| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 1996 r.

w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki pomocy społecznej, szkoły i uczelnie, zakłady penitencjarne, placówki resocjalizacyjne, jednostki wojskowe są zobowiązane do organizowania i prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

2. W działaniach, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i związki wyznaniowe, grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin oraz inne osoby prawne i fizyczne.

§ 2.
Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym są realizowane w szczególności przez:

1) rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych człowiekowi do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze stresami i wymaganiami środowiska oraz zwiększania kontroli nad swoim zdrowiem psychicznym,

2) kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, w tym zapobiegających nadużywaniu alkoholu, używaniu innych substancji psychoaktywnych i paleniu tytoniu,

3) uwzględnianie zagadnień promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w programach nauczania, a także w programach kształcenia podyplomowego i zawodowego osób zajmujących się nauczaniem i wychowaniem, leczeniem, opieką, rehabilitacją i resocjalizacją oraz w programach ochrony zdrowia i w środkach masowego przekazu, w tym w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji,

4) tworzenie placówek zajmujących się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychospołeczną oraz wczesnym rozpoznawaniem potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,

5) organizowanie i wspieranie zróżnicowanych form oparcia społecznego, zwłaszcza grup samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi,

6) prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzacyjnej,

7) inicjowanie działań psychoedukacyjnych, rozwijanie umiejętności potrzebnych człowiekowi w celu kształtowania prawidłowych stosunków międzyludzkich w miejscu pracy.

§ 3.
1. Tworzy się Radę do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zwaną dalej „Radą”, działającą przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów krajowych programów promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, w uzgodnieniu z Ministrami: Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej,

2) przygotowanie okresowych ocen wykonania zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym przez właściwe organy i instytucje oraz przedstawianie Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej wniosków w zakresie działalności organów administracji rządowej, a także innych państwowych instytucji zobowiązanych do prowadzenia promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,

3) inicjowanie działalności badawczo-wdrożeniowej w zakresie promocji i zapobiegania, o których mowa w § 2,

4) opiniowanie projektów przepisów prawnych w sprawach, o których mowa w § 2,

5) wyrażanie opinii o przedstawianych Radzie, przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej lub innych zainteresowanych ministrów, projektach wydatków budżetowych i innych, przeznaczonych na cele promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje i odwołuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek ministrów, o których mowa w § 4, przewodniczącego i członków Rady – spośród specjalistów z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii, socjologii, a także innych dziedzin nauki, zajmujących się teorią i badaniami promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym.

4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej nadaje Radzie regulamin określający szczegółowo zakres, organizację i tryb jej działania.

5. Rada przedstawia Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4.
Ministrowie: Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Opieki Społecznej zapewniają realizację programów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
§ 5.
W celu realizacji działań, o których mowa w § 2, wojewodowie mogą organizować wojewódzkie ośrodki poradnictwa i pomocy psychospołecznej, zwane dalej „wojewódzkimi ośrodkami”.
§ 6.
Wojewódzkie ośrodki organizują działalność w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na terenie województwa oraz współdziałają z instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i leczniczymi, w szczególności przez:

1) poradnictwo, konsultacje oraz pomoc w problemach rozwojowych, wychowawczych, małżeńskich, rodzinnych i zawodowych,

2) pomoc psychospołeczną dzieciom i młodzieży, żyjącym w warunkach wysokiego ryzyka dla zdrowia psychicznego,

3) wczesne rozpoznawanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego u małych dzieci,

4) inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju różnych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

5) prowadzenie interwencji kryzysowych, telefonów zaufania, grup samopomocowych oraz organizowanie tej działalności na terenie województwa,

6) doskonalenie zawodowe osób zajmujących się poradnictwem psychologicznym i pomocą psychospołeczną.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »