| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 kwietnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, w tym w jednostkach wojskowych, można wynajmować – w miarę istniejących możliwości – część lokali mieszkalnych przeznaczonych na stałe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych.
§ 2.
1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem zawiera się na czas wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta na czas nie oznaczony z pracownikiem, który:

1) przepracował co najmniej piętnaście lat w jednostce organizacyjnej,

2) nabył uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pozostających w związku z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej.

§ 3.
1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem jest przepracowanie przez niego w jednostce organizacyjnej co najmniej pięciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zwanej dalej „Agencją”, po zasięgnięciu opinii dyrektorów oddziału terenowego i rejonowego Agencji, może zezwolić na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozorców budynków mieszkalnych, z którymi umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas wykonywania czynności dozorcy.

§ 4.
Lokale mieszkalne powinny być w pierwszej kolejności oddawane w najem pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z zachowaniem gotowości bojowej zatrudniającej ich jednostki organizacyjnej albo zatrudnionym w zawodach deficytowych w danym garnizonie lub na stanowiskach pracy wymagających szczególnych kwalifikacji.
§ 5.
1. Zainteresowany pracownik składa za pośrednictwem dyrektora jednostki organizacyjnej, zatrudniającej tego pracownika, wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, adresowany do dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa – do Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa.

2. Dyrektor jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, przesyła w terminie czternastu dni wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, po zaopiniowaniu przez zakładową organizację związkową, do dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa – do Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa – Dyrektor Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, rejestruje wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku sporządza (uaktualnia) wstępną listę kolejności pracowników oczekujących na najem lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem kolejności otrzymanych wniosków oraz kryteriów określonych w § 3 i 4.

4. Wstępną listę kolejności, o której mowa w ust. 3, przekazuje się związkowej komisji mieszkaniowej powołanej przez właściwą okręgową organizację związkową, która w terminie trzydziestu dni, w uzgodnieniu z dowódcą garnizonu, może dokonać zmian na tej liście.

5. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa – Dyrektor Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, uwzględnia zmiany dokonane przez związkową komisję mieszkaniową, jeżeli nie naruszają one § 4.

6. Lista ustalona w sposób określony w ust. 3–5 stanowi podstawę zawierania umów najmu lokali mieszkalnych w miarę ich pozyskiwania.

§ 6.
1. Podstawą zajęcia lokalu mieszkalnego jest umowa najmu podpisana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji, a w garnizonie Warszawa – przez Dyrektora Oddziału Rejonowego Garnizonu Warszawa, i pracownika.

2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego rejestruje się w rejestrze takich umów, prowadzonym w oddziale terenowym Agencji.

§ 7.
1. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do zawierania i wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych oraz ich zajmowania, używania i opróżniania, a także określania praw i obowiązków wynajmującego i najemcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654) i Kodeksu cywilnego.

2. Uprawnienia przewidziane w przepisach, o których mowa w ust. 1, dla organów gminy, zarządcy budynku lub właściciela lokalu mieszkalnego przysługują dyrektorowi oddziału terenowego Agencji, z wyjątkiem przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

§ 8.
Dyrektor jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika niezwłocznie zawiadamia dyrektora oddziału terenowego Agencji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy z pracownikiem będącym najemcą lokalu mieszkalnego, wskazując sposób i termin ustania stosunku pracy.
§ 9.
Pracownik jest obowiązany zwolnić zajmowany lokal mieszkalny:

1) w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że zajmował ten lokal na podstawie umowy najmu, o której mowa w § 2 ust. 2,

2) z upływem terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »