| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 października 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 39, poz. 169, Nr 60, poz. 257, Nr 69, poz. 297 i Nr 81, poz. 356, z 1992 r. Nr 22, poz. 91 i Nr 103, poz. 523, z 1993 r. Nr 42, poz. 194, Nr 59, poz. 276 i Nr 109, poz. 489, z 1994 r. Nr 9, poz. 33 i Nr 66, poz. 286, z 1995 r. Nr 29, poz. 148 i Nr 153, poz. 783 oraz z 1996 r. Nr 37, poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyrazy „Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496”,

2) w § 1a w pkt 3 wyrazy „Ministra–Szefa Urzędu Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”,

3) w § 2 w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyrazy „Dz. U. Nr 4, poz. 18 i Nr 34, poz. 150” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496”.

2. W załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I. Klasyfikacja resortowa (części):

a) części 05, 06, 13, 17, 18, 31, 37 otrzymują brzmienie:

„05. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

06. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

13. Ministerstwo Gospodarki

17. Ministerstwo Skarbu Państwa

18. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

31. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

37. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów”,

b) skreśla się części:

„14. Ministerstwo Przekształceń Własnościowych

25. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

39. Agencja Rynku Rolnego”,

c) dodaje się części:

„26. Urząd Służby Cywilnej

27. Komitet Integracji Europejskiej

29. Urząd Ochrony Państwa”;

2) w rozdziale III. Klasyfikacja rozdziałów:

a) przed działem 01 – Przemysł dodaje się tekst w brzmieniu:

„Dysponenci części budżetowych, którzy realizując zadania związane z integracją z Unią Europejską ponoszą na ten cel wydatki ze swoich budżetów, tworzą w poszczególnych działach rozdziały pod nazwą „Integracja z Europą”, oznaczając je następująco: dwie pierwsze cyfry numeru rozdziału stanowią symbol działu, kolejne zaś cyfry oznacza się symbolami „00”. Na przykład dla zadań związanych z integracją z Europą, finansowanych z działu 01 – Przemysł, właściwy będzie rozdział „0100 – Integracja z Europą.”,

b) w dziale 61 – Handel wewnętrzny po rozdziale 6182 Państwowa Inspekcja Handlowa dodaje się rozdział 6591 w brzmieniu:

„6591 Agencja Rezerw Materiałowych”,

c) w dziale 79 – Oświata i wychowanie po rozdziale 8061 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr dodaje się rozdział 8062 w brzmieniu:

„8062 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli”,

d) w dziale 85 – Ochrona zdrowia po rozdziale 8593 Stowarzyszenia ochrony zdrowia dodaje się rozdział 8594 w brzmieniu:

„8594 Agencja Rezerw Artykułów Sanitarnych”,

e) w dziale 89 – Różna działalność po rozdziale 9631 Stowarzyszenia dodaje się rozdział 9719 w brzmieniu:

„9719 Izby rolnicze”,

f) w dziale 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w pierwszym zdaniu objaśnień występujących po rozdziale 9020 – Wpływy z opłaty skarbowej, po wyrazach „(z wyjątkiem wymienionych w rozdziałach 9016 i 9018),” skreśla się wyrazy „dywidendy od przedsiębiorstw państwowych”,

g) w dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa:

– po rozdziale 9116 Państwowy Inspektorat Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej dodaje się rozdział 9117 w brzmieniu:

„9117 Główny Urząd Geodezji i Kartografii”,

– po rozdziale 9140 Utrzymanie drogowych przejść granicznych dodaje się rozdział 9141 w brzmieniu:

„9141 Kuratoria oświaty”,

– po rozdziale 9144 Rady gmin (miast) dodaje się rozdział 9145 w brzmieniu:

„9145 Państwowa Służba Ochrony Zabytków”,

– po rozdziale 9149 Samorządowe kolegia odwoławcze dodaje się rozdziały 9171–9177 w brzmieniu:

„9171 Urząd Rady Ministrów w likwidacji

9172 Centralny Urząd Planowania w likwidacji

9173 Ministerstwo Przemysłu i Handlu w likwidacji

9174 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych w likwidacji

9175 Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w likwidacji

9176 Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w likwidacji

9177 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w likwidacji”,

– rozdziały 9189 i 9191 otrzymują brzmienie: „9189 Wybory do rad gmin i referenda gminne

9191 Referenda krajowe i konstytucyjne”,

h) w dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne skreśla się rozdział „9313 Urząd Ochrony Państwa”,

i) w dziale 97 – Różne rozliczenia po objaśnieniach występujących po rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe dodaje się rozdział 9721 w brzmieniu:

„9721 Agencja Prywatyzacji”,

j) w dziale 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa rozdziały 9992 i 9993 otrzymują brzmienie:

„9992 Wybory do rad gmin i referenda gminne

9993 Referenda krajowe i konstytucyjne”;

3) w rozdziale IV. Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):

a) skreśla się paragraf „17 Dywidendy od przedsiębiorstw państwowych”,

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie „32 Dochody ze sprzedaży likwidowanych przedsiębiorstw lub części składników majątkowych” w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 685” dodaje się wyrazy „oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496”,

c) w objaśnieniach występujących po paragrafie „34 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw” w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „poz. 791” dodaje się wyrazy „oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496”,

d) skreśla się paragraf „74 Oprocentowanie kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa”;

4) w rozdziale V. Klasyfikacja paragrafów wydatków (z objaśnieniami):

a) w objaśnieniach podanych w „Uwadze”:

– w grupie paragrafów „Dotacje i subwencje” przed liczbą „46” dodaje się liczbę „27,”

– w grupie paragrafów „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” liczbę „21” zastępuje się liczbą „20”, a liczbę „27” zastępuje się liczbą „30”,

– grupa paragrafów „Wydatki bieżące” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki bieżące

11 do 17, 19, 26, 28, 29, 31, 32, 33 – bez rozdz. 8591, 34 do 45, 62, 65 do 67, 69, 70, 81, 83, 84

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11

Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

12

Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

15

Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej

16

Nagrody z zakładowego funduszu nagród

17

Szkolenia pracowników służby cywilnej

19”,

b) w objaśnieniach występujących po paragrafie „12 Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy” wyrazy „i funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Więziennej” zastępuje się wyrazami „ , żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa.”,

c) paragraf 15 otrzymuje brzmienie:

„15 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy”,

d) w objaśnieniach występujących po paragrafie 15 skreśla się tiret pierwsze,

e) po objaśnieniach występujących po paragrafie 15 dodaje się paragraf 16 w brzmieniu:

„16 Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej”,

f) po objaśnieniach występujących po paragrafie „17 Nagrody z zakładowego funduszu nagród” dodaje się paragrafy 19 i 20 w brzmieniu:

„19 Szkolenia pracowników służby cywilnej

20 Fundusz operacyjny

Paragraf ten obejmuje wydatki wynikające z:

– ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496),

– ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496),

– ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496),

– ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

– ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496).”,

g) na końcu objaśnień występujących po paragrafie „21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dodaje się zdanie „Paragraf ten obejmuje także uposażenia, nagrody i zapomogi oraz inne należności żołnierzy niezawodowych i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej.”,

h) w objaśnieniach występujących po paragrafie „25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „oraz 27”,

i) po objaśnieniach występujących po paragrafie „25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” dodaje się paragrafy 26 i 27 w brzmieniu:

„26 Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Paragraf ten obejmuje wydatki na zadania wymienione w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110).

27 Dotacje na zadania zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Paragraf ten obejmuje dotacje na zadania wymienione w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110), z wyjątkiem pkt 4, który dotyczy zadań inwestycyjnych, klasyfikowanych do paragrafu «73 Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych».”,

j) objaśnienia występujące po paragrafie „28 Podróże służbowe krajowe” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe, ponoszone zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 39, poz. 387), inne wydatki zaliczone na podstawie odrębnych przepisów do wydatków na podróże służbowe krajowe, np. ryczałty i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych miasta lub gminy, przejazdy miejscowe pracowników, wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w związku z wykonywaniem pracy poza stałym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania oraz przeniesieniem do pracy w innej miejscowości.”,

k) po objaśnieniach występujących po paragrafie „29 Podróże służbowe zagraniczne” dodaje się paragraf 30 w brzmieniu:

„30 Środki pomocnicze dla uprawnionych

„Paragraf ten obejmuje wydatki na środki pomocnicze wydawane osobom uprawnionym, wymienione w § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. Nr 26, poz. 154 oraz z 1979 r. Nr 23, poz. 142).”,

I) w objaśnieniach występujących po paragrafie „31 Materiały i wyposażenie” po wyrazach „z paragrafów” dodaje się liczbę „30,”

ł) w paragrafie „33 Leki i środki pomocnicze” wyrazy „środki pomocnicze” zastępuje się wyrazami „materiały medyczne”,

m) w pierwszych zdaniach objaśnień występujących po paragrafach „36 Usługi materialne” i „37 Usługi niematerialne” liczbę „15” zastępuje się liczbą „16”,

n) w objaśnieniach występujących po paragrafie „42 Składki na Fundusz Pracy” w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie wyrazy „Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459 i Nr 106, poz. 496”,

o) w objaśnieniach występujących po paragrafie „43 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w podstawie prawnej wskazanej w nawiasie, wyrazy „Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 90, poz. 419” zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335”,

p) w paragrafie „63 Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych” dodaje się na końcu wyrazy „oraz od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą”,

r) po paragrafie „69 Składki do organizacji międzynarodowych” dodaje się paragraf 70 w brzmieniu:

„70 Zakup sprzętu i uzbrojenia

Paragraf ten występuje w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Urzędzie Ochrony Państwa.”,

s) paragraf 79 otrzymuje brzmienie

„79 Pokrycie przejętych przez Skarb Państwa zobowiązań przedsiębiorstw państwowych”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z tym że:

1) § 1 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 pkt 2 lit. e), pkt 3 lit. b) i c) oraz pkt 4 lit. j), n), o), p), s) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

2) § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) w odniesieniu do części 17 Ministerstwo Skarbu Państwa i części 37 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lit. b) w odniesieniu do części 14 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, lit. c), pkt 2 lit. g) w odniesieniu do rozdziałów 9141, 9145, 9171–9177, lit. h) i lit. i) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1996 r.

Minister Finansów: w z. R. Pazura

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »