reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 1996 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 30, poz. 163, Nr 64, poz. 387 i Nr 73, poz. 433 i 434 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, inicjuje i koordynuje działania w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą.

2. Pełnomocnik działa w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki.

§ 2.
 1. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, wykonywanie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą,

2) prowadzenie ewidencji ruchomych i nieruchomych dóbr kultury związanych z Polską, a znajdujących się za granicą w wyniku grabieży wojennych, zmian w przynależności państwowej niektórych terytoriów oraz nielegalnego wywozu,

3) gromadzenie danych dotyczących okoliczności utracenia ruchomych dóbr kultury i możliwości ich restytucji,

4) organizowanie poszukiwań utraconych dóbr kultury polskiej za granicą i podejmowanie działań restytucyjnych,

5) dokumentowanie „poloniców” o szczególnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa kulturalnego,

6) organizowanie i udzielanie pomocy w celu zabezpieczenia i konserwacji dóbr kultury oraz upamiętnienia wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z polskim dziedzictwem kulturalnym za granicą,

7) promowanie badań naukowych nad polskim dziedzictwem kulturalnym za granicą,

8) informacja i propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturalnym za granicą przez publikacje, wystawy i środki masowego przekazu,

9) opieka i pomoc organizacjom i instytucjom emigracyjnym prowadzącym działalność w zakresie nauki, kultury i ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą, wspieranie muzeów, bibliotek i archiwów,

10) współdziałanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych w zakresie ochrony i rewindykacji polskich zasobów archiwalnych za granicą.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik realizuje w stosunku do dóbr kultury w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496).

§ 3.
 W toku wykonywania zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik współdziała w szczególności z Ministrem Kultury i Sztuki oraz Ministrem Spraw Zagranicznych.
§ 4.
 W celu realizacji zadań określonych w § 2 Pełnomocnik może powoływać zespoły i grupy robocze, a także podejmować współpracę z organami państwowymi i zainteresowanymi instytucjami oraz środowiskami.
§ 5.
 Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.
§ 6.
 1. Pełnomocnik wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, stanowiącego komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Sztuki.

2. Biurem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra Kultury i Sztuki na wniosek Pełnomocnika.

3. Organizację Biura określa Minister Kultury i Sztuki na wniosek Pełnomocnika.

§ 7.
 Traci moc uchwała nr 93/90 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą.
§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama