| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 września 1996 r.

w sprawie sposobu obliczania i przekazywania z budżetu państwa dotacji dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za I i II półrocze 1996 r.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dotacjach – rozumie się przez to, przysługujące gminie z budżetu państwa, dotacje, o których mowa w art. 5 pkt 5a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794),

2) nie pobranych kwotach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych – rozumie się przez to kwoty wynikające z ulg i zwolnień ustawowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 i art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409) oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713 oraz z 1996 r. Nr 91, poz. 409),

3) sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy – rozumie się przez to kwartalne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, sporządzone zgodnie z zarządzeniem nr 22 Ministra Finansów z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetów gmin (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 38).

§ 2.
1. Dotację oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie wniosków gminy złożonych do Ministerstwa Finansów, sporządzonych według wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Podstawę do obliczenia kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1, stanowią dane wykazane w pozycji „F” sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w przypadku gdy w danym półroczu kwota wykazana w pozycji „F” sprawozdania z wykonania budżetu gminy nie przekracza 1000 zł.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, gmina składa do Ministerstwa Finansów w terminie:

1) do dnia 15 października 1996 r. za I półrocze 1996 r.,

2) do dnia 25 lutego 1997 r. za II półrocze 1996 r.

4. Dotację stanowi suma kwot wykazanych odpowiednio w pozycji „G” i „H” wniosków, o których mowa w ust. 1.

5. Minister Finansów przekazuje gminie dotację nie później niż:

1) do dnia 15 listopada 1996 r. za I półrocze 1996 r.,

2) do dnia 31 marca 1997 r. za II półrocze 1996 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki


Załącznik 1. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH W PODATKU ROLNYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 września 1996 r. (poz. 563)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH W PODATKU ROLNYM

infoRgrafika

Załącznik 2. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH W PODATKU LEŚNYM]

Załącznik nr 2

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI Z TYTUŁU ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH W PODATKU LEŚNYM

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »