reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 września 1996 r.

w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb likwidacji Ministerstw: Przemysłu i Handlu, Przekształceń Własnościowych, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Spraw Wewnętrznych oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także tryb likwidacji Centralnego Urzędu Planowania i Urzędu Rady Ministrów,

2) tryb organizowania Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki oraz Skarbu Państwa, urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, urzędu Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.
1. Likwidację ministerstw i urzędów, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadzają likwidatorzy urzędów, powołani w odrębnym trybie.

2. Likwidacja obejmuje w szczególności przekazanie spraw, w tym: dokumentów oraz składników majątku trwałego i ruchomego, należących do likwidowanych ministerstw i urzędów, w tym gospodarstw pomocniczych, oraz przejęcie tych spraw i składników majątku przez ministerstwa, urzędy i inne organy, o których mowa w § 1 pkt 2.

3. Przejęcie, o którym mowa w ust. 2, przygotowują pełnomocnicy do organizacji urzędów określonych w art. 2 ust. 3-5 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), zwanej dalej „ustawą”, powołani w odrębnym trybie.

4. Likwidatorzy i pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1 i 3, współdziałają w wykonywaniu powierzonych im zadań, a w szczególności zapewniają sporządzenie dokumentacji przekazania oraz przejęcia spraw i składników majątku, a także przygotują projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o przeznaczeniu mienia pozostającego w zarządzie lub używaniu likwidowanych urzędów.

5. Przejęcia, o którym mowa w ust. 2, dokonują właściwi ministrowie (kierownicy ministerstw) lub kierownicy urzędów, niezwłocznie po ich powołaniu.

§ 3.
Przeglądu i ewidencji spraw oraz składników majątku należącego do likwidowanych ministerstw i urzędów dokonają wyznaczone przez likwidatorów zespoły robocze, w terminach:

1) do dnia 27 września 1996 r. – w odniesieniu do ministerstw i urzędów, których zadania i kompetencje przejmuje Minister Skarbu Państwa,

2) do dnia 27 września 1996 r. – w odniesieniu do składników majątku Urzędu Rady Ministrów podlegających przekazaniu Komitetowi Integracji Europejskiej oraz Urzędowi Służby Cywilnej,

3) do dnia 31 października 1996 r. – w odniesieniu do ministerstw i urzędów, których zadania przejmują nowo tworzone organy określone w art. 2 ust. 3 pkt 1 i 2, ust. 4 i 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy.

§ 4.
1. Pełnomocnicy do organizacji urzędów, w terminach określonych w § 3 pkt 1-3, dokonają z pracownikami, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wstępnych uzgodnień warunków ich zatrudnienia w tych urzędach.

2. Właściwi ministrowie (kierownicy ministerstw) lub kierownicy urzędów wymienionych w art. 2 ust. 3-6 ustawy podejmą decyzje o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od utworzenia tych ministerstw i urzędów.

3. Likwidatorzy zapewnią pomoc w zatrudnieniu pracownikom likwidowanych ministerstw i urzędów, którzy nie nawiązali stosunku pracy w urzędzie lub jednostce, o których mowa w art. 2 ust. 3-6 ustawy.

§ 5.
1. Likwidatorzy zakończą działalność do dnia 30 czerwca 1997 r.

2. Pełnomocnicy, o których mowa w § 2 ust. 3, działają do chwili powołania właściwych ministrów (kierowników ministerstw) lub kierowników urzędów.

§ 6.
1. Organizowanie ministerstw i innych organów, o których mowa w § 1 pkt 2, należy, z zastrzeżeniem ust. 2, do pełnomocników do organizacji urzędów.

2. Organizowanie Rządowego Centrum Studiów Strategicznych powierza się osobie wyznaczonej przez Prezesa Rady Ministrów w odrębnym trybie. Do organizowania Rządowego Centrum Studiów Strategicznych stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu ministerstw i innych organów, w których działają pełnomocnicy do organizacji urzędów.

3. Organizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje w szczególności przygotowanie projektu struktury organizacyjnej i regulaminów pracy nowo tworzonych organów, współdziałanie przy opracowywaniu projektów statutów tworzonych urzędów, określenie niezbędnej organizacji urzędów do czasu wydania aktów, normujących ich organizację, przez właściwe organy oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów, w tym załatwiania spraw.

§ 7.
Likwidatorzy i pełnomocnicy złożą Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania po zakończeniu ich prac.
§ 8.
1. Likwidatorom i pełnomocnikom przysługuje wynagrodzenie określone w odrębnym trybie przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Właściwi ministrowie zapewniają obsługę organizacyjną oraz techniczno-biurową prac likwidatorów i pełnomocników w zakresie gwarantującym prawidłowe i terminowe wypełnianie ich zadań.

3. Wydatki związanie z działalnością likwidatorów i pełnomocników pokrywa się z budżetu państwa w części dotyczącej danego ministerstwa.

§ 9.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie naruszają przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu (Dz. U. Nr 28, poz. 144).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama