| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 grudnia 1996 r.

w sprawie opłat paszportowych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 i. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa wysokość opłat paszportowych, tryb ich uiszczania, warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień od tych opłat oraz warunki podwyższania opłat w razie zawinionej utraty paszportu.
§ 2.
 1. Za wydanie paszportu uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę pobiera się opłatę paszportową w wysokości 100 zł.

2. Za wydanie paszportu uprawniającego do jednokrotnego wyjazdu za granicę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5), pobiera się opłatę paszportową w wysokości 50 zł.

§ 3.
 1. Ulgową opłatę paszportową, w wysokości 50% stawki określonej w § 2 ust. 1, pobiera się od:

1) emerytów, rencistów i inwalidów oraz współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,

2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,

3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, z 1993 r. Nr 29, poz. 133, Nr 129, poz. 602 i Nr 134, poz. 645, z 1994 r. Nr 99, poz. 482 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681),

4) uczącej się młodzieży szkół dziennych i studentów studiów stacjonarnych, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1.

2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgowej opłaty paszportowej, przysługuje tylko jedna ulgowa opłata paszportowa.

§ 4.
 Nie pobiera się opłaty paszportowej, określonej w § 2, za wydanie paszportu:

1) małoletnim, którzy w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie mieli ukończonych 16 lat,

2) osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,

3) osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

§ 5.
 1. Opłatę paszportową określoną w § 2 ust. 1 obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu,

2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości,

3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.

2. Wysokość opłaty za wydanie nowego paszportu, o którym mowa w ust. 1, ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty – za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

§ 6.
 1. Za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu pobiera się opłatę paszportową w wysokości 300 zł, jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

2. W razie kolejnej utraty ważnego paszportu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, za wydanie nowego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.

§ 7.
 Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu, ponosząc związane z tym koszty.
§ 8.
 Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio w sprawach wydawanych w kraju polskich dokumentów podróży dla cudzoziemców.
§ 9.
 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1991 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 67, poz. 327).
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »