| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 1996 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1996 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 października 1996 r. (poz. 554)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PAŃSTWA

§ 1. Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej „Ministerstwem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministrem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Minister kieruje Ministerstwem przy pomocy sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Minister, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492), zwanej dalej „ustawą”.

3. Minister może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Ministerstwa do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. Minister może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy.

§ 4. 1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Sekretariat Ministerstwa,

3) Departament Polityki Majątkowej i Przekształceń Własnościowych,

4) Departament Nadzoru Założycielskiego,

5) Departament Spółek Kapitałowych,

6) Departament Prywatyzacji Spółek i Restrukturyzacji,

7) Departament Komercjalizacji i Prywatyzacji Bezpośredniej,

8) Departament Funduszy Inwestycyjnych,

9) Departament Ewidencji Majątku Skarbu Państwa,

10) Departament Zastępstwa Procesowego,

11) Departament Prawny,

12) Departament Postępowań Szczególnych,

13) Departament Administracyjno-Budżetowy,

14) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,

15) Biuro Analiz Ekonomicznych,

16) Biuro Spraw Pracowniczych i Organizacji,

17) Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

18) Biuro Informatyki,

19) Biuro Spraw Obronnych,

20) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków,

21) Biuro Zamówień Publicznych.

2. Tworzy się delegatury terenowe Ministerstwa Skarbu Państwa:

1) Delegaturę w Białymstoku – dla województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego,0

2) Delegaturę w Bielsku-Białej – dla województw bielskiego i nowosądeckiego,

3) Delegaturę w Gdańsku – dla województw: elbląskiego, gdańskiego, olsztyńskiego i suwalskiego,

4) Delegaturę w Katowicach – dla województw: częstochowskiego, katowickiego i opolskiego,

5) Delegaturę w Kielcach – dla województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego,

6) Delegaturę w Krakowie – dla województw krakowskiego i tarnowskiego,

7) Delegaturę w Lublinie – dla województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego,

8) Delegaturę w Łodzi – dla województw: łódzkiego, piotrkowskiego i sieradzkiego,

9) Delegaturę w Poznaniu – dla województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego,

10) Delegaturę w Rzeszowie – dla województw: krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego,

11) Delegaturę w Szczecinie – dla województw: gorzowskiego, koszalińskiego i szczecińskiego,

12) Delegaturę w Toruniu – dla województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego,

13) Delegaturę we Wrocławiu – dla województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i zielonogórskiego.

3. W odniesieniu do województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, siedleckiego, skierniewickiego i warszawskiego zadania delegatur wykonują odpowiednie komórki organizacyjne Ministerstwa.

4. Do zadań delegatur należy prowadzenie spraw dotyczących przekształceń własnościowych i ewidencji mienia Skarbu Państwa w zakresie zleconym przez Ministra.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i delegatur terenowych oraz tryb pracy Ministerstwa określa Minister w regulaminie organizacyjnym.

6. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister.

§ 5. Minister nadzoruje następujące jednostki organizacyjne:

1) Agencję Prywatyzacji,

2) Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa,

3) Wojskową Agencję Mieszkaniową.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »