| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 lutego 1996 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 89, poz. 445) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 62), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 68, poz. 295),

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 89, poz. 445),

3) obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 118, poz. 574)

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje następujących przepisów:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 68, poz. 295), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.”,

2) § 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 89, poz. 445), które stanowią:

„§ 2. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa rolnego mogą dokonać w 1995 r. odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli w 1994 r. osiągnęli wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż 3,5%.”,

„§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1995 r., z tym że:

1)*) § 1 pkt 3 lit. c) i pkt 4 lit. b) w części dotyczącej § 3 ust. 2d i § 7 ust. 1b mają zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.,

2) udział dochodu w przychodach z działalności w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych w wysokości nie niższej niż 4% ma zastosowanie do odliczania wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.,

3) § 1 pkt 4 lit. a) i d) mają zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.”

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

 

*) W brzmieniu ustalonym przez pkt 5 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 118, poz. 574).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 28 lutego 1996 r. (poz. 171)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 stycznia 1994 r.

w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego.

Na podstawie art. 26 ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) oraz art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia regulują zasady oraz warunki:

1) odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu przed opodatkowaniem przez podatników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, prowadzących lub podejmujących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych i komandytowych,

2)1) obniżek o dokonane wydatki inwestycyjne zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, uregulowanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 140, poz. 786 i z 1995 r. Nr 9, poz. 43),1a)

zwanych dalej „podatnikami”.

2.2) W przypadku spółek cywilnych, jawnych i komandytowych prawo do odliczeń lub obniżek przysługuje wspólnikom lub komandytariuszom spółki, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne; w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w poniesionym wydatku są równe.

3. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do wydatków inwestycyjnych poniesionych przez podatników w okresie korzystania z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie:

1) art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113),

2) art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 34, poz. 146),

3) art. 46 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685),

4) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. Nr 60, poz. 253, Nr 80, poz. 350 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1993 r. Nr 134, poz. 646),

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203 i Nr 69, poz. 403 oraz z 1991 r. Nr 64, poz. 276),

6)3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 14, poz. 63),

7) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. Nr 59, poz. 266),

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 3, poz. 20 i Nr 49, poz. 278 oraz 1991 r. Nr 51, poz. 222).

4. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) „przychody” – przychody ustalone zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) „dochód” – dochód ustalony zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 7 ust. 1–3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

3) „dochód do opodatkowania” – podstawę opodatkowania, czyli dochód ustalony zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) „zryczałtowany podatek dochodowy” – podatek ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

5)4) „wydatki inwestycyjne” – faktycznie poniesione wydatki w roku podatkowym nie zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli podatki te w całości lub części podlegają odliczeniu od należnego podatku od towarów i usług, na dokonane w tym samym roku:

a) zakup i montaż maszyn i urządzeń zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 3–6 i 8,

b)5) zakup, budowę lub rozbudowę:

– budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrupa 10–13, podgrupa 15 rodzaj 151 i 152 w zakresie budynków aptek, podgrupa 16 rodzaj 166 i 168, podgrupa 18 rodzaj 180 i 182–185 oraz do grupy 2 podgrupa 20–23 i 25–27,

– pływalni i basenów sportowych odkrytych oraz kortów tenisowych zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 2 podgrupa 28 rodzaj 281 i 286,

c) zakup środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych,

d)6) zakup od Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem wydatków na zakup gruntów oraz składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,

e)7) zakup od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa, z wyjątkiem składników nie podlegających, na podstawie odrębnych przepisów, odpisom amortyzacyjnym,

f)8) zakup praw majątkowych uznawanych za wartości niematerialne i prawne, podlegających na podstawie odrębnych przepisów odpisom amortyzacyjnym uznawanym za koszt uzyskania przychodów,

g) spłatę określonej w umowie najmu lub dzierżawy albo w umowie o podobnym charakterze wartości składników majątku, o którym mowa pod lit. a) –f), jeżeli środki te zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz. U. Nr 28, poz. 129) zaliczane są do składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego,

h) wytworzenie we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie) środków trwałych, o których mowa pod lit. a) i b),

i) nabycie od Skarbu Państwa przez podatników, u których przychody z tytułu eksportu w tym samym roku podatkowym przekraczają równowartość 10 000 000 ECU, ponad 50% udziałów albo akcji spółki,

6) „eksport towarów” – eksport towarów w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703),

7) „eksport usług” – usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej; za eksport usług uważa się również, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, czynności polegające na świadczeniu:

a) usług transportu międzynarodowego,

b) usług zagranicznej turystyki przyjazdowej, indywidualnej i grupowej, świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w ust. 1,

c) usług w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru,

d) innych usług, jeżeli zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy wymienionej w pkt 6 ich świadczenie traktowane jest na równi z eksportem,

8)9) „działalność w zakresie przetwórstwa rolnego” – działalność polegającą na produkcji wyrobów przemysłu spożywczego, pasz przemysłowych i produktów utylizacyjnych, sklasyfikowanych w gałęziach 23–26 Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego,

9) „usługi w zakresie budownictwa mieszkaniowego” – wykonywanie obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 6,

10)10) „działalność w zakresie żeglugi i rybołówstwa” – działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu pasażerów lub ładunków (dział 61 Europejskiej klasyfikacji działalności, z wyjątkiem dzierżawienia sprzętu transportu morskiego, przybrzeżnego i śródlądowego wraz z załogą) oraz w zakresie pozyskiwania produktów rybołówstwa i rybactwa na wodach morskich, przybrzeżnych i śródlądowych, wraz z przetwórstwem ryb, skorupiaków i mięczaków, związanym bezpośrednio z rybołówstwem (sekcja B Europejskiej klasyfikacji działalności),

11)10) „działalność w zakresie turystyki i wypoczynku” – działalność polegającą na świadczeniu usług związanych z przygotowaniem i realizacją wycieczek oraz pobytów turystycznych i wypoczynkowych,

12)10) „działalność w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych” – działalność obejmującą budowę, przebudowę, rozbudowę, odbudowę, remont, modernizację i konserwację budynków i budowli, sklasyfikowaną w dziale 45 Europejskiej klasyfikacji działalności, oraz działalność polegającą na produkcji materiałów budowlanych wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o równowartości kwoty wyrażonej w ECU, rozumie się przez to równowartość tej kwoty przeliczonej na złote przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego: w przypadku przychodów – z dnia uzyskania należnego przychodu, w przypadku wydatków – z dnia faktycznego dokonania wydatku.

6.11) W razie:

1) dokonania przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)–f) oraz i), uznaje się je za wydatki inwestycyjne w roku podatkowym, w którym następuje przeniesienie własności składników majątkowych wymienionych w tych przepisach.

2) zawarcia umowy sprzedaży ratalnej lub umowy, w której termin płatności został określony na dzień późniejszy niż dzień zawarcia tej umowy, za wydatki inwestycyjne uznaje się również poszczególne raty lub zapłatę ceny; wydatki te mogą być odliczone od dochodu do opodatkowania lub od zryczałtowanego podatku dochodowego w roku faktycznego ich poniesienia.

7.11) Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w ust. 3 pkt 8, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.

§ 2. 1. Od dochodu do opodatkowania można odliczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, całość lub część wydatków inwestycyjnych, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dokonywane są odliczenia, podatnik:

a) podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym albo

b)12) osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności,

2)13) przed dokonaniem każdorazowego odliczenia u podatnika nie występują zaległe oraz wymagalne zobowiązania z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, określonych w odrębnych przepisach, oraz

3)14) wydatki inwestycyjne zostały udokumentowane:

a) fakturą (rachunkiem uproszczonym), wystawioną przez podatnika podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) lub dowodem odprawy celnej – w przypadku wydatków określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), c) i g), z wyjątkiem wydatków z tytułu spłaty wartości składników majątku, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. d) i e), albo

b) dowodami wymienionymi pod lit. a) w razie zakupu towarów i usług służących do wytworzenia, we własnym zakresie lub na zamówienie (zlecenie), środków trwałych określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. h), albo

c) dowodem przekazania należności i aktem notarialnym – w przypadku wydatków na zakup budynków, budowli albo przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określonych w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. b), d) i e), albo

d) dowodem przekazania należności – w pozostałych przypadkach.

2. Zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem ust. 3, można obniżyć o całość lub część wydatków inwestycyjnych, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dokonywana jest obniżka podatku, podatnik:

a) był opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

b)15) nie był opodatkowany tym podatkiem i osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności,

2) spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Jeżeli podatnik rozpoczął działalność w roku podatkowym, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, może:

1) obniżyć kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego o całość lub część wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym roku albo

2)16) odliczyć całość lub część wydatków inwestycyjnych poniesionych w tym roku od dochodu do opodatkowania za ten rok podatkowy i rok po nim następujący, jeżeli w każdym z tych lat osiągnął wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż:

– 4% z działalności wymienionej w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami,

– 8% z pozostałych rodzajów działalności.

Do podatników wymienionych w pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 2 i 3.

4.17) Jeżeli podatnik prowadzi działalność wymienioną w § 1 ust. 4 pkt 8–12 albo działalność w zakresie produkcji i sprzedaży towarów objętych urzędowymi cenami lub marżami, a udział przychodów z tych rodzajów działalności wynosi:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy u podatników wymienionych w ust. 1 i 2 albo

2) w każdym z lat podatkowych u podatników wymienionych w ust. 3

– co najmniej 60% przychodów ogółem, udział dochodu w przychodzie, uprawniający do odliczeń, nie może być niższy niż 4%.

5. Za dzień rozpoczęcia działalności, w rozumieniu rozporządzenia, uważa się datę wystawienia pierwszej faktury (rachunku) po dokonaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami, wpisu do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych lub ewidencji działalności gospodarczej.

6.18) Odliczenia wydatków, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)–h), dokonane w roku podatkowym traktuje się w tym roku na równi z odpisami z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisami amortyzacyjnymi); odliczenia te nie zmniejszają podstawy do ustalania odpisów amortyzacyjnych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

7.19) Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)–f) i h), dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania ich do używania, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym dokonano odliczenia. Odpisów tych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości sumy odpisów amortyzacyjnych oraz kwoty dokonanych odliczeń z ich wartością początkową w rozumieniu odrębnych przepisów.

8.20) Suma odpisów amortyzacyjnych oraz kwoty dokonanych odliczeń nie może przekraczać wartości początkowej nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie (na zlecenie) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

§ 3. 1.21) Podatnicy, o których mowa w § 1 ust. 1, od dochodu do opodatkowania mogą odliczyć całość lub część wydatków inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2–2d, do wysokości 25% tego dochodu.

2.22) Jeżeli za rok podatkowy udział przychodów z eksportu przekracza 50% ogólnej kwoty przychodów lub przychody z eksportu w roku podatkowym, w którym podatnik nabył prawo do odliczeń, przekraczają równowartość 8 000 000 ECU – podatnicy mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.

2a.23) Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), związanych z wdrożeniem licencji, patentów oraz wyników krajowych prac naukowych i badawczo-rozwojowych, mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.

2b.23) Podatnicy osiągający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody ze sprzedaży produktów połowów i przetworów rybnych (SWW : 234) na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu, jeżeli udział przychodów z tej sprzedaży przekracza 50% ogólnej kwoty przychodów w roku podatkowym i sprzedaż ta została udokumentowana: konosamentem, świadectwem pochodzenia, rachunkiem oraz wyciągiem bankowym potwierdzającym wpływ zagranicznych środków płatniczych zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

2c.24) Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na:

1) zakup i montaż maszyn lub urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a), oraz

2) zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę lub odbudowę budynków i budowli zaliczonych, zgodnie z Klasyfikacją rodzajową środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego, do grupy 1 podgrupa 10 i 13 oraz do grupy 2 podgrupa 20–23

związanych z wdrażaniem systemu produkcji środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych, spełniającego warunki niezbędne do uzyskania koncesji na ich wytwarzanie, zgodne z wymaganiami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem – mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania wydatki inwestycyjne do wysokości 50% tego dochodu.

2d.25) Podatnicy, którzy ponieśli wydatki inwestycyjne na zakup i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, niezbędnej do wdrożenia systemu jakości zgodnego z normami ISO serii 9000, potwierdzonego certyfikatem wydanym na podstawie odrębnych przepisów – mogą odliczyć od dochodu do opodatkowania te wydatki, do wysokości 50% tego dochodu.

3.26) Do podatników, o których mowa w ust. 2, 2a, 2c i 2d, nie stosuje się wskaźników określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 2 ust. 3 pkt 2 i § 2 ust. 4.

4.27) Łączna kwota odliczeń od dochodu do opodatkowania dokonanych na podstawie ust. 1–2d nie może przekroczyć 50% tego dochodu.

§ 4. 1. Podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą obniżyć ten podatek, z zastrzeżeniem ust. 2, o całość lub część wydatków inwestycyjnych do wysokości 30% kwoty podatku przed obniżką.

2.28) Podatnicy mogą obniżyć zryczałtowany podatek dochodowy o całość lub część wydatków inwestycyjnych do wysokości 60% kwoty podatku przed obniżką, jeżeli zachodzą u nich okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 i 2a.

3. Do podatników, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) oraz ust. 4.

§ 5. 1. Odliczeń, o których mowa w § 3, podatnik może dokonać w rozliczeniu podatku za rok podatkowy, w którym zostały poniesione przez niego wydatki inwestycyjne, nie później jednak niż do dnia złożenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, wstępnego zeznania o wysokości uzyskanego za ten rok dochodu albo zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym lub zeznania o wysokości osiągniętego przychodu w roku podatkowym.

2. Odliczeń, o których mowa w § 3, podatnik może również dokonać zaliczkowo w ciągu roku, w którym poniesione zostały przez niego wydatki inwestycyjne.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do podatników, o których mowa w § 4.

4. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w § 2 ust. 3, przed rozpoczęciem działalności poniósł wydatki inwestycyjne w wysokości nie niższej niż równowartość 2 000 000 ECU, może wydatki te odliczyć od dochodów do opodatkowania uzyskanych w roku podatkowym oraz w trzech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym rozpoczął działalność, w wysokości do 25% tego dochodu uzyskanego w każdym z tych lat. Do podatników tych nie stosuje się przepisu § 2 ust. 3 pkt 2.

5.29) W przypadku odliczeń dokonywanych według zasad określonych w ust. 4 i w § 2 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 6–8, z tym że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca roku następującego po roku, w którym środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oddano do używania.

§ 6.30) W razie zbiegu uprawnień do odliczeń albo obniżek, przysługuje tylko jedno, wybrane przez podatnika uprawnienie.

§ 6a.31) 1. Podatnikom, którzy dokonali odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na:

1) nabycie udziałów albo akcji spółki od Skarbu Państwa,

2) zakup składników majątku, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. a)–f), jeżeli składniki te zostały przez podatnika oddane do odpłatnego korzystania i zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g), zaliczone są do składników majątku najemcy, dzierżawcy albo używającego,

3) zakup gruntów

– przysługuje prawo do dodatkowej obniżki podatku dochodowego za rok podatkowy następujący po roku, w którym dokonane zostało odliczenie wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania lub obniżenie zryczałtowanego podatku dochodowego.

2. Dodatkową obniżkę podatku dochodowego, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się przez zmniejszenie dochodu do opodatkowania albo zryczałtowanego podatku dochodowego o połowę wydatków inwestycyjnych odliczonych w poprzednim roku podatkowym od tego dochodu albo od podatku.

3. Wysokość dodatkowej obniżki nie może przekroczyć 25% dochodu do opodatkowania albo 30% zryczałtowanego podatku dochodowego.

4. Dodatkowa obniżka podatku dochodowego może być dokonana, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, przy ustalaniu wysokości zaliczek na podatek albo miesięcznych wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego.

§ 7. 1.32) Podatnicy tracą prawo do odliczeń albo obniżek, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli za rok podatkowy, w którym z nich skorzystali, albo przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym skorzystali, a w przypadkach określonych w § 2 ust. 3 pkt 2 oraz w § 5 ust. 4 – w którym zakończyli korzystanie z odliczeń albo obniżek:

1)33) wystąpią u nich za poszczególne lata zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochody budżetu państwa, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy przekraczające, odrębnie z każdego tytułu, 0,5% kwoty wpłat dokonanych w tych latach albo

2)34) przeniosą w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, z którymi związane były odliczenia od dochodu lub obniżki podatku; nie dotyczy to przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału dotychczasowych podmiotów gospodarczych, albo

3)34) ustały okoliczności do zaliczania środków trwałych przyjętych do odpłatnego korzystania na podstawie umów najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze do składników ich majątku w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 lit. g), albo

4)34) zostaną postawieni w stan likwidacji, z wyjątkiem przedsiębiorstw likwidowanych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685), lub zostanie ogłoszona ich upadłość, albo

5) otrzymają zwrot wydatków inwestycyjnych w jakiejkolwiek formie.

1a.35) Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2c, jeżeli przed upływem pięciu lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają koncesji Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wytwarzanie środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych lub ją utracą.

1b.36) Podatnicy tracą prawo do odliczeń, o których mowa w § 3 ust. 2d, jeżeli przed upływem trzech lat od końca roku, w którym z nich skorzystali, nie uzyskają stosownego certyfikatu lub go utracą.

2.37) W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 1a i 1b, podatnicy są zobowiązani do:

1) zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracili prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę w miesiącu następującym po miesiącu, w którym utracili prawo do odliczeń, albo

2) wpłacenia kwoty obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego w następnym miesiącu po miesiącu, w którym utracili prawo do tej obniżki, w terminie przewidzianym do wpłat podatku.

2a.38) W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uwzględnia się odpowiednio kwotę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, nie uznaną za koszt uzyskania przychodów w związku z odliczeniem wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym lub od zryczałtowanego podatku dochodowego.

339) Przepisy ust. 1, 1a, 1b i 2 stosuje się również do dodatkowej obniżki podatku dochodowego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r., a w przypadku podatników korzystających z ulg, odliczeń i zwolnień od podatku dochodowego na podstawie przepisów wymienionych w § 1 ust. 3 – do wydatków inwestycyjnych poniesionych po upływie okresu obowiązywania tych ulg, odliczeń i zwolnień.

Załącznik40) do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 stycznia 1994 r.

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Poz.

Symbol
Systematycznego
Wykazu Wyrobów (SWW)

Nazwa materiału

1

2

3

1

0245-5

Asfalty z przeróbki ropy naftowej

2

0245-6

Asfalty naturalne

3

0454-1

Pręty i profile średnie

4

0455

Pręty i profile lekkie

5

046

Rury stalowe

6

047

Blachy walcowane na zimno, blachy powlekane i inne wyroby przetwórstwa hutniczego

7

0491

Wyroby hutnictwa żelaza uzdatniane z odpadów

8

0552

Wyroby walcowane z aluminium i stopów aluminium

9

0553

Wyroby walcowane z cynku i stopów cynku

10

0561-14

Rury z miedzi

11

ex 0614

Wyroby odlewnicze żeliwne, z wyjątkiem armatury, bez wyrobów o symbolu SWW 0614-7 i -8

12

ex 0615

Armatura metalowa przemysłowa (bez armatury do olejowej hydrauliki siłowej i bez armatury okrętowej specjalnej), z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 0615-8 i -9

13

0616-1 i -2

Armatura metalowa sanitarna i sieci domowej

14

0617-1

Osprzęt centralnego ogrzewania z metali nieżelaznych

15

0622

Konstrukcje stalowe stanowiące część urządzenia (bez mechanizmów i osprzętu)

16

0623-1

Konstrukcje zbiornikowe stalowe

17

0624

Elementy i segmenty budowlane aluminiowe

18

0625

Elementy i segmenty budowlane stalowe (ślusarka budowlana)

19

0626

Konstrukcje budowlane aluminiowe

20

0627

Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich

21

0629-4

Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej)

22

0629-5

Konstrukcje metalowe z kształtowników giętych na zimno

23

0651-16

Sploty i linki do konstrukcji sprężonych

24

0654-1 do -4

Okucia budowlane metalowe

25

0656-321

Grzejniki z blachy do centralnego ogrzewania

26

0656-5

Wyroby przemysłowe z blachy emaliowane

27

0656-6

Wyroby przemysłowe z blachy aluminiowej

28

0656-7

Wyroby przemysłowe z blachy stalowej nierdzewnej

29

0672-11, -12, -2

Kuchnie gazowe oraz piece grzewcze i podgrzewacze

30

0711-5

Kotły grzewcze

31

0719

Zespoły i części maszyn i urządzeń energetycznych, z wyłączeniem zespołów i części silników spalinowych tłokowych (SWW:0719-7)

32

0871-111

Pompy wirowe odśrodkowe z wirnikiem łopatkowym

33

0871-91

Hydrofory

34

0912-111

Regulatory temperatury

35

0915-51

Zespoły redukcyjne

36

0915-52

Reduktory membranowe

37

0918-13

Elementy automatyki grzewczej

38

091

Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania – wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń

39

0941-42

Liczniki elektryczne prądu zmiennego

40

0943-71

Wodomierze

41

0943-73

Gazomierze

42

0945-12

Ciepłomierze

43

0945-19

Przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe

44

1114-11, -13, -17

Rozdzielnice prefabrykowane wnętrzowe i napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe rozdzielcze prefabrykowane, z wbudowanymi transformatorami

45

1115-1

Urządzenia rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia

46

1115-281, -282

Podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia

47

1119-41, -51

Części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia

48

1121-35, -45

Przewody gołe aluminiowe i stalowo-aluminiowe napowietrzne

49

1123-1, -2, -3

Przewody elektroenergetyczne instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe

50

1126

Kable elektroenergetyczne

51

1131-31

Sprzęt instalacyjny sygnalizacyjny domowy

52

ex 1131-9

Sprzęt instalacyjny pozostały – z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1131-97, 1131-98, 1131-99

53

1133-11, -14, -17, -2, -3, -41, -43, -45

Oprawy oświetleniowe

54

1136-11

Kuchnie elektryczne

55

1136-6

Urządzenia elektryczne grzejne do podgrzewania wody

56

1289-7

Środki chemiczne do produkcji elementów budowlanych i dodatki do betonów oraz środki ochrony w budownictwie

57

ex 1336-433, -444, -53

Kleje dla budownictwa

58

1361-332

Płyty z polistyrenu spienionego (styropianu)

59

1361-36

Płyty z poliuretanów

60

1361-376

Bloki z poliuretanów

61

1363

Rury i armatura z tworzyw sztucznych

62

ex 1365

Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, z wyjątkiem 1365-45, -46, -47 i 8

63

1411

Kruszywo budowlane (bez kruszywa z żużla wielkopiecowego)

64

ex 1413-9

Elementy i materiały budowlane kamienne, z wyjątkiem wyrobów o symbolu SWW 1413-919

65

1421

Klinkier cementowy

66

1422

Cement

67

1431

Wapno

68

1433

Spoiwa gipsowe

69

1434

Elementy ścienne gipsowe

70

1435

Elementy stropowe gipsowe

71

1436

Elementy gipsowe pozostałe

72

144

Materiały budowlane ceramiczne (łącznie z wapienno-piaskowymi i wapienno-żużlowymi)

73

145

Wyroby z betonu

74

146

Materiały budowlane izolacyjne i azbestowo-cementowe

75

1484, 1485

Zaprawy i wyprawy (bez ogniotrwałych), mieszanki mineralno-bitumiczne

76

151

Szkło budowlane

77

1623

Kamionka kanalizacyjna i sanitarna

78

1624

Kamionka budowlana

79

1632

Wyroby sanitarne ceramiczne

80

1639-1

Płytki i kształtki ceramiczne ścienne szkliwione

81

1715

Materiały podłogowe z drewna

82

1732

Elementy budynków i obiektów budowlanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych (bez kompletów)

83

1733

Stolarka budowlana otworowa (bez okrętowej)

84

1735-11, -12

Komplety elementów budynków mieszkalnych wolno stojących i szeregowych z drewna i z materiałów drewnopochodnych

85

1829-91

Tapety papierowe

 

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 89, poz. 445), który wszedł w życie z dniem 3 sierpnia 1995 r. i ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1995 r.

1a) Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 1 stycznia 1996 r. przez § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 i z 1996 r. Nr 35, poz. 153), z tym że przepisy §13 mają zastosowanie do rozliczania zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 1995.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

4) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret pierwsze rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret drugie rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret trzecie rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret czwarte rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d) tiret piąte rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

10) Dodany przez 5 1 pkt 1 lit. f) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

11) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. g) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia powołanego w przypisie 1; zgodnie z § 2 tego rozporządzenia podatnicy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa rolnego mogą dokonać w 1995 r. odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli w 1994 r. osiągnęli wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż 3,5%; natomiast zgodnie z § 4 pkt 2 tego rozporządzenia udział dochodu w przychodach z działalności w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych w wysokości nie niższej niż 4% ma zastosowanie do odliczania wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 1; zgodnie z § 2 tego rozporządzenia podatnicy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa rolnego mogą dokonać w 1995 r. odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli w 1994 r. osiągnęli wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż 3,5%; natomiast zgodnie z § 4 pkt 2 tego rozporządzenia udział dochodu w przychodach z działalności w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych w wysokości nie niższej niż 4% ma zastosowanie do odliczania wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 1; zgodnie z § 2 tego rozporządzenia podatnicy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa rolnego mogą dokonać w 1995 r. odliczeń wydatków inwestycyjnych od dochodu do opodatkowania albo obniżek zryczałtowanego podatku dochodowego, jeżeli w 1994 r. osiągnęli wskaźnik udziału dochodu w przychodach w wysokości nie niższej niż 3,5%; natomiast zgodnie z § 4 pkt 2 tego rozporządzenia udział dochodu w przychodach z działalności w zakresie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych w wysokości nie niższej niż 4% ma zastosowanie do odliczania wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 1994 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 68, poz. 295), którego przepisy mają zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 18 oraz przez § 1 pkt 2 lit. e) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia powołanego w przypisie 18 oraz przez § 1 pkt 2 lit. f) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 18 i przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

23) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 18.

24) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

25) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 1, który zgodnie z § 4 pkt 1 tego rozporządzenia oraz pkt 5 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 1995 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. Nr 118, poz. 574) ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 18 oraz przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

27) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. e) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia powołanego w przypisie 18.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w przypisie 18.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia powołanego w przypisie 18.

31) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia powołanego w przypisie 18.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia powołanego w przypisie 1, mający zgodnie z § 4 pkt 3 tego rozporządzenia zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

33) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret drugie rozporządzenia powołanego w przypisie 1, mający zgodnie z § 4 pkt 3 tego rozporządzenia zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret trzecie rozporządzenia powołanego w przypisie 1, mający zgodnie z § 4 pkt 3 tego rozporządzenia zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

35) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

36) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia powołanego w przypisie 1; zgodnie z § 4 pkt 1 tego rozporządzenia ma zastosowanie do wydatków inwestycyjnych poniesionych od dnia 1 stycznia 1996 r.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

38) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d) rozporządzenia powołanego w przypisie 1; zgodnie z § 4 pkt 3 tego rozporządzenia ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 1994 r.

39) Dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia powołanego w przypisie 18, w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. e) rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

40) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia powołanego w przypisie 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »