| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 25 listopada 1996 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Rezerw Materiałowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Agencji Rezerw Materiałowych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski

Załącznik 1. [STATUT AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 25 listopada 1996 r. (poz. 666)

STATUT AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Agencja Rezerw Materiałowych, zwana dalej Agencją, działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Agencja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Agencja używa okrągłej pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku «Agencja Rezerw Materiałowych».

§ 3. Do zadań Agencji należy:

1) tworzenie rezerw gospodarczych surowców, materiałów i paliw oraz gospodarowanie tymi rezerwami,

2) tworzenie rezerw mobilizacyjnych w zakresie działalności określonej w statucie,

3) podejmowanie decyzji o zwolnieniu określonych w ustawie rezerw w zakresie upoważnień wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy,

4) prowadzenie rejestru podmiotów obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych,

5) prowadzenie działalności kontrolnej w stosunku do podmiotów gospodarczych, na które nałożone zostały obowiązki w zakresie magazynowania i utrzymywania rezerw,

6) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych, węgla kamiennego i gazu ziemnego w granicach upoważnień wynikających z ustawy,

7) nakładanie kar za naruszenie obowiązków w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw oraz zapasów obowiązkowych paliw przez podmioty obowiązane do ich tworzenia, magazynowania i utrzymywania.

§ 4. W wykonaniu zadań statutowych Agencja:

1) dokonuje zakupu surowców, materiałów oraz paliw na cele rezerw,

2) dokonuje sprzedaży surowców, materiałów i paliw związanej z wymianą, odświeżaniem, zwolnieniami zwrotnymi oraz restrukturyzacją rezerw,

3) przechowuje rezerwy w magazynach własnych i obcych,

4) prowadzi własne składnice i magazyny,

5) zagospodarowuje wolne powierzchnie magazynowe,

6) zawiera umowy cywilnoprawne z podmiotami gospodarczymi na zadania zlecone w zakresie magazynowania rezerw.

§ 5. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Agencja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczystego współpracujących podmiotów zagranicznych.

§ 6. W realizacji swoich zadań Agencja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonym jej majątkiem.

Rozdział 2

Prezes Agencji

§ 7. 1. Prezes Agencji jest organem zarządzającym i wykonawczym Agencji.

2. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań określonych ustawą.

3. Prezes Agencji jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Agencji.

§ 8. 1. Prezes Agencji działa przy pomocy wiceprezesów, głównego księgowego, naczelników wydziałów Biura Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są przed nim odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Podział zadań pomiędzy Prezesa Agencji, wiceprezesów, naczelników wydziałów, dyrektorów oddziałów terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

3. Prezes Agencji może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji.

4. Do wykonywania wszelkich czynności prawnych wynikających z zadań własnych Agencji Prezes Agencji może udzielać pełnomocnictw wiceprezesom i głównemu księgowemu Agencji oraz dyrektorom oddziałów terenowych Agencji.

§ 9. 1. Prezes Agencji:

1) dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników Biura Prezesa Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji,

2) koordynuje działalność oddziałów terenowych oraz nadzoruje prace dyrektorów oddziałów terenowych Agencji,

3) ustala regulamin organizacyjny Agencji.

2. Prezes Agencji pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do pracowników wymienionych w ust. 1 pkt 1.

§ 10. Do realizacji określonych zadań Prezes Agencji może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe, w których skład mogą wchodzić pracownicy Agencji oraz inni eksperci.

Rozdział 3

Biuro Prezesa Agencji

§ 11. 1. Biuro Prezesa Agencji, zwane dalej Biurem, jest aparatem wykonawczym Prezesa Agencji.

2. W skład Biura wchodzą wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

3. Prezes Agencji kieruje Biurem poprzez wiceprezesów, głównego księgowego oraz naczelników wydziałów.

§ 12. 1. Zakres czynności i pełnomocnictw wiceprezesów, głównego księgowego Agencji oraz naczelników wydziałów Biura określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

2. Szczegółowy wykaz wydziałów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy Biura, zakresy ich działania oraz podporządkowanie określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

Rozdział 4

Oddziały terenowe Agencji

§ 13. 1. Jednostkami organizacyjnymi działającymi w terenie są oddziały terenowe Agencji Rezerw Materiałowych, zwane dalej oddziałami Agencji.

2. Strukturę organizacyjną oraz zadania terenowych oddziałów Agencji określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym.

§ 14. 1. Pracami oddziałów Agencji kierują dyrektorzy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Prezesem Agencji za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Dyrektor oddziału Agencji reprezentuje oddział na zewnątrz i działa w granicach określonych przez statut oraz pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Agencji.

§ 15. 1. Dyrektor oddziału Agencji jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziale Agencji.

2. Dyrektor oddziału Agencji dokonuje czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników oddziału.

§ 16. Oddział terenowy nie posiada osobowości prawnej. Gospodarkę finansową prowadzi na zasadach ograniczonego rozrachunku gospodarczego.

Rozdział 5

Zasady gospodarki finansowej Agencji

§ 17. Agencja gospodaruje wydzielonym jej i nabytym przez nią majątkiem, prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie ustawy oraz niniejszego statutu.

§ 18. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy.

2. Roczny plan finansowy zawiera przewidywane przychody i wydatki na realizację zadań wynikających z postanowień ustawy, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji.

3. Roczny plan finansowy zatwierdza Minister Przemysłu i Handlu.

§ 19. 1. Agencja tworzy fundusz statutowy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla równowartość przejętej części majątku Skarbu Państwa od likwidowanego Głównego Zarządu Rezerw Państwowych i działającego przy nim Zarządu Organizacji Dostaw „Intermat” jako gospodarstwa pomocniczego.

3. Fundusz statutowy zwiększa się z nadwyżki finansowej powstałej w danym roku budżetowym stosownie do przepisu art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy.

4. Fundusz statutowy może zostać przeznaczony na:

1) finansowanie przyrostu i odbudowy rezerw jako składnika majątku obrotowego w granicach ustalonych planem finansowym Agencji,

2) finansowanie inwestycji,

3) pokrycie straty bilansowej powstałej w danym roku budżetowym.

§ 20. 1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje budżetowe przeznaczane na utrzymanie i przyrost rezerw,

2) wpływy uzyskiwane ze sprzedaży rezerw,

3) wpływy ze sprzedaży usług magazynowych i innych,

4) przychody finansowe z tytułu oprocentowania lokat, depozytów, środków finansowych na rachunkach bankowych oraz inne wpływy,

5) przychody ze sprzedaży innych składników majątkowych poza wpływami, o których mowa w pkt 2.

2. Kosztami Agencji są:

1) wartość sprzedanych rezerw w cenie nabycia,

2) koszty utrzymania i wymiany (odświeżania) rezerw,

3) koszty związane z finansowaniem zmian wielkości i struktury rezerw,

4) koszty jej funkcjonowania,

5) koszty sprzedaży innych składników majątkowych (poza rezerwami),

6) koszty finansowe, w tym odsetki i prowizje bankowe.

§ 21. 1. Agencja przejmie zadania i obowiązki oraz środki rzeczowe i finansowe od Głównego Zarządu Rezerw Państwowych z siedzibą w Warszawie oraz działającego przy Głównym Zarządzie Rezerw Państwowych gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Zarząd Organizacji Dostaw „Intermat”, wraz z oddziałami terenowymi tego gospodarstwa pomocniczego.

2. Przejęcie przez Agencję środków rzeczowych i finansowych, o których mowa w ust. 1, następuje protokolarnie według stanu wynikającego z bilansu sporządzonego na dzień 31 października 1996 r.

3. Przejęcie przez Agencję oddziałów Zarządu Organizacji Dostaw „Intermat” następuje protokolarnie, wraz z przejęciem zadań i obowiązków oraz środków, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 6

System kontroli wewnętrznej

§ 22. 1. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli, odpowiedzialny jest Prezes Agencji.

2. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują z urzędu wiceprezesi, główny księgowy, naczelnicy wydziałów oraz dyrektorzy oddziałów Agencji.

§ 23. Kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie komórki organizacyjne oraz oddziały Agencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »