| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 września 1996 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Techniki i Technologii.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. Nr 74, poz. 352) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Agencji Techniki i Technologii nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI TECHNIKI I TECHNOLOGII]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 września 1996 r. (poz. 531)

STATUT AGENCJI TECHNIKI I TECHNOLOGII

§ 1. Agencja Techniki i Technologii, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 1996 r. o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. Nr 74, poz. 352), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. Agencja może używać skrótu „ATT”. W stosunkach z zagranicą Agencja może posługiwać się angielskim odpowiednikiem o brzmieniu „Technology Agency”, w skrócie „TA”.

§ 2. 1. Organem Agencji jest Prezes Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Prezes Agencji ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji określonych ustawą.

4. Prezes Agencji jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej oraz należyte wykorzystanie wyników jej działalności.

§ 3. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy dwóch zastępców, których powołuje i odwołuje Minister Przemysłu i Handlu na wniosek Prezesa Agencji. Kandydatów na stanowisko zastępców wyłania się w drodze konkursu.

2. Zastępcy Prezesa wykonują zadania i obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym Agencji, w szczególności nadzorują działania komórek organizacyjnych przypisanych im w tym regulaminie.

§ 4. 1. Prezes Agencji zatrudnia pracowników Agencji.

2. Prezes Agencji może upoważnić zastępców Prezesa lub innych pracowników Agencji do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.

§ 5. 1. Biuro Agencji jest aparatem wykonawczym Prezesa Agencji.

2. W skład Biura Agencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Kierunków i Realizacji Programów Proinnowacyjnych,

2) Zespół Informacji i Doradztwa,

3) Zespół Ekonomiczno-Finansowy,

4) Zespół Prawny,

5) Zespół Kontroli Wewnętrznej.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Agencji oraz zakres zadań zastępców Prezesa, komórek organizacyjnych Agencji i ich kierowników określa regulamin organizacyjny Agencji, ustalony przez Prezesa Agencji i zaopiniowany przez Radę Agencji oraz zatwierdzony przez Ministra Przemysłu i Handlu.

§ 6. 1. Organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Agencji jest Rada Agencji.

2. Kadencja Rady Agencji trwa 3 lata.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady Agencji zwołuje jej Przewodniczący w porozumieniu z Prezesem Agencji co najmniej raz na kwartał.

2. W posiedzeniach Rady Agencji, oprócz jej członków, uczestniczą Prezes Agencji oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Agencji w porozumieniu z Prezesem Agencji.

3. Szczegółowy tryb pracy Rady Agencji określa regulamin uchwalony przez Radę Agencji i zatwierdzony przez Ministra Przemysłu i Handlu.

4. W związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Agencji zamiejscowym członkom Rady oraz innym zaproszonym osobom przysługują zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

§ 8. 1. Agencja prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, kierując się w realizacji zadań ustawowych zasadą racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

2. Agencja realizuje zadania określone w ustawie, w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi, odpowiednio do zgromadzonych środków finansowych.

§ 9. 1. Wysokość zaangażowania finansowego Agencji nie może przekroczyć w stosunku do jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie – 15% wysokości funduszu statutowego Agencji, w tym zaangażowania z tytułu udzielonych poręczeń – 10% wysokości funduszu statutowego Agencji.

2. Wartość środków przechowywanych przez Agencję na rachunku bankowym w jednym banku nie może przekraczać 60% ogółu środków Agencji przechowywanych na rachunkach bankowych.

§ 10. 1. Agencja pokrywa z posiadanych środków koszty działalności i zobowiązania oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby.

2. Na poczet przyszłych przychodów Agencja może zaciągać samodzielnie krótkoterminowe kredyty bankowe.

§ 11. Źródłem przychodów z tytułu czynności wykonywanych przez Agencję są:

1) opłaty za usługi informacyjno-doradcze, świadczone na zasadach komercyjnych,

2) odsetki od udzielonych pożyczek,

3) opłaty prowizyjne pobierane przez Agencję z tytułu udzielonego poręczenia,

4) udział w zyskach podmiotów gospodarczych, zgodnie z zawartymi umowami, powstałych z tytułu wdrożenia innowacji produktowych i procesowych wspieranych finansowo przez Agencję,

5) inne przychody.

§ 12. 1. Wynikiem finansowym Agencji jest różnica między przychodami a kosztami, ustalona w sposób wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Podziału zysku netto dokonuje Prezes Agencji, po uzyskaniu opinii Rady Agencji.

3. Zysk netto Agencji przeznacza się na powiększenie funduszu statutowego lub innych funduszy, jeśli będą tworzone po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Decyzje o utworzeniu i wysokości funduszu rezerwowego na zasadach określonych w art. 9 ust. 3 ustawy, a także o uruchomieniu tego funduszu na pokrycie ewentualnych strat prowadzonej działalności – podejmuje Prezes Agencji po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.

§ 13. 1. Agencja sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Roczne sprawozdanie finansowe jest badane w trybie określonym odrębnymi przepisami.

3. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Minister Przemysłu i Handlu.

§ 14. 1. Fundusz statutowy Agencji tworzy się z:

1) równowartości składników majątku stanowiących pierwsze wyposażenie,

2) zysku pozostającego do dyspozycji Agencji.

2. Fundusz statutowy Agencji przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej oraz na ewentualne pokrycie jej strat w przypadku wyczerpania się funduszu rezerwowego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

§ 15. 1. Działalność gospodarcza Agencji nie może wykraczać poza zakres zadań określony w art. 3 ust. 1 ustawy, a przedmiot działalności gospodarczej – poza formy określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

2. Agencja będzie prowadziła działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach niezbędnych do realizacji jej zadań, w szczególności w następujących formach:

1) propagowanie i udostępnianie danych z banku informacji o stosowanych w kraju i na świecie nowych technikach i technologiach, jednostkach badawczo-rozwojowych, szkołach wyższych i realizowanych przez nie projektach, podmiotach gospodarczych zainteresowanych wdrożeniem projektów, źródłach i sposobach finansowania inwestycji,

2) dokonywanie ocen stopnia nowoczesności, walorów użytkowych i gospodarczych wyników prac badawczo-rozwojowych oraz ryzyka związanego z wdrażaniem określonych technik i technologii,

3) doradztwo w zakresie technicznych i ekonomicznych perspektyw, możliwości i uwarunkowań wykorzystania nowych technik i technologii w gospodarce,

4) pośredniczenie w sprzedaży i zakupie technologii zarówno w kraju, jak i za granicą,

5) uczestnictwo finansowe w przedsięwzięciach wdrożeniowych w charakterze inwestora bezpośredniego,

6) udzielanie pożyczek zaciąganych w celu gospodarczego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki i technologii,

7) udzielanie poręczeń spłaty pożyczek i kredytów zaciąganych w celu gospodarczego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki i technologii.

§ 16. 1. W zakresie związanym z wykonywaniem zadań Agencji, określonych w art. 3 ust. 1 ustawy. Agencja może obejmować nowo wydawane (emitowane) udziały i akcje w spółkach, w tym w drodze zamiany jej wierzytelności.

2. Łączna wartość wkładów wniesionych przez Agencję z tytułu objęcia udziałów i akcji w spółkach nie może przekroczyć 25% wysokości funduszu statutowego Agencji.

3. Decyzja o objęciu udziałów lub akcji w spółce wymaga uzyskania opinii Rady Agencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »