| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 15 grudnia 1995 r.

w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów celnych na przywóz w 1996 r. pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 58 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozdysponowanie kontyngentów celnych na przywóz pojazdów samochodowych, ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 151, poz. 738), następuje w drodze wydawania pozwoleń na przywóz, na podstawie wniosków składanych przez polskie podmioty gospodarcze określone w ust. 2.

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym odrębnie każdej marki pojazdu samochodowego może występować polski podmiot gospodarczy będący wyłącznym przedstawicielem producenta lub producentów pojazdów danej marki, z którym producent zawarł umowę upoważniającą do przywozu w 1996 r. takich pojazdów do Polski w ramach ustanowionego kontyngentu.

3. Wnioski mogą być składane do Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą od dnia wejścia w życie rozporządzenia i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania kontyngentu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 1996 r. Wnioski złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie podlegają rozpatrzeniu. Kontyngent nie rozdysponowany do dnia 31 grudnia 1996 r. nie podlega rozdysponowaniu w roku 1997.

4. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz pojazdów samochodowych w ramach kontyngentu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) odpis z rejestru handlowego lub innego rejestru (dokumentu) stwierdzającego status oraz przedmiot przedsiębiorstwa osoby prawnej lub spółki prawa handlowego nie mającej osobowości prawnej, lecz podlegającej wpisowi do rejestru handlowego, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku podmiotu nie będącego osobą prawną,

2) kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym (REGON) wydanego przez właściwy urząd statystyczny,

3) pisemne oświadczenie podmiotu zagranicznego o nadaniu polskiemu podmiotowi gospodarczemu wyłącznych uprawnień przedstawicielskich, upoważniających do przywozu pojazdów samochodowych danej marki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach kontyngentu w 1996 r., potwierdzone przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby podmiotu zagranicznego, wraz z tłumaczeniem na język polski,

4) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego stwierdzające zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz należyte wypełnianie zobowiązań podatkowych,

5) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne,

6) w przypadku rozdysponowania kontyngentu w trybie § 2 ust. 2 – kopia faktury producenta, kopia poprzednio udzielonego pozwolenia, potwierdzona przez urząd celny, a także – będąca dowodem sprzedaży pojazdu – kopia faktury lub rachunku uproszczonego, wystawianych przez sprzedawcę zgodnie z odrębnymi przepisami o podatku od towarów i usług, albo – w razie zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności wnioskodawca bądź wystawca faktury lub rachunku uproszczonego – inny dowód utraty, zniszczenia lub zbycia pojazdu,

7) w przypadku rozdysponowania kontyngentu w trybie § 4 – kopia umowy sprzedaży zawartej z nabywcą pojazdu samochodowego.

§ 2.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje w drodze wydawania pozwoleń na przywóz, które udzielane na podstawie jednego wniosku mogą dotyczyć łącznie przywozu nie więcej niż 400 sztuk pojazdów samochodowych określonych pod Ip. 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia wymienionego w § 1 ust. 1 lub łącznie nie więcej niż 5 sztuk pojazdów samochodowych określonych pod Ip. 3 tego załącznika.

2. Uzyskanie pozwolenia na przywóz na podstawie kolejnego wniosku może nastąpić, jeżeli wszystkie pozwolenia udzielone na podstawie wniosku poprzedniego zostały wykorzystane i przedstawiono dokumenty wymienione w § 1 ust. 5 pkt 6.

§ 3.
Pozwolenia wydawane w trybie § 2 zachowują ważność przez okres 5 miesięcy od dnia wystawienia i mogą być wykorzystane nie wcześniej niż od dnia 2 stycznia 1996 r. oraz nie dłużej niż do dnia 30 września 1996 r.
§ 4.
1. Część kontyngentu, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie rozdysponowana lub nie wykorzystana do dnia 30 września 1996 r. podlega rozdysponowaniu w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5.

2. Podmioty gospodarcze obowiązane są przedłożyć w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w terminie do dnia 10 października 1996 r. informacje dotyczące stopnia wykorzystania pozwoleń na przywóz udzielonych do dnia 30 września 1996 r. Przepis § 1 ust. 5 pkt 6 stosuje się odpowiednio.

3. Wydawanie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych w ramach części kontyngentu nie rozdysponowanej lub nie wykorzystanej do dnia 30 września 1996 r. następuje na rzecz podmiotów spełniających warunki wymienione w § 1 ust. 2. W stosunku do podmiotów, które w okresie przed dniem 30 września 1996 r. dokonywały przywozu pojazdów w ramach kontyngentu, rozdysponowanie następuje z uwzględnieniem w szczególności kryterium stopnia dotychczasowego wykorzystania kontyngentu przez te podmioty.

4. Wniosek o udzielenie pozwolenia na przywóz, dotyczący rozdysponowania części kontyngentu, o której mowa w ust. 3, może być składany od dnia 15 października 1996 r. Wniosek złożony przed tym terminem nie podlega rozpatrzeniu.

5. Pozwolenia wydane w trybie określonym w ust. 3 mogą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 1996 r.

§ 5.
W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się przepisów § 1, 2 oraz 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie sposobu rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach wydawania pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 131, poz. 626 i z 1994 r. Nr 132, poz. 681).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: J. Buchacz

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH KONTYNGENTU CELNEGO, USTANOWIONEGO NA 1996 R.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
z dnia 15 grudnia 1995 r. (poz. 750)

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PRZYWÓZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W RAMACH KONTYNGENTU CELNEGO, USTANOWIONEGO NA 1996 R.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »