| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 1 października 1996 r.

w sprawie centralnego rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów, sposobu rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Centralny rejestr zgłoszonych sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, zwany dalej „Centralnym Rejestrem Sprzeciwów”, prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT z siedzibą w Warszawie.

2. Centralny Rejestr Sprzeciwów stanowi zbiór informatyczny i archiwalny danych i informacji zawartych w zgłoszeniach o wpis sprzeciwu i zgłoszeniach o wykreślenie wpisu sprzeciwu.

§ 2.
1. Wpis sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów następuje na podstawie zgłoszenia osoby określonej w art. 4 ust. 1–3 ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zwanej dalej „ustawą”, sporządzonego na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wpisu, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

3. Potwierdzeniem dokonania wpisu sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów jest zawiadomienie o wpisie sprzeciwu, sporządzone w formie wydruku komputerowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, przesyła się bez zbędnej zwłoki osobie określonej w ust. 1 listem poleconym.

5. Jeżeli brak danych w nadesłanym zgłoszeniu uniemożliwia dokonanie wpisu, jednostka, o której mowa w § 1 ust. 1, odsyła zgłoszenie do osoby, o której mowa w ust. 1, bez dokonania wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów z jednoczesnym wskazaniem braków uniemożliwiających dokonanie wpisu. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 3.
1. Wykreślenie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów następuje na podstawie zgłoszenia o wykreślenie wpisu sprzeciwu przez osobę określoną w § 2 ust. 1, sporządzonego na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Potwierdzeniem dokonania wykreślenia wpisu sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów jest zawiadomienie o wykreśleniu wpisu sprzeciwu, sporządzone w formie wydruku komputerowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, przesyła się osobie określonej w ust. 1.

4. Przepisy § 2 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adresem jednostki określonej w § 1.
§ 5.
1. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do wydawania druków formularzy, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, oraz wywieszania na swoim terenie w miejscu ogólnodostępnym informacji o formach wyrażania sprzeciwu na pobranie komórek, tkanek i narządów.

2. Druki formularzy, o których mowa w ust. 1, wydawane są bezpłatnie.

§ 6.
Zgłoszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, oraz dane i informacje w nich zawarte powinny być przechowywane w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, przez okres 10 lat, licząc od daty śmierci osoby, której sprzeciw dotyczy, a po jego upływie zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikację tej osoby.
§ 7.
1. Istnienie sprzeciwu w formie pisemnego oświadczenia ustala się poprzez stwierdzenie, że:

1) do dokumentacji medycznej prowadzonej w związku z pobytem pacjenta w szpitalu złożone zostało jego oświadczenie w formie zapisu dokonanego w tej dokumentacji i poświadczone jego własnoręcznym podpisem lub złożono oświadczenie stanowiące odrębny dokument, zaopatrzone we własnoręczny podpis osoby, której sprzeciw dotyczy,

2) przy osobie zmarłej znajduje się jej oświadczenie zaopatrzone we własnoręczny podpis lub oświadczenie takie zostało dostarczone przez osobę trzecią.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pisemnego oświadczenia złożonego przez przedstawiciela ustawowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.

§ 8.
Istnienie sprzeciwu w formie oświadczenia ustnego, złożonego w chwili przyjęcia do szpitala lub w czasie pobytu w szpitalu, ustala się poprzez stwierdzenie, że w dokumentacji medycznej osoby wyrażającej sprzeciw znajduje się pisemne oświadczenie, złożone co najmniej przez dwóch świadków, potwierdzające fakt wyrażenia sprzeciwu w tej formie.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1996 r.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 1 października 1996 r. (poz. 588)

Załącznik nr 1

WZÓR –ZGŁOSZENIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISIE SPRZECIWU W CENTRALNYM REJESTRZE SPRZECIWÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WPISIE SPRZECIWU W CENTRALNYM REJESTRZE SPRZECIWÓW

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WYKREŚLENIU WPISU SPRZECIWU W CENTRALNYM REJESTRZE SPRZECIWÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O WYKREŚLENIU WPISU SPRZECIWU W CENTRALNYM REJESTRZE SPRZECIWÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »