| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 21 października 1996 r.

w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Podmiot świadczący usługi pocztowe lub telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, zwany dalej „podmiotem”, zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych przez niego usług, co najmniej w zakresie określonym w rozporządzeniu.
§ 2.
1. Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczonych usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, z zastrzeżeniem ust. 2, polega w szczególności na:

1) stosowaniu 50% ulgi w opłacie za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, wraz z zainstalowaniem telefonicznego urządzenia końcowego, oraz w miesięcznej opłacie abonamentowej,

2) zawieraniu z osobami niepełnosprawnymi umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym w pierwszej kolejności,

3) dostarczeniu, na żądanie i na koszt abonenta będącego osobą niepełnosprawną, telefonicznego urządzenia końcowego, dostosowanego do korzystania z tego urządzenia przez osobę niepełnosprawną,

4) instalowaniu publicznych aparatów telefonicznych przystosowanych, w zakresie nie mniejszym niż określony w załączniku do rozporządzenia, do korzystania przez osoby niepełnosprawne,

5) umieszczaniu publicznych aparatów telefonicznych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim,

6) oznakowaniu aparatów telefonicznych, o których mowa w pkt 4 i 5, w sposób umożliwiający ich lokalizację przez osoby ociemniałe oraz piktogramami, określającymi rodzaje niepełnosprawności, do których są przystosowane,

7) zainstalowaniu w każdym mieście o liczbie mieszkańców większej niż 20 tysięcy, położonym na obszarze, na którym podmiot świadczy usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, co najmniej jednego tekstofonu przynajmniej w jednej placówce świadczenia usług telekomunikacyjnych,

8) umieszczaniu w wykazie abonentów (książce telefonicznej) informacji o miejscach zainstalowania tekstofonów i wideotelefonów oraz o abonentach posiadających tekstofony lub wideotelefony – za ich zgodą,

9) oznaczaniu kart telefonicznych w sposób pozwalający na samodzielne, prawidłowe posługiwanie się nimi przez osoby ociemniałe.

2. Udogodnienia lub ulgi, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3:

1) przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu słuchu lub mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideotelefonu albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej,

2) przysługują również prawnemu opiekunowi osoby niepełnosprawnej, o której mowa w pkt 1, albo pozostającemu z tą osobą niepełnosprawną we wspólnym gospodarstwie domowym wstępnemu albo zstępnemu, będącym abonentami sieci telekomunikacyjnej lub ubiegającym się o podpisanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ocharakterze powszechnym,

3) dotyczą tylko jednego telefonicznego urządzenia końcowego w gospodarstwie domowym, w którym pozostaje osoba niepełnosprawna, o której mowa w pkt 1.

§ 3.
1. Zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym do świadczonych usług pocztowych o charakterze powszechnym polega w szczególności na:

1) umieszczaniu skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,

2) doręczaniu osobie niepełnosprawnej, na jej żądanie i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, listów wartościowych, paczek pocztowych i przekazów pocztowych bezpośrednio pod wskazany przez nadawcę adres, z pominięciem skrzynki do doręczania korespondencji oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce oddawczej, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) przyjmowaniu przez listonosza od osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconej zwykłej przesyłki listowej.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przysługują osobie niepełnosprawnej z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego albo z uszkodzeniem narządu wzroku, zakwalifikowanej do pierwszej grupy inwalidzkiej.

§ 4.
Niezależnie od wymogów, o których mowa w § 2 i 3, podmioty zapewnią:

1) dostosowanie placówek świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym do obsługi osób niepełnosprawnych oraz wydzielenie w tych placówkach stanowisk przystosowanych do obsługi tych osób,

2) oznaczenie stanowisk, o których mowa w pkt 1, odpowiednimi piktogramami,

3) utworzenie służb pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności dla tych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz w § 3 ust. 2,

4) publikowanie informacji o:

a) stosowanych przez podmiot ulgach i udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych,

b) aktualnie świadczonych przez podmiot usługach dla osób niepełnosprawnych,

c) organizacjach, instytucjach i służbach, pośredniczących w świadczeniu usług pocztowych lub telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Łączności: A. Zieliński

Załącznik 1. [MINIMALNY ZAKRES PRZYSTOSOWANIA PUBLICZNYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH DO KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Łączności
z dnia 21 października 1996 r. (poz. 598)

MINIMALNY ZAKRES PRZYSTOSOWANIA PUBLICZNYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH DO KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Publiczne aparaty telefoniczne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne powinny posiadać co najmniej:

1) wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia,

2) pętlę indukcyjną w słuchawce,

3) gniazdo do podłączenia tekstofonu,

4) klawiaturę wybierczą co najmniej z jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby ociemniałe (w przypadku wyróżnienia tylko jednego przycisku, powinien to być przycisk oznaczony numerem pięć),

5) wlot karty lub monety, oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację jego położenia przez osoby ociemniałe,

6) zapowiedzi słowne informacji sygnalizowanych sygnałami świetlnymi lub na wyświetlaczu aparatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »