reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 listopada 1995 r.

w sprawie podatku akcyzowego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się tabele stawek podatku akcyzowego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, dla wyrobów akcyzowych produkowanych w kraju oraz importowanych, wymienionych w pozycjach 2–12, 14–16, 18 i 20 załącznika nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231), zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów wpłaca się w przypadku wystąpienia tych ubytków i niedoborów w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu i wyrobów spirytusowych (SWW: 244), wyrobów winiarskich (SWW: 247) oraz piwa (SWW: 2483).

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku stwierdzenia nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów:

1) przed powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym,

2) w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu spirytusu nabytego po cenie niższej od określonej w odrębnych przepisach najwyższej urzędowej ceny zbytu.

3. Do nadmiernych ubytków i zawinionych niedoborów stosuje się najwyższą stawkę podatku akcyzowego, ustaloną dla wyrobu akcyzowego wytworzonego przez producenta, u którego powstały te ubytki lub niedobory.

4. Do nadmiernych ubytków lub niedoborów spirytusu nabytego po cenie niższej od najwyższej ceny urzędowej stosuje się stawkę podatku akcyzowego w wysokości różnicy między najwyższą ceną urzędową, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, a ceną nabycia pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3.

5. Podatek akcyzowy od nadmiernych ubytków wyrobów winiarskich pomniejsza się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytworzenia wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od tych surowców.

§ 3.
W przypadku gdy producent oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób pomieszczenia producenta.
§ 4.
Przy sprzedaży paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem za datę opuszczenia pomieszczenia producenta przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę.
§ 5.
1. Zwalnia się od podatku akcyzowego:

1) opakowania z tworzyw sztucznych dla środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dopuszczonych do obrotu na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211),

2) opakowania z tworzyw sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej,

3) odzież futrzaną i inne wyroby futrzarskie wytworzone z wyprawionych skór zwierząt szlachetnych, zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od których podatek ten został pobrany przez urząd celny,

4) rozlew piwa zakupionego po cenach zawierających podatek akcyzowy lub od których podatek ten został pobrany przez urząd celny,

5) rozlew importowanych wódek gatunkowych, od których podatek ten został pobrany przez urząd celny,

6) wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych, umiejscowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, z przeznaczeniem do odprzedaży podróżnym.

2. Podatnicy, którzy przed sprzedażą wyrobów winiarskich:

1) dokonują ich rozlewu,

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, tzn. mieszaniu win w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, podbarwianiu karmelem, do alkoholizowaniu lub maderyzacji, tzn. przyspieszeniu procesu dojrzewania wina przez zastosowanie oddziaływania termicznego,

mogą obniżyć podatek akcyzowy należny od sprzedaży tych wyrobów o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych wyrobów winiarskich i podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od surowców winiarskich.

3. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia, podatek akcyzowy należny od tych wyrobów obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do ich wytwarzania materiałów zaliczanych według Systematycznego wykazu wyrobów do grupy 1324-4, -5, -9 oraz podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od tych materiałów.

4. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży soli (SWW: 1212) obniża się o podatek akcyzowy zawarty w cenach zakupu zużytych do jej wytwarzania surowców oraz podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od tych surowców.

§ 6.
Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wódek gatunkowych obniża się o podatek akcyzowy pobrany przez urzędy celne od napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji tych wódek.
§ 7.
1. Zwalnia się od podatku akcyzowego opakowania z tworzyw sztucznych wytwarzane w całości z następujących surowców:

1) polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) – w części odpowiadającej 90%,

2) poliwęglanu (PC), polistyrenu (PS), politereftałanu etylenu (PET) – w części odpowiadającej 80%

kwoty podatku obliczonego według stawek określonych w załącznikach do rozporządzenia.

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego dla opakowań z tworzyw sztucznych importowanych stosuje się w przypadku, gdy importer przedstawi w urzędzie celnym dokument stwierdzający, że opakowania te zostały wytworzone z surowców wymienionych w ust. 1.

§ 8.
Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 15 pkt 1–3 załącznika nr 1 do rozporządzenia obniża się o:

1) 0,10 zł/l przy sprzedaży piwa w ilości do 20 000 hl w każdym roku podatkowym,

2) 0,06 zł/l przy sprzedaży piwa w ilości powyżej 20 000 hl do 200 000 hl w każdym roku podatkowym,

3) 0,11 zł/l przy sprzedaży piwa w pojemnikach cylindrycznych zestali nierdzewnej wykonanych według norm „EURO” lub „DIN” z wbudowanym zaworem typu „Fiting”, dostosowanych do sterylnego mycia i napełniania (pojemniki KEG i KEG+).

§ 9.
W przypadku:

1) zlecenia wykonania wyrobu akcyzowego, podatnikiem podatku akcyzowego jest zleceniobiorca; jeżeli stawka podatku akcyzowego została wyrażona w formie procentowej, zleceniobiorca oblicza podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek od towarów i usług,

2) ustalenia, na podstawie odrębnych przepisów, stawek podatku akcyzowego od spirytusu w formie różnicy cen lub jej części, podatnikiem jest podmiot, u którego różnice te powstały,

3) gdy producent opakowań z tworzyw sztucznych zużywa je do pakowania (rozlewania) wyrobów gotowych, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w momentach określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy,

4) importu towarów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, wymienionych w poz. 27 załącznika nr 2 do rozporządzenia, podatek akcyzowy od tych opakowań jest płacony według zasad i w terminach określonych w art. 11 i 12 ustawy.

§ 10.
1. Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby prawne posiadające importowane wyroby akcyzowe, od których nie pobrano podatku akcyzowego.

2. Obowiązek podatkowy dla podatników, o których mowa w ust. 1, powstaje z chwilą nabycia wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

3. W przypadku gdy stawka podatku została wyrażona w formie procentowej podatnicy, o których mowa w ust. 1, obliczają podatek od wartości wyrobu akcyzowego, obliczonej na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu nabycia wyrobu.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do osób fizycznych nabywających wyroby akcyzowe na własne cele konsumpcyjne.

§ 11.
Podatnikami podatku akcyzowego są również organy likwidacyjne, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1967 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych (Dz. U. Nr 9, poz. 41 i z 1984 r. Nr 14, poz. 61); organy te uiszczają podatek akcyzowy według stawek właściwych dla sprzedaży poszczególnych wyrobów akcyzowych, z tym że w przypadku sprzedaży wyrobów spirytusowych i spirytusu stosuje się stawkę właściwą dla spirytusu butelkowanego.
§ 12.
W przypadku gdy podatnik dokonuje sprzedaży oleju napędowego do silników szybkoobrotowych armatorom rybołówstwa morskiego według zasad określonych odrębnie przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, podatnik ten może zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę 418,80 zł/t.
§ 13.
1. W przypadku gdy eksportowany wyrób akcyzowy został nabyty po cenach zawierających podatek akcyzowy, kwota tego podatku u eksportera zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy; dotyczy to również podatku akcyzowego zawartego w cenach surowców i materiałów zużytych do wytworzenia wyeksportowanych towarów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu wyrobu akcyzowego, od którego podatek akcyzowy został pobrany przez urząd celny.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą eksportu wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami skarbowymi akcyzy.

§ 14.
Podatnicy nabywający paliwo lotnicze mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach zakupu oraz o kwotę podatku akcyzowego pobranego przez urzędy celne od paliw zużytych do napędu silników stosowanych w środkach transportu lotniczego.
§ 15.
Podatnicy nabywający wyroby wymienione w poz. 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego zawartego w cenach tych wyrobów.
§ 16.
Podatnicy importujący wyroby akcyzowe wymienione w poz. 1 załącznika nr 6 do ustawy z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, mogą zwiększyć podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, o kwotę podatku akcyzowego pobranego przez urzędy celne.
§ 17.
1. W przypadku gdy wyrób akcyzowy jest sprzedawany podróżnym na pasażerskich statkach pełnomorskich, promach pasażersko-samochodowych i w samolotach, obsługujących linie międzynarodowe, kwota podatku akcyzowego zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyrobów akcyzowych, podawanych pasażerom statków pełnomorskich, promów pasażersko-samochodowych i samolotów, obsługujących linie międzynarodowe.

§ 18.
Podatnicy uiszczają podatek akcyzowy od wyrobów wytwarzanych w kraju za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 19, 20 i 21.
§ 19.
1. Podatnicy wytwarzający wyroby akcyzowe określone w poz. 1, 2, 13, 15 i 17 załącznika nr 6 do ustawy uiszczają podatek akcyzowy:

1) wstępnie – za okresy dzienne,

2) za okresy miesięczne.

2. Wpłaty dzienne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są dokonywane przy zastosowaniu procentowej stawki obliczonej według następującego wzoru (z dokładnością do 0,01%):

infoRgrafika

gdzie:

PA – oznacza kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty w urzędzie skarbowym z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy,

Ws – oznacza wartość sprzedaży wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, nie zawierającą podatku od towarów i usług z miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc rozliczeniowy.

3. Przy ustalaniu stawki procentowej, o której mowa w ust. 2, nie uwzględnia się wyrobów akcyzowych, dla których stawki podatku akcyzowego zostały wyrażone w formie różnicy cen.

4. Podatek za okresy dzienne stanowi iloczyn wartości sprzedaży w danym dniu wyrobów akcyzowych, od których płacony jest podatek akcyzowy, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług oraz stawki procentowej, wynikającej ze wzoru określonego w ust. 2.

5. Wpłaty kwot określonych zgodnie z ust. 4 powinny być dokonywane nie później niż do 25 dnia, licząc od dnia następującego po dniu opuszczenia przez wyrób pomieszczenia producenta.

6. Podatek akcyzowy jest rozliczany ostatecznie za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym podatku, z uwzględnieniem wstępnych wpłat dziennych.

§ 20.
W przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów producenci spirytusu i wyrobów spirytusowych obowiązani są do rozliczania podatku akcyzowego w formie różnicy cen od spirytusu surowego lub spirytusu o obniżonej jakości, obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania tych spirytusów do przerobu; przepis § 18 stosuje się odpowiednio.
§ 21.
1. Podatnicy podejmujący działalność w zakresie wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 19 ust. 1, rozliczają podatek akcyzowy za okres dwóch miesięcy kalendarzowych od dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu wyłącznie za okresy miesięczne. Obowiązek dokonywania wstępnych wpłat dziennych powstaje w pierwszym dniu trzeciego miesiąca kalendarzowego od dokonania po raz pierwszy czynności podlegającej opodatkowaniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia wytwarzania wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 19 ust. 1, zawieszonego na okres dłuższy niż trzy miesiące.

§ 22.
Wpłaty dzienne, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zmniejszane są o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy, zapłaconej za nabycie banderol podatkowych stosowanych na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli kwota zaliczki została zwrócona podatnikowi przez urząd skarbowy, kwota ta zwiększa podatek akcyzowy należny za miesiąc, w którym dokonano zwrotu.
§ 23.
1. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży wyrobów winiarskich obniża się o kwotę zaliczki na podatek akcyzowy zapłaconej za nabycie banderol, o których mowa w § 22, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy różnica między kwotą należnego podatku akcyzowego od sprzedaży wyrobów winiarskich i kwotą zaliczek na nabycie banderol stanowi kwotę ujemną, kwota ta zwiększa podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Przepis § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 24.
Na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży towarów wykazanych w tej fakturze.
§ 25.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 105, poz. 516), z wyjątkiem przepisu § 10 i stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załącznika nr 1 i w poz. 8 załącznika nr 2, które tracą moc z dniem 31 grudnia 1995 r.,

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego od opakowań z tworzyw sztucznych (Dz. U. Nr 64, poz. 331).

§ 26.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 1995 r., z wyjątkiem przepisów § 10, 12, 14 i 23 oraz stawek podatku akcyzowego określonych w poz. 1 załącznika nr 1 i w poz. 8 załącznika nr 2, które wchodzą wżycie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Minister Finansów: G.W. Kołodko

Załącznik 1. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 listopada 1995 r. (poz. 663)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH PRODUKOWANYCH W KRAJU

Poz.

Symbol
Systematycznego
wykazu wyrobów
(SWW)

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku
akcyzowego w %
obrotu lub w zł na jednostkę wyrobu

1

2

3

4

1

0243

Oleje smarowe i specjalne:

 

 

 

1) oleje silnikowe, z wyjątkiem olejów DS-M do silników okrętowych (SWW: 0243-135), olejów DS-H do silników okrętowych (SWW: 0243-136), olejów SC22 do silników okrętowych (SWW: 0243-137), olejów do silników z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych) pozostałych (SWW: 0243-139), olejów do silników lotniczych (SWW: 0243-14), olejów silnikowych pozostałych (SWW: 0243-19) oraz olejów do silników okrętowych określonych przez Polską Normę PN-75C-96089/01-04 jako Marinol typu CA, CB, CC, CD

15

 

 

2) pozostałe, w tym także oleje silnikowe wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, w których udział komponentów z regeneracji w produkcie gotowym stanowi minimum 10%

wolne od podatku

2

0675-931,-991

Broń palna myśliwska, pistolety obronne na naboje gazowe

20

3

0844-9

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione:

1) rulety wraz ze stołami do rulety

2) stoły do gry w karty

3) automaty hazardowe

4) maszyny i urządzenia losujące

5) elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

15

15

15

15

15

4

1021, 1022

Samochody osobowe ogólnego przeznaczenia oraz osobowe specjalizowane:

1) których cena jest wyższa od równowartości 7000 ECU

2) pozostałe

10

wolne od podatku

5

1055-1

Jachty pełnomorskie:

1) których cena jest wyższa od równowartości 2400 ECU

2) pozostałe

20

wolne od podatku

6

1153

Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku:

1) odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego, których cena jest wyższa od równowartości 750 ECU

10

 

 

2) magnetowidy i odtwarzacze, których cena jest wyższa od równowartości 350 ECU

10

 

 

3) kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 600 ECU

10

 

 

4) zestawy sprzętu elektronicznego składające się z:

a) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, których cena jest wyższa od równowartości 1100 ECU

10

 

 

b) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 1350 ECU

10

 

 

c) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i kamery wideo, których cena jest wyższa od równowartości 1700 ECU

10

 

 

5) zestawy do odbioru programów satelitarnych oraz poszczególne części składowe tych zestawów

10

 

 

6) pozostały

wolny od podatku

7

1212

Sól:

1) sól warzona zwykła (SWW: 1212-111)

2) sól warzona jodowana (SWW: 1212-112, -122)

3) sól kamienna zwykła (SWW: 1212-211)

4) sól kamienna z mikroelementami (SWW: 1212-232)

5) pozostała

15

7

15

7

wolna od podatku

 

1

2

3

4

8

1324-4, -5, -9

Środki upiększające i wyroby perfumeryjne oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) pozostałe

20

9

1364-1, -2

1364-11

1364-12

1364-13

1364-14

1364-16

1364-17

1364-21

1364-22

1364-23

1364-24

1364-25

Opakowania z tworzy sztucznych:

1) balony z tworzyw sztucznych

2) beczki z tworzyw sztucznych

3) bębny z tworzyw sztucznych

4) skrzynki z tworzyw sztucznych

5) kanistry z tworzyw sztucznych

6) transporterki z tworzyw sztucznych

7) butelki z tworzyw sztucznych:

a) o pojemności do 1,5 I włącznie

b) o pojemności powyżej 1,5 I

8) fiolki z tworzyw sztucznych

9) tuby z tworzyw sztucznych

10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych

11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych

12) pozostałe

0,50 zł/szt.

5,00 zł/szt.

6,00 zł/szt.

0,75 zł/szt.

0,40 zł/szt.

0,75 zł/szt.

0,03 zł/szt.

0,05 zł/szt.

1,00 zł/1000 szt.

1,00 zł/1000 szt.

0,01 zł/szt.

0,02 zł/szt.

wolne od podatku

10

1761

Zapałki

0,06 zł/1000 szt.

11

1829-13

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci

25

12

2215-2

Skóry futrzane zwierząt szlachetnych wyprawione:

1) norek, lisów, piżmaków, kun, tchórzy, tchórzofretek i fretek

2) pozostałe

20

wolne od podatku

13

2233, 2234, 2239

Odzież futrzana i inne wyroby futrzarskie:

1) ze skór wymienionych w poz. 12 pkt 1

2) pozostała

15

wolna od podatku

14

247

Wyroby winiarskie:

1) wina gronowe i gronowo-ziołowe

2) wina owocowe

3) miody pitne

4) osady winiarskie

5) pozostałe

0,80 zł/l

0,65 zł/l

0,50 zł/l

wolne od podatku

0,65 zł/l

15

2483

Piwo:

1) do 11,0° Blg

2) od 11,1 do 15,0° Blg

3) powyżej 15,0° Blg

4) piwo bezalkoholowe

0,54 zł/l

0,60 zł/l

0,92 zł/l

5

16

2519-7

Guma do żucia

20

17

niezależnie od symbolu SWW

Łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników (drewniane, z tworzyw sztucznych i innych materiałów), z wyłączeniem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych:

1) których cena jest wyższa od równowartości 2400 ECU

2) pozostałe

15

wolne od podatku

18

 

Wyroby nie wymienione w poz. 1–17

wolne od podatku

Objaśnienia:

1. Zwolnienie od podatku olejów silnikowych wytwarzanych z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów smarowych, o których mowa w poz. 1 pkt 2 tabeli, dotyczy producentów posiadających specjalistyczne instalacje do regeneracji olejów przepracowanych, składające się co najmniej z destylacji i rafinacji.

2. Za cenę wyrobu, o której mowa w poz. 4, 5, 6 i 17 tabeli, uważa się cenę nie zawierającą podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Podstawą ustalenia równowartości tej ceny w ECU jest kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia sprzedaży wyrobu.

Załącznik 2. [TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW]

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA NIEKTÓRYCH IMPORTOWANYCH TOWARÓW

Poz.

Kod PCN

Nazwa grupy towarów (towaru)

Stawka podatku
akcyzowego w zł
na jednostkę
wyrobu lub w %
podstawy
opodatkowania
*)

1

2

3

4

1

1704 10

ex 2106 90 91 0

ex 2106 90 99 0

Guma do żucia, również pokryta cukrem

25

2

ex 2202 90

Piwo bezalkoholowe

7

3

2203 00

Piwo otrzymywane ze słodu

0,92 zł/l

4

2204

Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi, moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009

0,80 zł/l

 

 

w tym:

a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej

1,32 zł/l

 

 

b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj.

13,00 zł/l

5

2205

Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi

0,80 zł/l

 

 

w tym:

a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej

1,32 zł/l

 

 

b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj.

12,50 zł/l

6

2206 00

Pozostałe napoje fermentowane (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej

0,65 zł/l

 

 

w tym:

a) w pojemnikach zawierających 2 I lub mniej

1,32 zł/l

 

 

b) o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj.

13,00 zł/l

7

2501 00 91 0

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi

20

8

ex 2710 00 87 0

Oleje silnikowe

20

9

3303 00

Perfumy i wody toaletowe

25

10

ex 3304

Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure, z wyłączeniem towarów o symbolu 3304 99 00 0

25

11

ex 3506 99 00 0

Kleje do rzęs i peruk

25

12

3605 00 00 0

Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604

0,06/1000 szt.

13

ex 4302

Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatku z innych materiałów), z wyjątkiem króliczych i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szeroko-ogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii

25

 

1

2

3

4

14

ex 4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie – z wyjątkiem wytworzonych ze skór króliczych i zajęczych, z owiec i jagniąt, z jagniąt astrachańskich, szerokoogonowych karakułowych, perskich i podobnych jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, z wydr morskich lub nutrii

20

15

8521 10 310

Kamery wideo, których wartość celna jest wyższa od równowartości 600 ECU

15

16

ex 8521 10 39 0

Magnetowidy i odtwarzacze, których wartość celna jest wyższa od równowartości 350 ECU

15

17

ex 8528

Odbiorniki telewizyjne z ekranem do odbioru kolorowego (barwne), których wartość celna jest wyższa od równowartości 750 ECU

15

18

ex 8528

Zestawy sprzętu elektronicznego:

1) odbiornika telewizyjnego i magnetowidu lub odtwarzacza, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1100 ECU

15

 

 

2) odbiornika telewizyjnego i kamery wideo, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1350 ECU

15

 

 

3) odbiornika telewizyjnego, magnetowidu lub odtwarzacza i kamery wideo, jeżeli wartość celna zestawu jest wyższa od równowartości 1700 ECU

15

19

niezależnie od kodu PCN

Zestawy do odbioru programów satelitarnych oraz poszczególne części składowe tych zestawów

15

20

ex 8703

Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją 8702), łącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, których wartość celna jest wyższa od równowartości 7000 ECU

15

21

ex 8903

Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe, których wartość celna jest wyższa od równowartości 2400 ECU

25

22

ex 9303

Broń myśliwska

25

23

ex 9304 00 00 0

Broń gazowa

25

24

ex 9504 40 00 0

Karty do gry, z wyłączeniem kart do gry dla dzieci

30

25

ex 9504

Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej:

1) rulety wraz ze stołami do rulety

2) automaty hazardowe

3) stoły do gry w karty

4) maszyny i urządzenia losujące

5) elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

20

20

20

20

20

26

niezależnie od kodu PCN

Zestawy zawierające preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry, wymienione w poz. 9 i 10

25

27

niezależnie od kodu PCN

Opakowania z tworzyw sztucznych:

1) balony z tworzyw sztucznych

2) beczki z tworzyw sztucznych

3) bębny z tworzyw sztucznych

4) skrzynki z tworzyw sztucznych

5) kanistry z tworzyw sztucznych

6) transporterki z tworzyw sztucznych

7) butelki z tworzyw sztucznych:

a) o pojemności do 1,5 I włącznie

b) o pojemności powyżej 1,5 1

8) fiolki z tworzyw sztucznych

9) tuby z tworzyw sztucznych

10) puszki i pudełka z tworzyw sztucznych

11) słoje i słoiki z tworzyw sztucznych

12) pozostałe

0,50 zł/szt.

5,00 zł/szt.

6,00 zł/szt.

0,75 zł/szt.

0,40 zł/szt.

0,75 zł/szt.

0,03 zł/szt.

0,05 zł/szt.

1,00 zł/1000 szt.

1,00 zł/1000 szt.

0,01 zł/szt.

0,02 zł/szt.

wolne od podatku

28

 

Pozostałe towary nie wymienione w poz. 1–27

wolne od podatku

Objaśnienia:

ex – zamieszczony przy kodzie PCN oznacza, że stawka podatku akcyzowego jest ustalana tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonym w kolumnie 3

*) – określonej w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama