Kategorie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 sierpnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14 ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) oraz art. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 w ust. 1 po wyrazie „przysługuje” po przecinku dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem § 68a,”

2) po § 68 dodaje się § 68a w brzmieniu:

„§ 68a. 1. Stawkę podatku 0% stosuje się również do świadczenia usług nabywanych za środki finansowe z pomocy zagranicznej, o których mowa w § 25 ust. 3, jeżeli zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług, zarejestrowana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się zwrotu podatku określonego w § 25 ust. 1.”

§ 2.
 Do usług nabytych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w okresie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może być zastosowane zwolnienie od podatku od towarów i usług, jeżeli:

1) wyrażą na to zgodę strony umowy o świadczenie tych usług oraz

2) zastosowanie zwolnienia zostanie udokumentowane w fakturach, fakturach korygujących albo rachunkach uproszczonych bądź rachunkach uproszczonych korygujących oraz

3) nabywający usługę nie otrzymał zwrotu podatku naliczonego lub nie odliczył kwot tego podatku od podatku należnego.

§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-09-06
  • Data wejścia w życie: 1996-09-14
  • Data obowiązywania: 1996-09-14
  • Z mocą od: 1996-09-14
  • Dokument traci ważność: 1998-01-01