| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 1996 r.

w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, zwanych dalej „świadczeniami”, przysługuje:

1) emerytom wojskowym,

2) rencistom wojskowym,

3) osobom uprawnionym do wojskowej renty rodzinnej,

4) członkom rodzin osób wymienionych w pkt 1-3.

2. Za członków rodziny osób wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 uważa się:

1) małżonka,

2) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, które:

a) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 24 lat, albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo

b) stały się inwalidami I lub II grupy przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a).

§ 2.
Osobom, o których mowa w § 1, mogą być przyznane następujące świadczenia:

1) zapomogi pieniężne,

2) dopłaty do kosztów leczenia,

3) zwrot części kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej realizowanej w domu chorego,

4) zwrot części kosztów pogrzebu emeryta lub rencisty, niezależnie od przysługującego z tego tytułu zasiłku pogrzebowego,

5) dofinansowanie wypoczynku oraz krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w formie kolonii, obozów lub zimowisk.

§ 3.
1. Przyznawanie świadczeń określonych w § 2 jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

2. Zapomogi pieniężne mogą być przyznane w przypadkach zdarzeń losowych (długotrwałej choroby lub śmierci), klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, powstałych niezależnie od osoby uprawnionej, powodujących znaczne pogorszenie jej warunków materialnych.

3. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, przysługuje osobom uprawnionym, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 50% przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

4. Za dochód, o którym mowa w ust. 3, uważa się wszystkie dochody brutto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i pogrzebowych.

§ 4.
1. Świadczenia przyznaje szef wojskowego biura emerytalnego na wniosek osoby zainteresowanej, organizacji społecznej lub z urzędu - po zasięgnięciu opinii powołanego przy wojskowym biurze emerytalnym zespołu opiniującego, składającego się z przedstawicieli organizacji społecznych zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych.

2. Zespół opiniujący, o którym mowa w ust. 1, powołany jest przez szefa wojskowego biura emerytalnego.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 26 czerwca 1996 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »