| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 listopada 1996 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i o zmianie ustawy karnej skarbowej.

Art. 1.

 W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,”

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności nie podlegające opodatkowaniu,”;

2) w art. 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans,”

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) wydania towarów na podstawie umowy użyczenia,”;

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „zostało zawieszone” dodaje się wyrazy „w części lub w całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną”;

4) w art. 6 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a) Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów.”;

5) w art. 6a w ust. 3 wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „10 miesięcy”;

6) w art. 7 w ust. 1 pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 12, art. 14 ust. 1 pkt 1–5, 7–36 i 38, art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3–10 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

5) sprzedaż towarów używanych, jeżeli jest dokonywana przez użytkownika, a także darowiznę tych towarów, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony,

6) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1–6 i art. 13 pkt 2–8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395).”;

7) w art. 8 skreśla się wyrazy „zwolnienia od podatku obrotowego lub”;

8) w art. 9:

a) w ust. 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z tym że w przypadku, gdy numer ten nie został jeszcze nadany, podatnik jest obowiązany posługiwać się numerem tymczasowym.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do urzędu skarbowego, nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.”;

9) w art. 10:

a) w ust. 1 wyrazy „w terminach, o których mowa w art. 26 i art. 38 ust. 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami „za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy”,

b) skreśla się ust. 2a;

10) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr 43, poz. 189), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.”;

11) w art. 14:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 3, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

3b. Przepis ust. 3 ma również zastosowanie do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną w ust. 1 pkt 1 rozumie się:

1) wartość sprzedanych towarów – u podatników dokonujących sprzedaży towarów będącej przedmiotem umowy komisu,

2) 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług – w pozostałych przypadkach.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego może wybrać zwolnienie od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4. Podatnik ten, przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży, obowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze zwolnienia.

7. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie określone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, nie może w następnych latach skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.”,

e) w ust. 8 po wyrazach „w ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „i w ust. 6”;

12) w art. 15:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu.”,

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym i drugim skreśla się wyrazy „i podatek importowy”,

c) w ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z tym że w przypadku usług turystyki wyjazdowej podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust. 1

13) w art. 18 w ust. 4 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyrazy „w eksporcie towarów”;

14) w art. 20:

a) w ust. 1 wyrazy „podlegających opodatkowaniu” zastępuje się wyrazem „opodatkowanych”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku.”,

c) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”;

15) w art. 21:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, urząd skarbowy może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej odsetkom stosowanym w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.”,

b) w ust. 7 po wyrazach „w ust. 6” dodaje się wyrazy „w zdaniu pierwszym”;

16) w art. 25:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż stanowi przedmiot działalności gospodarczej podatnika,”

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów, o których mowa w pkt 2, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych,”

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) towarów i usług, których nabycie:

a) zostało udokumentowane rachunkiem uproszczonym, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 14 ust. 3 i 3b,

b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie można ustalić kwoty podatku naliczonego od towarów i usług, określonych w ust. 1 pkt 3, kwotę tego podatku ustala się przez zastosowanie stawki określonej w art. 18 ust. 1 do kwoty wydatków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”;

17) w art. 26 wyrazy „w którym powstał obowiązek zapłaty podatku” zastępuje się wyrazami „w którym powstał obowiązek podatkowy”;

18) w art. 27:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania.”,

b) dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia. Dotyczy to również różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik:

1) wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.”;

19) w art. 29:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży towarów.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister Finansów, w drodze rozporządzenia:

1) ustali szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczenia od podatku, w całości lub w części, kwot wydatkowanych przy nabyciu kas rejestrujących przez podatników sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób wymienionych w ust. 1, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, oraz określi sposób tego odliczenia,

2) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.”;

20) w art. 35:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego określonego w rozdziale 2, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dla wyrobów określonych w załączniku nr 6 poz. 1, 13–15, 17 i 19 obowiązek podatkowy powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku, gdy nie dokonano czynności określonych w art. 2.”;

21) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W imporcie wyrobów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą jest ich wartość celna powiększona o należne cło.”;

22) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Do rozliczeń z tytułu akcyzy stosuje się odpowiednio art. 17.”;

23) w art. 47 wyrazy „do 31 grudnia 1996 r.” zastępuje się wyrazami „do 31 grudnia 1999 r.”;

24) w art. 50:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 1996 r.” zastępuje się wyrazami „do 31 grudnia 1999 r.”,

b) skreśla się ust. 2,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do 31 grudnia 2000 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju:

a) wydawnictw prasowych (SWW 2711) i wydawnictw dziełowych (SWW 2712), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN i ISBN,

b) nut i map (SWW 2713-11, 2713-12),

c) publikacji w języku Braille'a,

2) usług polegających na drukowaniu wydawnictw dziełowych i wydawnictw prasowych,

3) importu:

a) drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901) oraz gazet, dzienników i czasopism, ilustrowanych lub nie, zawierających materiały reklamowe (PCN 4902), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN,

b) nut drukowanych lub w rękopisie, nawet ilustrowanych lub oprawionych (PCN 4904 00 00 0),

c) map, map hydrograficznych, map morskich wszelkich rodzajów, również atlasów, map ściennych, planów topograficznych, drukowanych (ex PCN 4905),

d) publikacji w języku Braille'a (niezależnie od kodu PCN),

4) usług związanych ze sprzedażą towarów, wymienionych w pkt 1 i 3, wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze.”;

25) w art. 51 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 1996 r.” zastępuje się wyrazami „do 31 grudnia 1999 r.”;

26) po art. 51 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

„Art. 51a. Stawki podatku dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 7 wynoszą:

1) w 1997 r. – 0%

2) w 1998 r. – 2%,

3) w 1999 r. – 4%,

4) od 1 stycznia 2000 r. – 7%.”;

27) skreśla się art. 52;

28) w załączniku nr 2 skreśla się poz. 2 i pkt 1 w poz. 13;

29) w załączniku nr 3:

a) w poz. 14 wyrazy „Fiat 126p” zastępuje się wyrazami „Fiat 126”,

b) treść zawartą w kolumnie 3 poz. 24 oznacza się gwiazdką,

c) w poz. 51 wyrazy „do 6 lat” zastępuje się wyrazami „do 7 lat”,

d) skreśla się pkt 5 i 6 w poz. 62,

e) pod tabelą, w objaśnieniach dodaje się wyrazy „*) Stawkę podatku w wysokości 7% dla obuwia na stopy wrażliwe (SWW 2885-46) stosuje się tylko w przypadku, gdy producent uzyskał, wydane przez podmiot upoważniony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zaświadczenie stwierdzające, że produkowane obuwie spełnia warunki przewidziane dla obuwia na stopy wrażliwe.”;

30) w załączniku nr 6:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

Poz.

Symbol SWW

Nazwa towaru (grupy towarów)

„1

024

Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne”

 

b) skreśla się poz. 2 i 10;

31) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu:

„Załącznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG OPODATKOWANYCH WEDŁUG STAWEK WYMIENIONYCH W ART. 51a USTAWY

Poz.

Nazwa towaru lub usługi
(grupy towarów lub usług)

1

2

1

Leki podstawowe i uzupełniające (bez względu na wielkość opakowania) wymienione w wykazach ustalanych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535 i z 1995 r. Nr 138, poz. 684) oraz leki recepturowe sporządzane w aptece, przy których nabyciu osoba uprawniona wnosi opłatę ryczałtową

2

Leki gotowe i testy diagnostyczne (bez względu na wielkość opakowania), stosowane w chorobach zakaźnych i przewlekłych (wrodzonych i nabytych), ustalane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy, o której mowa w poz. 1

3

Środki farmaceutyczne i materiały medyczne, stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym oraz wydawane na podstawie recepty lekarskiej dla leczenia poszpitalnego, określone w wykazie wydanym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie odrębnych przepisów

4

Usługi związane ze sprzedażą towarów wymienionych w poz. 1–3, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze

 

Art. 2.

 W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641 oraz z 1996 r. Nr 132, poz. 621) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 102 otrzymuje brzmienie:

„Art. 102. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym lub ustawy o zobowiązaniach podatkowych nie wystawia faktury albo rachunku za wykonane świadczenie, odmawia wydania faktury albo rachunku lub nie przechowuje kopii wystawionych faktur albo rachunków – podlega karze grzywny do 10.000 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wydaje fakturę albo rachunek za świadczenie rzeczy lub usług zawierający dane niezgodne z rzeczywistością lub takiej faktury albo rachunku używa.”;

2) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu:

„Art. 104a. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie prowadzi ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – podlega karze grzywny do 10.000 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej lub nie wyda nabywcy dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.”;

3) w art. 116 w § 3 po wyrazach „książkę ewidencji sprzedaży” dodaje się przecinek i wyrazy „ewidencję czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym”.

Art. 3.

 1. Jeżeli urząd skarbowy lub organ kontroli skarbowej kontrolujący czynności podatnika za okres poprzedzający wejście w życie niniejszej ustawy stwierdzi, że podatnik naruszył obowiązki określone w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670 oraz z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703), stosuje się przepisy art. 27 ust. 5 i 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jednakże organ ten obowiązany jest stosować przepisy art. 27 ust. 5 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 1996 r., jeżeli kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego z nich wynikająca jest dla podatnika korzystniejsza.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do postępowań wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną do dnia 31 grudnia 1996 r.

Art. 4.

 Minister Finansów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 5.

 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r., z tym że art. 1 pkt 11, pkt 12 lit. b), pkt 18–26 i pkt 28–31 oraz art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »