reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 6 lipca 1995 r.

o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki:

a) pochodzące z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone na działalność bieżącą i inwestycyjną,

b) pozabudżetowe – w rozumieniu ustawy Prawo budżetowe,

c) kredytowe, na które Skarb Państwa, gmina lub związek komunalny udzieliły poręczeń, gwarancji albo dofinansowały koszty obsługi kredytu,

d) pomocy zagranicznej przyznane na podstawie umów międzynarodowych, chyba że umowy te określają odmienne procedury wykorzystania tych środków,”;

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą, dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.”;

3) w art. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) udzielania zamówień:

a) gospodarstwom pomocniczym i zakładom budżetowym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,

b) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych,

4) wydatkowania środków publicznych przyznanych w drodze dotacji określonych w prawie budżetowym na realizację zadań z zakresu rolnictwa, z wyjątkiem środków przyznanych na zadania inwestycyjne.”;

4) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, publikowane jest w Biuletynie nie później niż w 10 dniu od daty doręczenia do Urzędu.”;

5) w art. 23 w ust. 4 wyrazy „14 dni przed terminem składania ofert” zastępuje się wyrazami „14 dni przed terminem składania wniosków o wstępną kwalifikację”;

6) w art. 39 w ust. 4 po wyrazach „O przedłużeniu terminu” dodaje się wyraz „zamawiający” i skreśla się wyraz „się”;

7) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Przetarg unieważnia się w przypadkach, gdy:

1) złożono mniej niż dwie ważne oferty,

2) odrzucono wszystkie oferty,

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający podaje przyczyny unieważnienia, nie jest jednak obowiązany do szczegółowego uzasadnienia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający przesyła niezwłocznie do wszystkich oferentów.”;

8) w art. 50:

a) w ust. 1 po wyrazie „oferty” dodaje się wyraz „zamawiający” oraz skreśla się wyraz „się”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes Urzędu określa, w drodze zarządzenia:

1) wzór ogłoszenia o wyborze oferty,

2) dodatkowe informacje, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.”;

9) w art. 57 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zamawiającego, Prezes Urzędu może wyrazić zgodę na wyznaczenie terminu krótszego niż wskazany w ust. 1.”;

10) w art. 59 skreśla się wyraz „złożonych”;

11) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Dostawca lub wykonawca wnosi wadium przystępując do drugiego etapu przetargu.”;

12) w art. 71 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wartość zamówienia nie przekracza równowartości 1000 ECU lub udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia nie przekracza równowartości 1000 ECU.”;

13) w art. 74 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zamówień z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 71 ust. 1 pkt 7.”;

14) w art. 86:

a) w ust. 1 po wyrazach „Od rozstrzygnięcia” dodaje się wyrazy „lub odrzucenia”,

b) w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy „informując jednocześnie zamawiającego.”;

15) w art. 89 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. O wyłączeniu arbitra z postępowania odwoławczego rozstrzyga Prezes Urzędu.”;

16) w art. 92 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wysokość wynagrodzenia za czynności arbitrów.”;

17) art. 95 otrzymuje brzmienie:

„Art. 95. Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczętego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Art. 2.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama