| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 58, poz. 247 i z 1995 r. Nr 21, poz. 112) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urząd zapewnia wykonywanie zadań Kierownika Urzędu, wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681), zwanej dalej „ustawą o kombatantach”, i z ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395), zwanej dalej „ustawą o świadczeniu pieniężnym.”;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

– po wyrazach „zastępcy Kierownika Urzędu” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „dyrektora generalnego”,

– wyraz „zespołów” zastępuje się wyrazem „departamentów”,

b) w ust. 2 w pkt 1 wyraz „ustawy” zastępuje się wyrazami „ustaw, o których mową w § 1 ust. 3 rozporządzenia,”

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kierownik Urzędu w razie potrzeby:

1) powołuje pełnomocników, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o kombatantach, określając ich zakres działania, oraz odwołuje tych pełnomocników,

2) udziela upoważnienia lub cofa upoważnienie osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniu pieniężnym.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kierownik Urzędu podejmuje decyzje w sprawach przyznawania lub odmowy przyznania świadczenia, o którym mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym.”;

3) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Departament Prawny,”

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Departament Świadczeń za Prace Przymusowe.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 1996 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d), który wchodzi w życie z dniem 24 października 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »