| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 10 października 1996 r.

w sprawie pomocy dla usamodzielnianych wychowanków niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne zapewniają usamodzielnianym wychowankom objętym opieką całkowitą pierwsze wyposażenie, zwane dalej „wyposażeniem”.
§ 2.
1. Wyposażenie powinno obejmować podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego, pościel, bieliznę pościelową oraz przedmioty niezbędne w organizowaniu gospodarstwa domowego. Szczegółowy zakres wyposażenia uzgadnia się z usamodzielnianym wychowankiem.

2. Wartość wyposażenia nie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w celach rewaloryzacji emerytur i rent.

3. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane niezależnie od wyposażenia przysługującego wychowankom objętym opieką całkowitą w każdym roku kalendarzowym, stosownie do wieku i potrzeb, określonego odrębnymi przepisami.

§ 3.
1. Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek resocjalizacyjnych, objętym opieką całkowitą, udzielana jest jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie, zwana dalej „pomocą pieniężną”.

2. Wysokość pomocy pieniężnej wynosi 300% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 4.
1. Pomocy pieniężnej udziela kurator oświaty właściwy dla stałego miejsca zamieszkania wychowanka, a w przypadku gmin, które na podstawie odrębnych przepisów przejęły jako zadanie zlecone udzielanie tej pomocy – organy tych gmin.

2. Rodzice zastępczy oraz dyrektorzy placówek, o których mowa w § 3 ust. 1, przesyłają organowi właściwemu dla udzielenia pomocy informację o usamodzielnianych wychowankach co najmniej na 6 miesięcy przed ich usamodzielnieniem.

§ 5.
Usamodzielniany wychowanek powinien otrzymać wyposażenie i pomoc pieniężną najpóźniej w ciągu 4 tygodni od usamodzielnienia.
§ 6.
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1992 r. w sprawie wysokości i warunków udzielania jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawionych całkowicie opieki rodzicielskiej (Monitor Polski Nr 27, poz. 189).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »