| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 kwietnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Majątek i fundusze

§ 1.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, zwana dalej „Agencją”, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach przychodów określonych w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433), zwanej dalej „ustawą o zakwaterowaniu”.

§ 2.

1. Powierzone Agencji przez Skarb Państwa mienie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu, oraz środki trwałe i obrotowe, otrzymane nieodpłatnie jako pierwsze wyposażenie, tworzą fundusz statutowy Agencji.

2. Fundusz statutowy Agencji zwiększa się o:

1) przyjęte inwestycje, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o zakwaterowaniu;

2) wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,

3) zysk bilansowy w zakresie określonym w § 15 ust. 2 pkt 1.

3. Fundusz statutowy Agencji zmniejsza się o:

1) stratę bilansową,

2) wartość zużytych i zlikwidowanych środków trwałych i obrotowych, otrzymanych nieodpłatnie jako pierwsze wyposażenie.

§ 3.
1. Środki finansowe uzyskiwane z przychodów, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy o zakwaterowaniu, Agencja przeznacza na:

1) finansowanie zadań własnych określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o zakwaterowaniu,

2) finansowanie funkcjonowania Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników,

3) fundusz rezerwowy.

2. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określają odrębne przepisy.

3. Różnica między przychodami a kosztami określonymi w ust. 1 stanowi zysk lub stratę.

4. Finansowanie zadań Agencji może być dokonywane w formie bezpośrednich wpływów, dotacji oraz kredytów.

§ 4.
1. Agencja tworzy fundusz rezerwowy.

2. Fundusz rezerwowy tworzy się z:

1) wpływów, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 oraz § 15 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a),

2) wpływów ze sprzedaży nieruchomości innych niż osobne kwatery stałe, lokale mieszkalne i lokale użytkowe.

3. Z funduszu rezerwowego finansuje się:

1) straty oddziałów rejonowych i terenowych Agencji,

2) remonty i modernizację środków trwałych,

3) inwestycje,

4) uzasadnione potrzeby Agencji.

§ 5.
1. Agencja tworzy następujące fundusze specjalne:

1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) fundusz nagród.

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 148), a fundusz nagród – na zasadach określonych w układzie zbiorowym pracy.

Rozdział 2

Uprawnienia i obowiązki organów Agencji

§ 6.

Organami odpowiedzialnymi za gospodarkę finansową Agencji są:

1) Prezes Agencji,

2) dyrektorzy oddziałów rejonowych Agencji,

3) dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji.

§ 7.

1. Organy Agencji, o których mowa w § 6, prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w zakresie przychodów przekazanych do ich dyspozycji.

2. Oddział terenowy Agencji przekazuje do:

1) Biura Prezesa Agencji:

a) 5% należności z tytułu czynszów za osobne kwatery stałe i lokale mieszkalne,

b) 80% nadwyżki przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów nad kosztami związanymi z utrzymaniem tych lokali i gruntów,

2) oddziału rejonowego Agencji – 50% nadwyżki przychodów nad kosztami poniesionymi na działalność gospodarczą.

3. Oddział rejonowy Agencji przekazuje do:

1) Biura Prezesa Agencji – całość nadwyżki przychodów nad kosztami poniesionymi z tytułu sprzedaży osobnych kwater stałych oraz lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

2) oddziałów terenowych Agencji:

a) środki na pokrycie kosztów poniesionych przez te oddziały na zadania wskazane przez dyrektora oddziału rejonowego Agencji,

b) środki na sfinansowanie strat tych oddziałów.

4. Prezes Agencji przekazuje środki na:

1) realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o zakwaterowaniu,

2) sfinansowanie strat oddziałów rejonowych i terenowych Agencji,

3) finansowanie inwestycji oraz remontów i modernizacji środków trwałych,

4) funkcjonowanie oddziałów rejonowych Agencji.

5. Prezes Agencji jest dysponentem środków otrzymanych z oddziałów rejonowych i terenowych, a także środków otrzymanych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 8.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o zakwaterowaniu.

2. Prezes Agencji wydaje wytyczne do opracowania rocznych planów finansowych oddziałów rejonowych i terenowych Agencji.

§ 9.
Dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji mogą zaciągać kredyty, o których mowa w art. 19 ust. 5 ustawy o zakwaterowaniu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Agencji na zasadach określonych w Statucie Agencji.
§ 10.
1. Agencja może wypłacać osobom uprawnionym świadczenia pieniężne wynikające z prawa do osobnej kwatery stałej (lokalu mieszkalnego), jak również pobierać od tych osób czynsz i inne opłaty z tego tytułu poprzez oddziały gospodarcze jednostek wojskowych.

2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają porozumienia zawarte pomiędzy organami Agencji a właściwymi organami wojskowymi.

Rozdział 3

Rachunkowość

§ 11.

1. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).

2. Prezes Agencji ustala wzorcowy plan kont Agencji.

3. Dyrektorzy oddziałów rejonowych i terenowych Agencji opracowują zakładowe plany kont.

4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według przepisów ogólnie obowiązujących.

§ 12.

Mienie przejmowane przez Agencję jest ujmowane w księgach rachunkowych Agencji według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w art. 18 ust. 2–6 ustawy o zakwaterowaniu.

§ 13.

W oddziałach terenowych Agencji prowadzi się wyodrębnioną księgowość analityczną, odzwierciedlającą poszczególne rodzaje przychodów i kosztów ich uzyskania z podziałem na jednostki ewidencyjne i kalkulacyjne, a w szczególności na budynki mieszkalne, obiekty infrastruktury oraz hotele i internaty.

Rozdział 4

Podział wyniku finansowego

§ 14.

Sprawozdania finansowe sporządzone przez organy Agencji, o których mowa w § 6, podlegają badaniu przez biegłych rewidentów według zasad określonych w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592).

§ 15.

1. Zysk podlega podziałowi:

1) w oddziale terenowym Agencji na:

a) fundusz rezerwowy Agencji – 30%,

b) potrzeby oddziału rejonowego Agencji – 20%,

c) potrzeby własne oddziału terenowego Agencji – 50%;

2) w oddziale rejonowym Agencji na:

a) fundusz rezerwowy Agencji – 50%,

b) potrzeby własne oddziału rejonowego Agencji – 50%.

2. Środki uzyskane z podziału zysku przeznacza się na:

1) zwiększenie funduszu statutowego Agencji,

2) inwestycje,

3) fundusze specjalne określone w § 5.

3. Biuro Prezesa Agencji i oddziały rejonowe Agencji mogą przeznaczyć środki uzyskane z podziału zysku również na pokrycie strat.

Rozdział 5

Dotacje budżetowe

§ 16.

Agencja wykonuje zadania zlecone, określone w art. 16 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, na podstawie rocznego planu finansowego Agencji do wysokości dotacji budżetowej otrzymanej na realizację tych zadań.

§ 17.

1. Dotacje budżetowe, o których mowa w art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o zakwaterowaniu, są udzielane Agencji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezesem Agencji a właściwym dysponentem środków budżetowych, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640), z tym że terminy przekazywania i rozliczania środków budżetowych są ustalane w tym porozumieniu.

2. Po zakończeniu roku budżetowego nie wykorzystane dotacje, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, art. 35 ust. 2, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3, art. 48 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 88 ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu, podlegają przekazaniu na dochody budżetowe.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18.

1. Zobowiązania finansowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowo-hotelowej oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej i społecznej, przejmowanej przez Agencję, powstałe od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia protokolarnego ich przejęcia, są realizowane przez dotychczasowe wojskowe jednostki budżetowe oraz rozliczane z wpływów uzyskanych z tego tytułu.

2. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego wydatki przekraczające uzyskane wpływy są refundowane przez Agencję, a nadwyżka wpływów nad wydatkami podlega przekazaniu Agencji.

§ 19.

1. Inwestycje, modernizacje i remonty nie zakończone i nie rozliczone do dnia 31 grudnia 1995 r. realizuje nieodpłatnie do czasu ich zakończenia dotychczasowy inwestor, do wysokości określonej w rocznym planie finansowym Agencji.

2. Szczegółowe zasady i tryb dokonywania rozliczeń między dotychczasowym inwestorem a organami Agencji określają umowy zawarte między nimi.

§ 20.

Do czasu zawarcia układu zbiorowego pracy zasady tworzenia funduszu nagród ustala Prezes Agencji w drodze zarządzenia.

§ 21.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »