| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 26 listopada 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin (Dz. U. Nr 138, poz. 742) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 33:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powodujący ograniczenie świadczenia – organ emerytalny dokonuje, w sposób określony w ust. 2, ograniczenia świadczenia, które łącznie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 25% kwoty rocznego świadczenia bez dodatków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wypadku ograniczenia świadczenia osobie uprawnionej wypłaca się kwotę stanowiącą różnicę między kwotą przysługującego świadczenia a kwotą ustaloną w sposób określony w ust. 2.”;

2) w § 34 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W roku kalendarzowym, w którym zainteresowany nabył lub utracił uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej, ograniczenie wypłaty świadczenia z tytułu osiąganego wynagrodzenia lub dochodu następuje proporcjonalnie do liczby miesięcy, za które przysługuje świadczenie.”;

3) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. 1. Emeryt lub rencista zawiadamia organ emerytalny do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

2. Zakład pracy (pracodawca) zawiadamia organ emerytalny do końca lutego każdego roku kalendarzowego o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

3. Urząd skarbowy zawiadamia organ emerytalny do końca maja każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym z wykonywania działalności, o której mowa w art. 48 ust. 3 ustawy.”;

4) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„35a. 1. Organ emerytalny, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 35 ust. 1–3, ustala łączną kwotę dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia wysokości wypłaconego w tym czasie świadczenia.

2. Dokonując rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, organ emerytalny:

1) ustala należną roczną kwotę ograniczenia świadczenia za rok ubiegły, z uwzględnieniem łącznej kwoty rocznego dochodu, o której mowa w ust. 1; § 33 ust. 2 pkt 1–4 stosuje się odpowiednio,

2) porównuje należną roczną kwotę ograniczenia świadczenia z sumą miesięcznych kwot ograniczenia dokonanego w roku ubiegłym.

3. Jeżeli należna roczna kwota ograniczenia świadczenia jest:

1) mniejsza od sumy kwot ograniczenia świadczenia w roku ubiegłym – kwotę różnicy zwraca się w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania dokumentów, o których mowa w § 35 ust. 1 i 2,

2) większa od sumy miesięcznych kwot ograniczenia świadczenia w roku ubiegłym – kwotę różnicy potrąca się z bieżącego, przysługującego świadczenia.

4. Ustalenie, o którym mowa w ust. 3, może ulec zmianie na podstawie zawiadomienia urzędu skarbowego.

5. W wypadku śmierci emeryta lub rencisty, zwrot różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, następuje na wniosek osób określonych w art. 47 ustawy w terminie miesiąca od złożenia wniosku i dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »