| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 marca 1996 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

1. Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 22, poz. 96), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 91, poz. 459),

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491),

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179),

i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 91, poz. 459), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”,

2) § 2 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491), które stanowią:

„§ 2. Postępowanie konkursowe wszczęte przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia toczy się na dotychczasowych zasadach, chyba że komisja konkursowa nie podjęła jeszcze prac, z tym że do postępowania mają zastosowanie przepisy § 1 pkt 3 oraz pkt 5 lit. h).”

„§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”,

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 28 marca 1996 r. (poz. 180)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 5 marca 1992 r.

w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zwanych dalej „zakładami”, postępowanie konkursowe przeprowadza się przy obsadzaniu stanowisk:

1)1) kierowników zakładów, z wyjątkiem kierowników żłobków, a ponadto – w razie gdy kierownik nie jest lekarzem – zastępców kierowników do spraw lecznictwa,

2) ordynatorów, z wyjątkiem ordynatorów w szpitalach klinicznych, wyłonionych w drodze postępowania konkursowego, przeprowadzonego na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach,

3) naczelnych pielęgniarek,

4) przełożonych pielęgniarek,

5) pielęgniarek oddziałowych.

2.2) Postępowanie konkursowe na stanowiska, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się co 6 lat.

2a.3) W razie gdy osobom zatrudnionym na stanowiskach, o których mowa w ust. 1, brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, organ lub kierownik zakładu, który zatrudnia na stanowiska określone w ust. 1, może zarządzić postępowanie konkursowe w celu obsadzenia tych stanowisk z osiągnięciem przez te osoby wieku emerytalnego.

3. Osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, może ponownie przystąpić do konkursu na zajmowane stanowisko.

§ 2. 1. Postępowanie konkursowe zarządza i ogłasza organ, który zatrudnia na stanowiskach określonych w § 1 ust. 1, lub kierownik zakładu.

2. Postępowanie konkursowe obejmuje:

1) powołanie komisji konkursowej,

2) opracowanie przez komisję konkursową regulaminu konkursu,

3) ogłoszenie o konkursie,

4) rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszonych kandydatur,

5)4) wyłonienie przez komisję konkursową kandydata.

3.5) Postępowanie konkursowe prowadzi się z zachowaniem kolejności czynności określonych w ust. 2 pkt 1–5.

§ 3. 1.6) Komisję konkursową powołuje organ lub kierownik zakładu pracy uprawniony do zatrudnienia na dane stanowiska.

2.7) W skład komisji konkursowej me może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

3.8) Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, organ lub kierownik zakładu, określony w ust. 1, dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany.

§ 3a.9) 1. Postępowanie konkursowe jest nieważne w razie:

1) niezachowania kolejności czynności, o których mowa w § 2 ust. 2,

2) niedokonania jednej lub więcej czynności określonych w § 2 lub niezachowania warunków wymienionych w § 4 bądź nieprzedłożenia jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1,

3) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w § 3 ust. 2,

4) naruszenia tajności głosowania,

5) niepowiadomienia kandydatów lub członków komisji o terminie posiedzenia komisji.

2. W razie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego przez organ lub kierownika zakładu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1, konkurs ogłasza się ponownie, co powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

3. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się w terminie 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję konkursową kandydata stosownie do § 7 ust. 2.;

§ 4. 1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę i adres zakładu,

2) stanowisko będące przedmiotem postępowania konkursowego,

3) wymagane kwalifikacje kandydatów,

4) termin zgłoszenia wniosku o przystąpienie do konkursu i złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia,

5) przewidywany termin rozpatrzenia wniosków,

6) (skreślony)10).

1a.11) W ogłoszeniu można zamieścić informację o warunkach pracy i warunkach socjalnych, które zapewnia zakład.

2. Ogłoszenie o konkursie należy:

1)12) zamieścić w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego są stanowiska określone w § 1 ust. 1 pkt 1–3, a w razie gdy przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 – również w Gazecie Lekarskiej,

2) podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu.

§ 5. 1. W razie gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowisk, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w skład komisji konkursowej wchodzą:

1)13) od trzech do sześciu przedstawicieli, w tym przynajmniej jeden lekarz, organu uprawnionego do powołania na dane stanowisko, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,

3) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

4)14) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej wchodzącej w skład reprezentatywnej – w rozumieniu działu XI Kodeksu pracy – ponadzakładowej organizacji związkowej,

5) przedstawiciel rady nadzorczej publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

6) przedstawiciel organu gminy, jeżeli nie jest to organ uprawniony do powołania kierownika zakładu, lub sejmiku samorządowego.

1a.15).

2. Jeżeli organem uprawnionym do powołania na dane stanowisko jest organ gminy, w skład komisji konkursowej wchodzi również przedstawiciel organu rządowej administracji ogólnej, który zlecił zadania związane z prowadzeniem zakładu opieki zdrowotnej.

3. Jeżeli postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska dyrektora szpitala klinicznego, w skład komisji konkursowej, oprócz przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 1–5, wchodzi przedstawiciel rektora akademii medycznej, właściwej ze względu na siedzibę szpitala.

4.16) W razie przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora, w skład komisji konkursowej wchodzą:

1)17) przewodniczący komisji – przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej – lekarz będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny,

2) członkowie komisji:

a) kierownik zakładu; w przypadku gdy o stanowisko ordynatora ubiega się kierownik zakładu lub jego zastępca do spraw lecznictwa – członkiem komisji jest przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na siedzibę zakładu,

b) dwaj lekarze – przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej izby lekarskiej, będący specjalistami w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny,

c) przedstawiciel specjalistycznego towarzystwa naukowego, będący specjalistą w danej dziedzinie medycyny,

d) specjalista wojewódzki (konsultant wojewódzki) oraz ordynator w danej dziedzinie medycyny, wyznaczeni przez organ utrzymujący zakład,

e) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

5. W razie przeprowadzania konkursu na stanowiska, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4, w skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

2) członkowie komisji:

a) kierownik zakładu lub jego przedstawiciel,

b) naczelna pielęgniarka lub przełożona pielęgniarek, zatrudniona w podobnym zakładzie, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu okręgową radę pielęgniarek i położnych,

c) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,

d)18) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej; w zakładzie, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa – po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej wchodzącej w skład reprezentatywnej – w rozumieniu działu XI Kodeksu pracy – ponadzakładowej organizacji związkowej, z zastrzeżeniem ust. 5a,

e) dwaj przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych w przypadku konkursu na naczelną pielęgniarkę i przełożoną pielęgniarek,

f) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

5a.19) W razie przeprowadzania konkursu na stanowiska przełożonych pielęgniarek, w skład komisji konkursowej nie powołuje się przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lit d).

6. W razie przeprowadzania konkursu na stanowiska pielęgniarek oddziałowych, w skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

2) członkowie komisji:

a) ordynator oddziału,

b) przełożona pielęgniarek,

c) pielęgniarka oddziałowa, zatrudniona w podobnym zakładzie, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu okręgową radę pielęgniarek i położnych,

d) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady lekarskiej,

e) (skreślona)20),

f) dwaj przedstawiciele właściwej ze względu na siedzibę zakładu okręgowej rady pielęgniarek i położnych.

6a.21).

7.22) Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział jej przewodniczący oraz co najmniej 5 jej członków.

§ 6. 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni przedstawić:

1) podanie,

2) dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2–5, ponadto dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)23) opinię o pracy z okresu ostatnich 3 lat pracy zawodowej, a kandydat na stanowisko ordynatora ponadto – co najmniej dwie opinie o kwalifikacjach kandydata, w tym jedną sporządzoną przez specjalistę wojewódzkiego (konsultanta wojewódzkiego) w danej dziedzinie medycyny,

5) oświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe.

2.24) Komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może zażądać od niego wykazania się wiadomościami teoretycznymi oraz umiejętnościami praktycznymi, a w stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, umiejętnościami związanymi z zarządzaniem zakładami służby zdrowia. Wiadomości te sprawdza komisja lub wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie.

3. Każdemu kandydatowi na stanowiska określone w § 1 ust. 1 pkt 1 udostępnia się, jednakowe dla wszystkich kandydatów, materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu.

§ 7. 1. Konkurs przeprowadza się, jeżeli zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów.

2.25) Komisja konkursowa wyłania kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania.

3. Z czynności komisji konkursowej sporządza się protokół przebiegu postępowania konkursowego, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.

4. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w konkursie na ich żądanie.

§ 8. 1.26)W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko objęte konkursem wszystkich kandydatów lub niezgłoszenia się do konkursu co najmniej dwóch kandydatów spełniających warunki uczestnictwa w konkursie albo niezatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym, konkurs ogłasza się ponownie, co powinno, nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

2.27) Organ, który nie zatrudnił kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym na stanowisko objęte konkursem, powinien uzasadnić na piśmie odmowę zatrudnienia; uzasadnienie sporządza się na wniosek tego kandydata lub komisji konkursowej.

3.28) W przypadku gdy do ponownie ogłoszonego konkursu nikt się nie zgłosił lub dwa kolejne konkursy nie wyłoniły kandydata na stanowisko objęte konkursami, do czasu obsadzenia w drodze konkursu tego stanowiska organ uprawniony może, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, zatrudnić na tym stanowisku ustanowioną przez siebie osobę na czas określony, nie dłuższy niż do 6 miesięcy.

4.29).

§ 8a.30) Kierownik zakładu przed powołaniem kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym na stanowisko ordynatora zasięga opinii związków zawodowych działających w zakładzie.

§ 9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem zatrudnienia kandydata na stanowisko objęte konkursem.

§ 10. Obsługę komisji konkursowej, niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym oraz działalnością komisji zapewnia organ powołujący komisję konkursową.

§ 11. 1. Właściwe organy ogłoszą konkursy na stanowiska kierowników zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do stanowisk obsadzonych w wyniku postępowania konkursowego w okresie po 26 października 1989 r.

§ 12. 1. Uprawnione organy ogłoszą w terminie do 26 października 1995 r. konkursy na stanowiska ordynatorów, naczelnych pielęgniarek i przełożonych pielęgniarek, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.31) Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do ordynatorów, naczelnych pielęgniarek i przełożonych pielęgniarek, z którymi stosunek pracy został nawiązany w wyniku postępowania konkursowego po 26 października 1990 r.

3. Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych organy, o których mowa w ust. 1, ogłoszą nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia32).

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 99, poz. 491), które weszło w życie z dniem 9 września 1995 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 marca 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 41, poz. 179), które wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 1996 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

6) Według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

10) Przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

12)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

13)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) tiret drugie rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i skreślony przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

16)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

18)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. e) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. e) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

20) Przez § 1 pkt 6 lit. f) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. g) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i skreślony przez § 1 pkt 6 lit. g) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

22) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. h) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

24)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

26)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

27)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1.

28)W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. c) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

29) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia wymienionego w przypisie 1 i skreślony przez § 1 pkt 7 lit. c) rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

30) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju stanowisk w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, których obsadzanie następuje w drodze konkursu, oraz trybu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 91, poz. 459), które weszło wżycie z dniem 24 grudnia 1992 r.

31) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia wymienionego w przypisie 2.

32) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 marca 1992 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »