| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 1996 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
1. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz innych jednostek w uznaniu:

1) wieloletniej i nienagannej pracy w jednostkach akredytujących, certyfikujących i badawczych,

2) osiągnięć w pracy w dziedzinie jakości,

3) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań jakościowych, usprawnień w dziedzinie organizacji pracy krajowego systemu badań i certyfikacji,

4) działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie akredytacji, badań i certyfikacji oraz w dziedzinie rozwijania współpracy z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.

2. Odznakę nadaje Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z własnej inicjatywy lub na wniosek, z którym występują:

1) ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) – w stosunku do pracowników podległych jednostek organizacyjnych, zajmujących się badaniami i certyfikacją,

2) wojewodowie – w stosunku do pracowników terenowych organów administracji ogólnej oraz innych jednostek terenowych, zajmujących się badaniami i certyfikacją, którzy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub działalności mogą być wyróżnieni odznaką,

3) członkowie Rady do Spraw Badań i Certyfikacji,

4) członkowie zarządów klubów „Polskich laboratoriów Badawczych POLLAB” oraz „Polskie Forum ISO 9000”, działających przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji,

5) kierownik Biura Kadr – w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać opis zasług i osiągnięć w pracy lub działalności w zakresie krajowego systemu badań i certyfikacji, uzasadniających nadanie odznaki, oraz dane personalne pracownika.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Dyrektorowi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji najpóźniej na trzy miesiące przed projektowanym terminem wręczenia odznaki.

§ 3.
1. Odznaka „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji” jest odznaką dwustopniową: stopień pierwszy – złota odznaka i stopień drugi – srebrna odznaka.

2. Odznaka ma kształt okrągłego medalu. Wykonana jest z metalu: w kolorze złotym – dla stopnia pierwszego i w kolorze srebrnym – dla stopnia drugiego. Na licowej stronie odznaki na biało-czerwonym, emaliowanym tle znajduje się znak Q, w który wpisany jest wizerunek orła w koronie, a pod nim umieszczone są stylizowane inicjały RP, według wzoru określonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60). Wokół na metalowym tle umieszczony jest napis „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”. Poszczególne elementy odznaki złotej mająkolor złoty, a odznaki srebrnej kolor srebrny. Średnica odznaki wynosi 30 mm.

3. Odznaka:

1) jest zawieszona na prostokątnej baretce wykonanej z metalu, o wymiarach 25 mm na 7 mm, na której umieszczone są drukowane litery „PCBC” (oznaczające skrót nazwy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji); baretka odznaki złotej wykonana jest z metalu w kolorze złotym, a odznaki srebrnej – z metalu w kolorze srebrnym,

2) przykręcana jest za pomocą nagwintowanego sztyftu metalowego umocowanego na odwrotnej stronie odznaki oraz nakrętki.

4. Wzór odznaki:

1) o której mowa w ust. 3 pkt 1 – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) o której mowa w ust. 3 pkt 2 – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Odznakę srebrną może otrzymać osoba, która przepracowała nieprzerwanie co najmniej 10 lat, w tym minimum 5 lat w służbach badań, certyfikacji, akredytacji i systemu zapewnienia jakości.

2. Odznakę złotą może otrzymać osoba, która przepracowała nieprzerwanie co najmniej 15 lat, w tym minimum 10 lat w służbach badań, certyfikacji, akredytacji i systemu zapewnienia jakości.

3. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się pracę w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji lub innych jednostkach związanych z certyfikacją i badaniami.

§ 5.
1. Wręczenia odznaki wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie dokonuje Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wręczenie odznaki i legitymacji stwierdzającej jej nadanie odbywa się, w sposób uroczysty, z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada lub z okazji innych uroczystości.

3. Wzór legitymacji:

1) do odznaki złotej – stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

2) do odznaki srebrnej – stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

2. O nadaniu odznaki pracownikowi dokonuje się adnotacji w aktach osobowych pracownika.

§ 7.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§ 8.
W razie utraty odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie osoba odznaczona zawiadamia o tym fakcie Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. W takim przypadku może być wydana nowa odznaka lub duplikat legitymacji.
§ 9.
Koszty związane z nadaniem odznaki pokrywane są ze środków Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 1996 r. (poz. 660)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis do załącznika nr 4:

Na legitymacji do odznaki złotej napis „Rzeczpospolita Polska”
oraz wizerunek orła – tłoczone w kolorze złotym.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

Opis do załącznika nr 5:

Na legitymacji do odznaki srebrnej napis „Rzeczpospolita Polska”
oraz wizerunek orła – tłoczone w kolorze srebrnym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »