy oświetleniowe

54

1136-11

Kuchnie elektryczne

55

1136-6

Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody

56

1289-7

Środki chemiczne do produkcji elementów budowlanych i dodatki do betonów oraz środki ochrony w budownictwie

57

ex 1336-433, -444, -53

Kleje dla budownictwa

58

1361-332

Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)

59

1361-36

Płyty z poliuretanów

60

1361-376

Bloki z poliuretanów

61

1363

Rury i armatura z tworzyw sztucznych

62

ex 1365

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i 8

63

1411

Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego)

64

ex 1413-9

Elementy i materiały budowlane kamienne, z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1413-919

65

1421

Klinkier cementowy

66

1422

Cement

67

1431

Wapno

68

1433

Spoiwa gipsowe

69

1434

Elementy ścienne gipsowe

70

1435

Elementy stropowe gipsowe

71

1436

Elementy gipsowe pozostałe

72

144

Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)

73

145

Wyroby z betonu

74

146

Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe

75

1484, 1485

Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne

76

151

Szkło budowlane

77

1623

Kamionka kanalizacyjna i sanitarna

78

1624

Kamionka budowlana

79

1632

Wyroby sanitarne ceramiczne

80

1639-1

Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione

81

1715

Materiały podłogowe z drewna

82

1732

Elementy budynków i obiektów budowlanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych (bez kompletów)

83

1733

Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)

84

1735-11, -12

Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i z materiałów drewnopochodnych

85

1829-91

Tapety papierowe

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »