| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 września 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 31 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Wypadki uczniów

§ 31a. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany:

1) poinformować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

2) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

3) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę rodziców,

4) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,

5) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego,

6) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

7) prowadzić rejestr wypadków uczniów,

8) po sporządzeniu sprawozdania, o którym mowa w § 31e, na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą.

2. Wzór rejestru wypadków uczniów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 31b. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik szkoły, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, jest obowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy.

§ 31c. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

2. W przypadku zajęć, o których mowa w § 1 ust. 2, obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.

3. Dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

§ 31d. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego isporządzenie dokumentacji wypadku.

2. W skład zespołu powypadkowego wchodzą:

1) pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy jako przewodniczący,

2) społeczny inspektor pracy, a w szkole, w której nie działa społeczna inspekcja pracy, pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora.

3. W pracach zespołu powypadkowego ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.

4. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, zwany dalej „protokołem powypadkowym”, zatwierdza dyrektor szkoły. W razie pełnienia przez dyrektora szkoły bezpośredniej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi, protokół powypadkowy zatwierdza organ prowadzący szkołę.

5. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego dyrektor szkoły jest obowiązany omówić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformować o zastosowanych środkach profilaktycznych.

6. Protokół powypadkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji szkoły, a drugi egzemplarz wraz z załącznikami szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) poszkodowanego ucznia lub osobie (placówce) sprawującej nad nim opiekę. Na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty dyrektor szkoły jest obowiązany przekazać im kopię protokołu powypadkowego.

7. W razie zastrzeżeń co do treści protokołu powypadkowego, rodzice (prawni opiekunowie) poszkodowanego ucznia lub osoba (placówka) sprawująca nad nim opiekę mogą wystąpić, w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu, do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu postępowania powypadkowego.

8. Organ prowadzący szkołę może zwrócić dyrektorowi szkoły protokół powypadkowy w celu jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień albo powołać inny zespół powypadkowy w celu ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku.

9. Wzór protokołu powypadkowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 31e. Zasady sporządzania oraz wzór sprawozdania z wypadków uczniów określają odrębne przepisy.

§ 31f. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.”;

2) dodaje się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 29 maja 1984 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli uczniowie w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki wypoczynku, oraz ewidencji i sprawozdawczości z tych wypadków (Dz. Urz. MOiW Nr 6, poz. 37).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J.J. Wiatr


Załącznik 1. [REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 września 1996 r.(poz. 562)

Załącznik nr 1

REJESTR WYPADKÓW UCZNIÓW

infoRgrafika


Załącznik 2. [PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA]

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU UCZNIA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »