| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 1996 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Głównemu Urzędowi Statystycznemu nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może, w uzasadnionych wypadkach, łączyć, likwidować lub przekształcać departamenty (komórki równorzędne) wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów.

§ 3.

 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 5, poz. 18).

§ 4.

 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 czerwca 1996 r. (poz. 341)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

§ 1. Główny Urząd Statystyczny działa na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439).

§ 2. 1. Pracami Głównego Urzędu Statystycznego kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, zwany dalej „Prezesem”, przy pomocy wiceprezesów i dyrektorów departamentów (komórek równorzędnych).

2. Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Stałymi organami opiniodawczo-doradczymi Prezesa są:

1) Naukowa Rada Statystyczna,

2) Kolegium,

3) Komisja Programowo-Metodologiczna.

§ 4. 1. Prezes określa skład osobowy, zakres i tryb działania Kolegium i Komisji, o których mowa w § 3.

2. Zadania, skład i tryb prac Naukowej Rady Statystycznej określają odrębne przepisy.

3. W zależności od potrzeb Prezes może powoływać inne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 5. 1. W skład Głównego Urzędu Statystycznego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Programowania i Organizacji Badań,

3) Departament Standardów, Rejestrów i Informatyki,

4) Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych,

5) Departament Rachunków Narodowych i Finansów,

6) Departament Badań Demograficznych,

7) Departament Warunków Życia,

8) Departament Pracy,

9) Departament Przedsiębiorstw,

10) Departament Produkcji i Usług,

11) Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

12) Departament Cen,

13) Departament Udostępniania Informacji i Wydawnictw,

14) Departament Ekonomiczny,

15) Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej,

16) Biuro Prawne,

17) Biuro Spraw Obronnych.

2. Tryb pracy Głównego Urzędu Statystycznego oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Prezesa.

§ 6. 1. Głównemu Urzędowi Statystycznemu podlegają urzędy statystyczne, których zadania i zakres działania określają statuty nadane przez Prezesa.

2. Głównemu Urzędowi Statystycznemu są podporządkowane jednostki organizacyjne wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do statutu.

3. Prezes aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 2, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu niniejszego statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.

Załącznik do statutu Głównego Urzędu Statystycznego

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH GŁÓWNEMU URZĘDOWI STATYSTYCZNEMU

1. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych

2. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca

3. Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki

4. Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Warszawie

5. Ośrodek Informatyki Statystycznej w Radomiu

6. Zakład Wydawnictw Statystycznych

7. Zakład Obsługi Głównego Urzędu Statystycznego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »