| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie karty podatkowej.

Na podstawie art. 9 pkt 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2–4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Podatnicy prowadzący działalność w zakresie i na warunkach określonych w rozporządzeniu mogą płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
§ 2.
1. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są obowiązani jednak wydawać na żądanie klienta rachunki, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek.

2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy płacili podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej nie zwalnia od obowiązku uiszczenia pobieranego na granicy, na podstawie odrębnych przepisów, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

4. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy płacili podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na rok ubiegły. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

§ 3.
Dochodów opodatkowanych w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1, nie łączy się z dochodami z innych źródeł.
§ 4.
1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu – w warunkach określonych w części II tabeli,

3) usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi – w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4) gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu – w warunkach określonych w części IV tabeli,

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu – w warunkach określonych w części V tabeli,

6) w zakresie usług rozrywkowych – w warunkach określonych w części VI tabeli,

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu – w warunkach określonych w części VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – w warunkach określonych w części VIII tabeli,

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w grupie 1348 SWW w związku ze świadczonymi usługami – w warunkach określonych w części IX tabeli,

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi – w warunkach określonych w części X tabeli,

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny – w warunkach określonych w części XI tabeli.

2. Za działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu uważa się sprzedaż detaliczną towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, wozu konnego albo w inny sposób przenoszonych lub przewożonych z miejsca na miejsce.

3. Za działalność usługową, o której mowa w ust. 1, uważa się działalność gospodarczą, w tym także w zakresie wolnych zawodów, której przedmiotem są:

1) wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych, tzn. usługi dla celów produkcji,

2) wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

§ 5.
1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w § 4, zostaną opodatkowani w formie karty podatkowej, jeżeli:

1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z jedenastu części tabeli,

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają zarówno z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę, jak i z innych zakładów lub przedsiębiorstw, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w § 4, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie.

2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów oraz wytwarzanie biogazu.

3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 2.

4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najniższy stan zatrudnienia.

5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 1–6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.

6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:

1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego,

2) nie wlicza się:

a) członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników – tylko członków rodziny jednego ze wspólników,

b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy – w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,

c) osób pobierających emerytury lub renty – łącznie nie więcej niż dwóch,

d) pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,

e) osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności.

7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem ust. 2 objaśnień do części V tabeli oraz ust. 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.

§ 6.
1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się:

1) dla podatników prowadzących działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 5–11 – według stawek miesięcznych określonych w tabeli,

2) dla podatników prowadzących działalność określoną w § 4 ust. 1 pkt 2–4 – w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.

2. W wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 5, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki określonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników.

3. W wypadkach, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki bezpośrednio poprzedzającej stawkę określoną dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.

4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 1 w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest najwyższa stawka. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego, gastronomiczną oraz do podatników wykonujących wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

5. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w tabeli przyjmuje się według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

§ 7.
1. Stawki karty podatkowej:

1) określone w części I tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co najmniej do III grupy inwalidów, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również osób określonych w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. a) i c), nie licząc małżonka,

2) określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia do II lub III grupy inwalidów, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny,

3) określone w części I tabeli obniża się o 10% dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących inwalidami zaliczonymi przez komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia co najmniej do III grupy inwalidów, na każdego inwalidę; obniżka stawki nie dotyczy osób wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d).

2. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli:

1) w wypadkach szczególnie uzasadnionych – w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1,

2) jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.

3. W razie gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i pkt 8–11 w rozmiarach wskazujących na to, iż określone w częściach II–V tabeli i VIII–XI tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%.

4. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 6, stawki karty podatkowej określone w części I tabeli obniża się o 80%, a w części V tabeli – o 40%; podatnicy ci nie mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzianych w ust. 1–3.

5. W wypadkach określonych w § 5 ust. 5 obniżkę stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.

§ 8.
1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, a w wypadkach określonych w § 5 ust. 5 – pełnoletnich członków rodziny jednego ze wspólników, nie licząc małżonka, a także w razie zatrudnienia osób, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d), podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:

1) o 40 % stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

2) o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,

3) o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,

4) o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,

5) o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.

2. Wysokość stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie może być wyższa od stawki bezpośrednio następującej po stawce właściwej dla łącznej liczby wspólników i pracowników.

§ 9.
Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą korzystać z częściowego zwolnienia od tego podatku z tytułu szkolenia uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu nauki zawodu, a także w razie prowadzenia praktycznej nauki zawodu, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
§ 10.
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, lub przed rozpoczęciem działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił zaprzestania na stałe prowadzenia działalności, uważa się, że prowadzi on nadal działalność.

2. Podatnik może, w terminie do końca roku podatkowego, zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, poczynając od roku następnego.

3. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji państwowej lub samorządowej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie o tym zatrudnieniu.

§ 11.
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej bez wezwania w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.
§ 12.
1. Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.

2. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym wypadku podatnik jest obowiązany płacić:

1) podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo

2) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji przychodów, są obowiązani do założenia i prowadzenia ksiąg (rachunkowych, podatkowych) albo ewidencji przychodów, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

§ 13.
1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.

2. Podatnik, który zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo wybrać inną formę zryczałtowanego opodatkowania, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach.

3. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany do płacenia podatku dochodowego na ogólnych zasadach. W tym wypadku podatnik jest obowiązany złożyć urzędowi skarbowemu deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla składania tej deklaracji. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego wynikającego z deklaracji a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w okresie przed zrzeczeniem się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

§ 14.
1. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.

3. W razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

§ 15.
1. W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za pełny okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej 10 dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia.

2. Zasadę, o której mowa w ust. 1, stosuje się do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, jeżeli przerwa została spowodowana szczególnymi względami, tj. chorobą, służbą wojskową, wyjazdem za granicę oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze jednego miesiąca.

§ 16.
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, w tym również wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. a), c) i d), są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób.

2. Książka ewidencji zatrudnienia powinna być zbroszurowana, ponumerowana i ma zawierać następujące dane: liczbę porządkową, imię i nazwisko osoby zatrudnionej, daty: rozpoczęcia i zakończenia pracy przez tę osobę oraz adnotacje o przerwach w zatrudnieniu. Zapis dotyczący zatrudnienia danej osoby powinien być dokonany nie później niż przed rozpoczęciem pracy przez tę osobę.

§ 17.
1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638), są obowiązani prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników, zwane dalej „kartami”. Karta powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko pracownika, kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto w gotówce i w naturze, koszty uzyskania przychodu, dochód za miesiąc, razem dochód narastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy oraz datę przekazania zaliczki do właściwego urzędu skarbowego.

2. Podatnik jest obowiązany wypełnić karty najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego.

§ 18.
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, a mianowicie:

1) o zmianach, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,

2) o zmianach, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej: o zmianach w stanie zatrudnienia, o zmianach miejsca prowadzenia działalności, o zmianach rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, o zmianach liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, o zmianie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, o zmianie liczby sprzedawanych posiłków domowych, o zmianie liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, o zmianie liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.

2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność jest uzasadniona szczególnymi względami, np. chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe, i trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni.

3. W wypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, urząd skarbowy obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w § 19.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, II i IV tabeli – nie więcej jednak niż o trzech pracowników – jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy.

5. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

6. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić pisemnie urząd skarbowy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 i 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.

§ 19.
W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.
§ 20.
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.
§ 21.
1. Podatnicy, którzy zawiadomią urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, są obowiązani, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków:

1) zaprowadzić właściwe księgi (chyba że są zwolnieni od tego obowiązku) i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach albo

2) zaprowadzić ewidencję przychodów i płacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełniają warunki określone w odrębnych przepisach.

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty w tym okresie.

§ 22.
1. Podatnicy, którzy:

1) podadzą we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej,

2) prowadzą nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) książkę ewidencji zatrudnienia bądź mimo obowiązku nie prowadzą tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu,

3) nie zawiadomią urzędu skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej bądź w zawiadomieniu podadzą dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym,

4) w rachunku stwierdzającym sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi podadzą dane niezgodne ze stanem faktycznym,

podlegają wyłączeniu z opodatkowania w formie karty podatkowej i są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.

2. W wypadkach określonych w ust. 1 obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja wyłączająca podatnika z opodatkowania w formie karty podatkowej.

§ 23.
W razie wyłączenia podatnika z opodatkowania w formie karty podatkowej, kwoty wpłacone z tego tytułu zalicza się na podatek dochodowy za dany rok podatkowy, ustalony na ogólnych zasadach.
§ 24.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej (Dz. U. Nr 140, poz. 787 i z 1995 r. Nr 148, poz. 721).
§ 25.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ (w złotych)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 grudnia 1996 r. (poz. 717)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ (w złotych)

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w § 5 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia – wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniających indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego,

– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w poz. 70–76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nie przekraczającym kwoty 44.000 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe prowadzone przez osoby fizyczne i spółki nie mające osobowości prawnej oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w poz. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4–6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 4 pracowników.

Lp.

Zakres działania

Oznaczenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

1

2

3

201

380

486

591

233

423

549

666

254

476

613

740

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

1

2

148

275

370

159

308

423

180

338

465

3

usługi rusznikarskie

0

1

106

190

118

223

126

244

4

usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa – dla ludności

0

1

2

233

444

634

254

498

698

254

498

698

5

usługi grawerskie

0

1

211

434

233

486

265

540

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

1

190

391

223

434

244

486

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

1

465

888

465

888

465

888

8

usługi kowalskie

0

1

2

3

106

201

275

318

118

233

308

359

126

254

338

401

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

1

2

3

211

434

624

781

244

486

703

878

265

540

781

971

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

190

223

244

1

370

423

465

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

169

190

211

1

318

350

391

2

434

486

540

3

508

570

634

4

603

676

751

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

106

126

139

1

211

233

265

2

286

329

359

3

350

391

434

4

401

455

508

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0

126

148

159

1

275

318

350

2

391

434

486

3

476

529

591

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

139

148

169

1

275

308

338

2

370

423

465

3

444

498

549

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0

139

148

169

1

286

329

359

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

169

190

211

1

338

380

423

17

usługi zegarmistrzowskie

0

106

126

139

1

223

244

275

2

296

338

370

3

359

413

455

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

0

308

338

380

1

613

688

760

2

899

1004

1120

3

1183

1331

1479

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą

0

180

201

223

1

370

423

465

2

498

561

624

3

634

719

793

4

719

814

899

5

866

971

1078

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0

223

244

275

1

444

508

561

2

624

709

781

3

740

824

920

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

148

169

190

1

308

338

380

2

413

465

519

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

0

148

159

180

1

286

329

359

2

391

434

486

3

508

570

634

4

603

676

751

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

296

296

296

1

540

540

540

2

698

698

698

3

803

803

803

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

201

233

254

1

391

434

486

2

540

613

676

3

655

730

814

25

szklarstwo „*”

0

180

180

180

1

380

380

380

2

486

486

486

3

570

570

570

26

witrażownictwo „*”

0

139

148

169

1

275

318

350

2

370

423

465

3

380

486

540

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

180

201

223

1

338

380

423

2

465

519

581

3

570

634

709

28

kołodziejstwo „*”

0

139

139

139

1

265

265

265

2

350

350

350

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

118

139

148

1

233

265

296

2

308

338

380

3

350

391

434

30

usługi tapicerskie

0

126

148

159

1

275

318

350

2

380

423

476

3

444

508

561

31

bednarstwo „*”

0

96

96

96

1

190

J90

190

2

254

254

254

32

koszykarstwo „*”

0

223

223

254

1

549

549

549

2

760

760

760

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy „*”

0

126

126

126

1

265

265

265

34

gręplarstwo „*”

0

75

85

96

1

180

20]

223

2

233

265

296

35

kilimiarstwo „*”

0

159

159

159

1

338

338

338

2

444

444

444

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego „*”

0

85

85

85

1

180

180

180

37

usługi hafciarskie

0

118

126

126

1

223

244

244

2

308

338

338

3

370

413

413

4

413

455

455

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach „*”

0

54

54

54

1

126

126

126

2

169

169

169

39

repasacja pończoch

0

54

54

54

1

126

126

126

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

85

96

106

1

190

211

233

2

254

286

318

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

85

96

106

1

190

211

233

2

254

286

318

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie „*”

0

126

126

126

1

244

244

244

2

329

329

329

43

modniarstwo „*”

0

139

139

139

1

265

265

265

2

359

359

359

44

usługi krawieckie

0

75

85

96

1

148

169

190

2

233

265

296

3

308

338

380

4

338

380

423

5

401

455

508

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0

54

54

54

1

106

118

126

2

139

148

169

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

159

180

180

1

338

380

380

2

465

519

519

3

591

655

655

47

cholewkarstwo „*”

0

106

106

106

1

223

223

223

2

308

308

308

48

szewstwo miarowe

0

118

139

148

1

254

286

318

2

338

380

423

3

401

444

498

49

szewstwo ortopedyczne „*”

0

85

96

106

1

201

233

254

2

275

308

338

3

338

380

423

50

szewstwo naprawkowe

0

64

75

85

1

148

159

180

2

201

233

254

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

118

139

148

1

223

244

275

2

308

338

380

3

359

413

455

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

169

190

211

1

318

359

401

2

434

486

540

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

169

190

190

1

350

391

391

2

486

540

540

3

603

666

666

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek „*”

0

85

96

106

1

180

201

223

2

244

275

308

55

rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych „*”

0

126

126

126

1

244

244

244

2

329

329

329

56

młynarstwo „*”

0

75

75

75

1

126

126

126

2

180

180

180

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża „*”

0

54

54

54

1

64

64

64

2

96

96

96

58

wytwarzanie waty z cukru „*” prażenie kukurydzy „*”

0

54

64

64

1

118

126

126

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

126

148

159

1

275

308

338

2

370

423

465

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

106

118

126

1

190

223

244

2

275

308

338

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

126

148

159

1

244

275

308

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

106

126

139

1

211

233

265

2

286

329

359

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

126

148

159

1

244

275

308

2

318

359

401

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0

106

126

139

1

223

244

275

2

308

338

380

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

0

126

148

159

1

265

296

329

66

ortopedyka „*”

0

64

64

75

1

126

148

159

2

190

211

233

3

211

233

265

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

148

148

148

1

318

318

318

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

126

148

159

1

275

308

338

2

370

423

465

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0

139

148

169

1

275

308

338

2

370

423

465

3

444

508

561

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
– dla ludności

0

180

201

223

1

318

350

391

2

465

519

581

3

624

698

781

4

719

803

899

5

856

963

1068

 

 

 

 

71

usługi w zakresie sztukatorstwa
– dla ludności

0

139

148

169

1

233

265

296

2

329

370

413

3

413

465

519

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków
– dla ludności

0

180

201

223

1

318

350

391

73

usługi w zakresie cyklinowania
– dla ludności

0

139

148

169

1

275

308

338

74

usługi w zakresie zduństwa
– dla ludności

0

139

148

159

1

254

286

318

2

350

391

434

3

465

519

581

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
– dla ludności

0

233

265

296

1

465

519

581

2

655

730

814

3

781

888

984

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
– dla ludności

0

223

223

223

1

286

286

286

2

591

591

591

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0

233

233

233

1

434

434

434

2

603

603

603

3

730

730

730

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

0

126

126

126

1

254

254

254

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt z czego: usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0

201

201

201

1

401

401

401

 

159

159

159

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

148

159

180

1

275

318

350

2

380

423

476

81

usługi w zakresie maglowania

0

64

75

85

1

148

159

180

2

190

223

244

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

139

148

169

1

265

296

329

2

350

391

434

3

444

455

508

4

465

508

561

83

pranie pierza i puchu

0

106

126

139

1

223

244

275

2

308

338

380

84

kominiarstwo

0

96

106

118

1

211

233

265

2

286

329

359

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0

169

190

211

1

350

391

434

2

476

529

591

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

75

85

96

1

180

201

223

2

244

275

308

3

308

338

380

4

338

380

423

5

434

486

540

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

75

75

85

1

148

169

190

2

223

244

275

3

275

308

338

4

286

329

359

5

391

434

486

88

usługi kosmetyczne

0

75

85

96

1

180

201

223

2

254

286

318

3

318

359

401

4

350

391

434

5

391

434

486

89

manicure, pedicure

0

54

64

64

1

118

126

126

2

139

148

169

3

190

223

244

4

211

233

265

5

286

329

359

90

usługi fotograficzne – świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)
– usługi pozostałe

0

318

359

401

1

634

709

781

2

835

941

1046

3

963

1084

1204

0

126

148

159

1

265

296

329

2

350

391

434

3

413

465

519

4

465

529

579

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

0

275

308

338

1

570

634

709

92

sprzątanie wnętrz

0

126

148

159

1

244

275

308

2

329

370

413

93

ważenie osób

0

43

43

43

94

usługi w zakresie radiestezji

0

75

75

75

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

126

148

159

 

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

 

powyżej

do

 

1

 

140

4 zł od każdego stanowiska

2

140

180

560 zł + 5 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

180

 

760 zł + 6 zł od każdego stanowiska powyżej 180

 

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (SWW 2711), biletów komunikacji miejskiej (SWW 2713-33), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (SWW 1364-26), zapałek (SWW 1761), zapalniczek (SWW 0671-43) i papieru toaletowego (SWW 1814-532 i SWW 1829-41).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol SWW), doniczek (bez względu na symbol SWW), kwiatów i wieńców sztucznych (2881-91 SWW), nasion roślin kwiatowych (SWW 4181-21), sadzonek roślin kwiatowych (SWW 4183-23), zieleni ciętej spod szkła (SWW 4122-5), świec i zniczy (SWW 1323-6), kart okolicznościowych (bez względu na symbol SWW) oraz maskotek (bez względu na symbol SWW).

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi

0

201

318

275

423

318

519

1

275

423

318

519

423

645

2

318

523

423

645

519

730

3

423

645

519

730

675

950

2

kwiatami

0

275

423

318

519

423

645

1

318

519

423

645

519

730

2

423

645

519

730

675

950

 

Część III. Usługi W zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Lp.

Działalność handlowa w zakresie obnośnej i obwoźnej sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców

do 5.000

ponad 5.000
do 50.000

Powyżej 50.000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

artykułów nieżywnościowych

0

275

645

318

730

423

1258

1

318

730

423

1258

519

1786

2

413

950

550

1635

675

2319

 

Część IV. Gastronomia

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów
o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Stawka

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

265 – 391

1

391 – 508

2

465 – 570

3

529 – 634

4

688 – 825

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

223 – 329

1

329 – 476

2

413 – 529

3

486 – 591

4

631 – 769

 

Część V. Usługi transportowe

Objaśnienia:

1. Stawki określone pod lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców

do 25.000

ponad 25.000 do 100.000

ponad 100.000 do 500.000

powyżej 500.000

1

2

3

4

5

6

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

119

125

134

143

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

175

190

205

226

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

78

78

78

78

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

86

86

86

86

z czego:

 

 

 

 

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

43–64

43–64

43–64

43–64

 

Część VI. Usługi rozrywkowe

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30% niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty zręcznościowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

26 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

52 zł + 56 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6

164 zł + 68 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8

300 zł + 73 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10

446 zł + 83 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10

612 zł + 94 zł od każdego urządzenia ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci – o liczbie miejsc:

 

 

do 16

1*

5 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

80 zł + 5 zł od każdego miejsca ponad 16

3

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc:

 

 

do 24

1*

16 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

384 zł + 12 zł od każdego miejsca ponad 24

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) – o liczbie samochodów

do 6

57 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

342 zł + 91 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

888 zł + 118 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24

2304 zł + 137 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

169 zł

2

372 zł

powyżej 2

372 zł + 372 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

 

 

 

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

51 zł

2

114 zł

3

255 zł

powyżej 3

255 zł + 191 zł od każdego urządzenia ponad 3

 

 

 

b) siłomierze, bajazzo. bilardy ręczne

do 4

13 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

52 zł +17 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6

86 zł +30 zł od każdego urządzenia ponad 6

7

Huśtawki (wahadłowe i kołowe)

1

52 zł

2

233 zł

powyżej 2

233 zł + 233 zł od każdego urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

16 zł

9

Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie „Gigant”

1*

49 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

35 zł

10

Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt

1*

923 zł

 

b) ściana emocji

1*

720 zł

 

c) ściana lalkowa

1*

233 zł

 

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

139 zł

 

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

64 zł

 

f) gabinet luster

1*

38 zł

 

g) hipodrom – kuce

1*

27 zł

 

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców

do 25.000

powyżej 25.000

1

2

3

4

1

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej
do 10 na dobę

203

215

2

do 20 na dobę

280

303

3

do 30 na dobę

342

 

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

 

 

4

do 50 posiłków na dobę

242

264

5

do 100 posiłków na dobę

342

390

 

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Stawka

1

2

3

1

Pielęgniarka, położna

1,70 zł każdą godzinę

 

Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawki określone pod lit. b) dotyczą wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji państwowej lub samorządowej.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii

 

 

a)

do 48

4 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

192 zł + 4,80 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

422,40 zł

 

 

 

b)

231 zł

 

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

1,30 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

62,40 zł + 2,60 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

187,20 zł

 

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

2,60 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

124,80 zł + 5,20 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

374,40 zł

 

Załącznik 2. [CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ]

Załącznik nr 2

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Objaśnienie:

Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową

Lp.

Zakres działalności

Przedmiot działalności

1

2

3

1

usługi ślusarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi, prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp.

Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

Wyrób i naprawa naczyń blaszanych. Wyrób przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kielichów, mis, świeczników). Wyrób rur i kolanek do pieców. Renowacja przedmiotów zabytkowych z blachy. Obudowa blachą wszelkiego rodzaju sprzętu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

3

usługi rusznikarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja broni palnej (myśliwskiej, sportowej krótkiej i gazowej). Dorabianie części zamiennych do broni i montowanie na niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie. Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeliwanie. Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni myśliwskiej i sportowej. Wyrób kopii dawnej broni palnej. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

4

usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa
– dla ludności

Wyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja biżuterii i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. wyrobów korpusowych) z metali szlachetnych i innych metali. Obróbka i oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie wyrobów różnymi technikami. Rytowanie w kamieniach. Usługowa oprawa bursztynów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

5

usługi grawerskie

Zdobienie ręczne i maszynowe przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z metali szlachetnych, kolorowych i żelaznych technikami grawerskimi. Grawerowanie wklęsłe, płaskie i wypukłe w metalu, kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz innych materiałach. Wyrób stempli i matryc. Wyrób medali, orderów, plakietek, znaczków, monogramów, wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników, wzorników itp. oraz różnych ozdób technikami grawerskimi. Rytowanie walców. Cyzelowanie. Emaliowanie, inkrustowanie i intarsjowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

Wykonywanie wszelkiego rodzaju pieczątek. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

Nakładanie powłoki cynowej na powierzchnię powierzonych kotłów, naczyń i urządzeń, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi, np. trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa pobielanych naczyń i przedmiotów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

8

usługi kowalskie

Naprawa i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, podwozi, przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wyrób części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wyrób kutych okuć budowlanych. Wyrób i naprawa kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

Montaż, demontaż i naprawa podzespołów, zespołów oraz członów funkcjonalnych urządzeń i aparatury chłodniczej oraz zamrażającej. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do urządzeń chłodniczych i zamrażających. Wykonywanie części zamiennych do urządzeń chłodniczych i zamrażających, wraz z obróbką metali. Napełnianie agregatów środkami chłodniczymi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

10

usługi w zakresie kotlarstwa

Wyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie wszelkiego rodzaju: kotłów centralnego ogrzewania (parowych i wodnych, nisko-, średnio- i wysokoprężnych), kotłów warzelnych i o innym przeznaczeniu, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wymienników ciepła różnych typów i innych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Montowanie na kotłach i zbiornikach osprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej; czyszczenie kotłów i zbiorników. Wyrób elementów do kotłów, zbiorników, wymienników ciepła itp. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

Wyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

Wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Wyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury i urządzeń elektromedycznych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektromedycznych i uziemień dla urządzeń elektromedycznych. Wyrób aparatury elektromedycznej, z zastosowaniem podzespołów elektronicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

Wyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

Naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

Wyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie części do naprawianych wag. Wyrób odważników. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

17

usługi zegarmistrzowskie

Wyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zegarów, w tym elektronicznych i kurantów. Dorabianie części zamiennych. Konstruowanie, wyrób, naprawa i regulacja drobnych mechanizmów precyzyjnych. Zakładanie i naprawa pasków i bransolet z metali nieszlachetnych do zegarków, wymiana baterii. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

Antykorozyjne zabezpieczanie środków transportu.

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą

Mycie i czyszczenie środków transportu. Smarowanie i wymiana oleju w środkach transportu, konserwacja podwozi oraz inne usługi nie związane z naprawą środków transportu.

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

Wyrób i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów, aparatury łączeniowej (łączników), urządzeń elektromechanicznych. Wyrób i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Wyrób i montaż zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych do maszyn i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób podzespołów i urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych oraz rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

Naprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo-kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

Naprawa i konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, w tym również domofonów, sygnalizacyjnych oraz elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń współpracujących, w tym również anten telewizyjnych, z wyjątkiem instalacji i montażu anten satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konserwacja i naprawa telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, central telefonicznych, aparatów telefonicznych i urządzeń dyspozytorskich wewnątrzzakładowych. Wykonywanie nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz części zamiennych, elementów i podzespołów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

Bieżnikowanie i kolcowanie opon.

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

Naprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, montaż i demontaż opon oraz wyważanie kół, naprawa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w tym zabawek i artykułów sanitarnych, naprawa obuwia gumowego oraz artykułów gumowo-metalowych; powlekanie tkanin gumą, wykonywanie klejów do gumy.

25

szklarstwo „*”

Szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowacja i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

26

witrażownictwo „*”

Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja witraży, wykonywanie kloszy do lamp lub innych kompozycji ze szkła kolorowego wiązanego metalami. Osadzanie witraży. Barwienie i wypalanie, matowanie, formatowanie i trawienie szkła, przygotowywanie złączy. Wykonywanie towarzyszących robót szklarskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

Wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z zastosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna. Usługowe wykonywanie elementów podłogowych. Wyrób i naprawa futerałów z drewna itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarska obróbka drewna. Wyrób ram. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

28

kołodziejstwo „*”

Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów zaprzęgowych, np. wozów gospodarczych, powozów, karawanów, karet, sań i sanek. Wykonywanie obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przyczep. Wyrób drewnianych narzędzi rolniczych oraz drewnianego sprzętu gospodarstwa wiejskiego, np. żłobków, koryt, skrzyń, drabin itp. Naprawa wyrobów bednarskich i z zakresu tokarstwa w drewnie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

Pozłacanie folią i farbą przedmiotów zabytkowych i użytkowych, np. ram, rzeźb, listew, elementów sztukatorskich, tablic nagrobkowych, elementów obiektów budowlanych itp. Wyrób i naprawa pozłacanych ram stylowych i listew ozdobnych. Renowacja i rekonstrukcja wyżej wymienionych przedmiotów. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp.

30

usługi tapicerskie

Wyrób i renowacja kompletów, zestawów i pojedynczych mebli tapicerskich konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej o różnym przeznaczeniu. Wyrób i naprawa tapicerskiego sprzętu sportowego. Wykładanie wnętrz mieszkalnych i w środkach transportu materiałami przeciwakustycznymi i ciepłochłonnymi oraz wykonywanie dekoracji okolicznościowych. Szycie i zakładanie zasłon. Szycie pokrowców. Zszywanie i układanie dywanów i chodników. Wykonywanie i naprawa tapicerki w środkach transportu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

31

bednarstwo „*”

Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych naczyń klepkowych (np. wiader, cebrzyków, beczek itp.). Wyrób klepki bednarskiej.

32

koszykarstwo „*”

Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkarskich (np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny, trzciny, rogożyny i bambusa oraz z zastosowaniem innych materiałów. Barwienie wykonywanych wyrobów. Naprawa i konserwacja mebli wiklinowych, trzcinowych itp.

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy „*”

Wyrób mioteł i kropideł. Wyrób mat, słomianek, wycieraczek, koszyków oraz galanterii użytkowej i ozdobnej z gałęzi i słomy.

34

gręplarstwo „*”

Usługowe zgrzeblenie (gręplowanie) różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.

35

kilimiarstwo „*”

Wyrób i naprawa na warsztatach ręcznych: gobelinów i kilimów, makat, chodników, dywanów itp. oraz tkanin artystycznych przy użyciu różnych materiałów, np. wełny, lnu, bawełny, skóry, szkła, drewna, ceramiki, włosia końskiego, włókien syntetycznych, piór itp. Barwienie i przędzenie surowca do wytwarzania wyrobów.

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego „*”

Wyrób koronek oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą koronkarską.

37

usługi hafciarskie

Ręczne i maszynowe haftowanie szat liturgicznych, bielizny stołowej, pościelowej, osobistej, odzieży itp. przy zastosowaniu różnych stylów i metod wykonawczych. Szycie i haftowanie sztandarów. Naprawa i renowacja haftowanych przedmiotów zabytkowych. Wyrób firan, galonów, taśm, szychów, ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp. Szycie strojów ludowych i regionalnych oraz elementów tych strojów, zdobionych haftem i koronkami. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach „*”

Wyrób na drutach i szydełkach przedmiotów z przędzy, włóczki, nici, sznurka itp.

39

repasacja pończoch

Naprawa pończoch, rajstop, skarpet oraz innych wyrobów dziewiarskich metodą podnoszenia oczek.

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

Wyrób, przerabianie i naprawa bielizny stołowej, pościelowej, niemowlęcej, dziecięcej, damskiej i męskiej (dziennej i nocnej), liturgicznej, podomek, szlafroków, płaszczy kąpielowych, bonżurek męskich, czepków pielęgniarskich, kucharskich itp. Wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników. Wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp. Usługowe okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

Wyrób i naprawa gorsetów (z wyłączeniem gorsetów ortopedycznych), biustonoszy, pasków do pończoch, pasów ciążowych, kostiumów plażowych, kąpielowych itp.

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie „*”

Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie męskich, młodzieżowych, chłopięcych i dziecięcych nakryć głowy, np. czapek cywilnych, mundurowych, szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów, biretów itp. z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skór, futer i ich imitacji.

43

modniarstwo „*”

Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i czapeczek dziecięcych itp. nakryć głowy z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skóry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwiatów oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy, welonów, wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie szalików jako kompletu z nakryciem głowy. Szycie i upinanie welonów ślubnych, żałobnych oraz kokard.

44

usługi krawieckie

Szycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka, płaszcze letnie, płaszcze zimowe, spodnie, marynarki, prochowce z podpinką, ubiory sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury itp., z wszelkich materiałów, w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych, oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie błamów. Naprawa i renowacja ubrań i okryć. Wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. Szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

Cerowanie odzieży, w tym cerowanie artystyczne. Naprawa odzieży. Obciąganie guzików, klamer i pasków. Ręczne i maszynowe okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie spódnic, bluzek i innej garderoby oraz zasłon i firanek. Wszywanie zamków błyskawicznych, obszywanie maszynowe i ręczne dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

Szycie, naprawa, odświeżanie i zdobienie kożuchów oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i odświeżanie galanterii z kożucha oraz imitacji. Wykonywanie błamów i wyrobów ze skór baranich z włosem.

47

cholewkarstwo „*”

Modelowanie i wykonywanie wierzchnich części obuwia ze skór, surowców skóropodobnych, materiałów włókienniczych i innych. Naprawa i przeróbka wierzchnich części obuwia. Naprawa wyrobów kaletniczych.

48

szewstwo miarowe

Usługowe wykonywanie, naprawa i odświeżanie obuwia ze skóry, materiałów zastępczych, skóropodobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw sztucznych itp.

49

szewstwo ortopedyczne „*”

Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i odświeżanie obuwia ortopedycznego (korekcyjnego, protezowego, aparatowego itp.) ze skór i innych materiałów. Formowanie kopyt i cholewek do obuwia ortopedycznego, wyrób i regeneracja wkładek ortopedycznych. Naprawy z zakresu szewstwa.

50

szewstwo naprawkowe

Naprawa i odświeżanie obuwia.

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych lub skóropodobnych. Naprawa odzieży skórzanej i skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie, zwężanie, przedłużanie). Barwienie. Odświeżanie wyrobów futrzarskich lub ich części. Renowacja wyrobów futrzarskich i naprawa odzieży futrzarskiej, drobne przeróbki, np. skracanie, przedłużanie. Czyszczenie włosa, czyszczenie skóry (mizdry), barwienie, zszywanie i wprawianie brakujących części wyrobów.

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Czyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich w zmechanizowanych agregatach pralniczych przy użyciu środków czyszczących lub farbujących.

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

Szycie, naprawa i renowacja futer, kołnierzy, czapek, błamów oraz innej odzieży i galanterii futrzanej ze skór szlachetnych, półszlachetnych i zwykłych oraz z ich imitacji. Szycie pokrowców, narzut, makat dekoracyjnych, błamów, chodników itp. z futer oraz z wszelkiego rodzaju ścinków i odpadów futrzarskich.

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek „*”

Wyrób i naprawa przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. uprzęży, siodeł, troków, pasów pędnych i transmisyjnych, sprzętu sportowego i myśliwskiego, kagańców, smyczy, biczów, waliz itp.) ze skór rymarskich i materiałów zastępczych. Drobne naprawy wyrobów kaletniczych i pokryć tapicerskich.

55

rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych „*”

Wyrób, naprawa i odświeżanie rękawiczek skórzanych i skóropodobnych damskich, męskich i dziecięcych oraz wkładów ocieplających do rękawiczek ze skóry i skóropodobnych.

56

młynarstwo „*”

Przemiał i przerób zbóż i innych nasion na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy, śruty i innych przetworów zbożowych. Przygotowywanie ziarna zbóż i innych nasion do przemiału i przerobu.

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża „*”

Przemiał i przerób zbóż w wiatrakach, śrutownikach i mlewnikach na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy i śruty. Przygotowywanie ziarna zbóż do przemiału i przerobu.

58

wytwarzanie waty z cukru „*” prażenie kukurydzy „*”

Wytwarzanie waty z cukru. Prażenie kukurydzy (pop corn), z wyjątkiem prażenia kukurydzy przeznaczonej do dalszej odprzedaży lub wykorzystania jako surowiec do celów wytwórczych lub usługowych.

59

usługi w zakresie introligatorstwa

Oprawa książek, dokumentów, bloków, notesów itp., tłoczenie, złocenie i barwienie napisów i ozdób introligatorskich. Konserwowanie druków i naprawa zniszczonych kart, ksiąg i opraw. Laminowanie. Naklejanie map, plansz, planów, reprodukcji, fotografii itp. Wyrób albumów, bloków, ksiąg handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdobnych pudeł i pudełek, etui do biżuterii, futerałów, kaset do nakryć stołowych itp. Wyrób teczek na akta, obwolut, opakowań z kartonu i papieru oraz zdobionej galanterii papierniczej. Usługowe krojenie papieru, tektury i wszelkich materiałów introligatorskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

60

usługi w zakresie lutnictwa

Wyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym z użyciem elementów elektronicznych. Wyrób części i akcesoriów do instrumentów smyczkowych i szarpanych. Naprawa futerałów i pulpitów.

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

Wyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja organów i części zamiennych do organów (z wyłączeniem organów elektronicznych). Montaż, instalowanie i strojenie organów. Naprawa fisharmonii.

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

Wyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta muzycznych instrumentów dętych blaszanych i drewnianych. Wyrób, przeróbka i montowanie części zespołów i podzespołów do instrumentów muzycznych dętych blaszanych i drewnianych. Polerowanie muzycznych instrumentów dętych. Naprawa pulpitów oraz futerałów do instrumentów dętych.

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i strojenie oraz korekta instrumentów perkusyjnych. Wyrób, przeróbka i montowanie części detali, zespołów i podzespołów do instrumentów perkusyjnych. Naprawa futerałów, pulpitów i nośników do instrumentów perkusyjnych.

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

Wyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestrajanie i strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pianina, klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmonie oraz wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony i harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i montowanie części, zespołów i podzespołów do instrumentów harmoniowych i fortepianowych. Naprawa pulpitów, futerałów i nośników do instrumentów harmoniowych i fortepianowych.

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta instrumentów elektrycznych i elektronicznych, np. klawisety, organy, gitary elektroakustyczne itp. Wykonywanie, przeróbka i montaż części, zespołów i podzespołów elektronicznych do naprawianych instrumentów. Naprawa aparatury nagłaśniającej i sprzętu elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy, głośników, mikrofonów, kamer pogłosowych, mikserów wielokanałowych stereofonicznych itp.) związanych z instrumentem. Sprawdzanie i przystosowywanie poprawności działania instrumentów elektroakustycznych oraz aparatury nagłaśniającej.

66

ortopedyka „*”

Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mechaniki ortopedycznej i bandażownictwa. Wykonywanie i naprawa protez kończyn dolnych i górnych, aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów brzusznych i przepuklinowych, zawieszeń protez, aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie części do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych itp.

67

usługi w zakresie lakiernictwa

Lakierowanie powierzchni przedmiotów oraz zabezpieczanie materiałami antykorozyjnymi konstrukcji metalowych, z wyłączeniem środków transportu i obiektów budowlanych. Lakierowanie mebli oraz stolarki i elementów budowlanych, np. boazerii, balustrad, lamperii itp. (nie związanych trwale z budynkiem). Renowacja powłok lakierniczych. Lakierowanie części, elementów zespołów, przedmiotów przez zanurzanie.

68

usługowe wytwarzanie szyldów

Wytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam, znaków firmowych, godeł i szablonów na różnych podkładach (blacha, szkło, drewno sztuczne, płótno i inne), w tym również techniką złocenia i srebrzenia.

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

Wykonywanie prac konserwatorskich i napraw wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje itp. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych
– dla ludności

Wykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywanie i naprawa ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Wykonywanie, naprawa i rozbiórka ogrodzeń i kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywanie, konserwacja i rozbiórka kominów. Układanie płytek ceramicznych itp. Osadzanie w murach i ściankach stolarki i ślusarki budowlanej. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywanie rusztowań. Wykonywanie wykopów pod obiekty budowlane. Wykonywanie, przebudowa, naprawa i rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, ogrodzeń drewnianych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych ścian, pokryć dachowych i stropów, podłóg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji drewnianych – trybun, pomostów estradowych, przystani i drewnianych elementów terenów osiedlowych i placów zabaw dziecięcych. Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych. Wykonywanie deskowań (szalunków) i zabezpieczeń przy robotach ziemnych. Zabezpieczanie elementów drewnianych impregnatami, środkami malarskimi i ognioochronnymi. Krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych konstrukcji dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnacja elementów drewnianych budynków. Zakładanie, naprawa i konserwacja urządzeń odwadniających. Naprawa i wykonywanie (na własne potrzeby) rynien dachowych i elementów blacharskich. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Montaż żaluzji, folii antywłamaniowych i przeciwsłonecznych.

Układanie, remont i konserwacja podłóg i posadzek z różnych materiałów, jak: drewno, kamień, ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie podłoży pod posadzki. Układanie płytek ceramicznych na ścianach. Malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Przygotowanie podłoży. Malowanie urządzeń w budynkach. Lakierowanie otworów i elementów budowlanych, mebli ściennych itp. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogrodzeń, latarni, słupów wysokiego napięcia, urządzeń energetycznych itp. Wykonywanie rusztowań i zabezpieczeń bhp. Wykonywanie przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych i biologicznych izolacji budowlanych przy użyciu wszelkich materiałów izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i kontrola działania urządzeń izolacyjnych. Usuwanie uszkodzeń izolacji. Naprawa drenażu odwadniającego budynki.

Krycie, naprawa i konserwacja dachów blachą. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkich elementów blacharskich. Naprawa i konserwacja pokryć dachowych krytych blachą. Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów dachowych. Wykonywanie i montaż przewodów i elementów z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawa i konserwacja rynien dachowych, rur spustowych itp. elementów. Wykonywanie i naprawa ław kominowych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

71

usługi w zakresie sztukatorstwa
– dla ludności

Wyrób elementów budowlanych z gipsu, jak: gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie odlewów z gipsu, rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów i napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób gipsowych makiet budynków, modeli i fragmentów elewacji. Wykonywanie tynków zwykłych, specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich naprawy i konserwacji. Przygotowanie różnych form gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobniczych z gipsu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków
– dla ludności

Odgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych różnymi technikami. Wzmacnianie odgrzybionych ścian np. poprzez ściągi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

73

usługi w zakresie cyklinowania
– dla ludności

Cyklinowanie podłóg, schodów drewnianych itp. – ręczne lub maszynowe. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

74

usługi w zakresie zduństwa
– dla ludności

Wykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Budowa, rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych, wędzarni, suszarni itp. Budowa i naprawa pieców przenośnych (ceramicznych). Budowa kominków. Wykonywanie czopuchów. Remont i naprawa kanałów dymowych i kominów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego
– dla ludności

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacyjnych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. kuchni parowych, pralni mechanicznych, suszarni itp.). Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych.

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacji bezprzewodowej na gaz płynny itp.). Czyszczenie instalacji i zabezpieczanie antykorozyjne. Malowanie instalacji gazów technicznych w kolorach ustalonych przez dozór techniczny. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja: instalacji elektroenergetycznych siły, światła i sygnalizacji sterowania i słaboprądowych, instalacji piorunochronowej i uziemiającej, linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych i kablowych, rozdzielnic elektrycznych i pulpitów sterujących, instalacji w stacjach „trafo” i agregatów prądotwórczych. Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji, odbiorników i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania, uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, sterowania i automatyki. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m
– dla ludności

Kopanie szybów studziennych, wraz z wydobywaniem urobku ręcznie lub za pomocą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy z kręgów lub murowanych z cegły i innych materiałów. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów wodoszczelnych, np. z iłu. Wykonywanie ze zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym włazem. Montowanie pomp studziennych ręcznych lub hydroforowych. Naprawa pomp studziennych. Montaż i demontaż pomp głębinowych. Wykonywanie filarów studziennych. Wiercenie studzien do głębokości 30 m i ich obudowa. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

Wykonywanie za pomocą maszyn rolniczych zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek, bronowań, wałowań, rozrzucania obornika, rozsiewania nawozów sztucznych, siewu zbóż i traw, sadzenia ziemiopłodów, opylania roślin środkami chemicznymi, koszenia traw, sprzętu zbóż, wykopków ziemniaków, buraków, omłotów, ustawiania stert, zwożenia plonów itp.

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

Zwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi.

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

Zapewnienie prawidłowego utrzymywania zwierząt przez przygotowanie i podawanie paszy i pojenie. Wypas zwierząt. Utrzymywanie w czystości zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt. Ręczne i mechaniczne dojenie zwierząt mlecznych. Wykonywanie podstawowych zabiegów zootechnicznych. Pielęgnacja zwierząt gospodarskich i domowych. Strzyżenie psów i owiec.

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

Pranie w wodzie i prasowanie bielizny, odzieży oraz firanek, zasłon itp. Prężenie firanek i zasłon.

81

usługi w zakresie maglowania

Maglowanie bielizny oraz firanek, zasłon itp. na gorąco i na zimno.

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Chemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie odzieży i innych wyrobów włókienniczych. Chemiczne czyszczenie wyrobów ze skóry. Barwienie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin, przędzy, wyrobów odzieżowych itp. Apreturowanie wyrobów po praniu i farbowaniu.

83

pranie pierza i puchu

Pranie pierza i puchu.

84

kominiarstwo

Czyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie: przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych, kanałów oraz połączeń paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do użytku, wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie połączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów. Wydawanie opinii dotyczących połączenia palenisk i wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Czyszczenie i konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych oraz pieców i rur, a także kotłów niskoprężnych i wysokoprężnych oraz kanałów spalinowych. Czyszczenie wędzarni. Odgruzowywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

Tępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi. Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych. Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich, klatek dla zwierząt hodowlanych itp. oraz obiektów zagrożonych epidemiologicznie (szamb, wysypisk śmieci i in.).

86 i 87

usługi fryzjerskie dla: kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopców

Strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk.

88

usługi kosmetyczne

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe).

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo- i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

89

manicure, pedicure

Nadawanie kształtu paznokciom przez skracanie i opiłowanie. Wycinanie naskórka, lakierowanie paznokci. Usuwanie zgrubień skóry i wycinanie nagniotków.

90

usługi fotograficzne

Wykonywanie w zakładzie i poza zakładem fotografii, filmów i przeźroczy: portretowych, reportażowych, okolicznościowych, krajobrazowych, technicznych itp. Wykonywanie fotokopii. Wykonywanie prac powierzonych. Sporządzanie odbitek fotograficznych na papierze, porcelanie itp. Przedmiot działalności nie obejmuje prac wykonywanych na kasetach magnetowidowych.

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

Wykonywanie odbitek rysunków, planów, tekstów itp. techniką światłokopii (diazotypii) i kserografii.

92

sprzątanie wnętrz

Czyszczenie, mycie i odkurzanie pomieszczeń oraz mebli. Czyszczenie i mycie urządzeń sanitarnych. Czyszczenie dywanów itp. Pastowanie –froterowanie podłóg.

93

ważenie osób

Ważenie osób i mierzenie wzrostu przy użyciu wag osobowych.

94

usługi w zakresie radiestezji

Wyznaczanie w terenie przebiegu żył wodnych, kreślenie ich głębokości, wydajności i jakości wody. Wykrywanie stref zadrażnień. Zabezpieczanie przed różnego rodzaju szkodliwym promieniowaniem w mieszkaniach, budynkach inwentarskich, zakładach pracy itp. oraz zabezpieczanie szklarni i ogródków przed szkodliwym dla roślin promieniowaniem.

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

Obsługa gospodarstw domowych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »