REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 156 poz. 777

USTAWA

z dnia 20 grudnia 1996 r.

o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Polski Instytut Spraw Międzynarodowych]
1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Polski Instytut Spraw Międzynarodowych” z siedzibą w Warszawie.

2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zwany dalej „Instytutem”, ma osobowość prawną.

Art. 2. [Zadania Instytutu]
Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych,

2) przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych,

3) doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

4) upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z dziedziny współczesnych stosunków międzynarodowych,

5) utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą,

6) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej,

7) działalność wydawnicza.

Art. 3. [Statut Instytutu]
Szczegółowy zakres działania i organizację Instytutu określa statut Instytutu, nadany, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
Art. 4. [Organy Instytutu]
Organami Instytutu są:

1) Dyrektor Instytutu,

2) Rada Instytutu.

Art. 5. [Dyrektor Instytutu]
1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Kandydatów na stanowisko Dyrektora Instytutu wyłania się w drodze konkursu, którego warunki określa statut Instytutu.

4. Dyrektor Instytutu jest powoływany na kadencję określoną w statucie Instytutu.

Art. 6. [Rada Instytutu]
1. Zadania, kompetencje i skład Rady Instytutu oraz czas trwania jej kadencji określa statut Instytutu.

2. Członków Rady Instytutu powołuje i odwołuje Minister Spraw Zagranicznych.

Art. 7. [Skład Instytutu]
1. W skład Instytutu mogą wchodzić oddziały zamiejscowe jako wyodrębnione jednostki organizacyjne.

2. Oddział zamiejscowy Instytutu tworzy, w drodze rozporządzenia, Minister Spraw Zagranicznych, na wniosek Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.

3. Organizację oddziału zamiejscowego i zakres jego zadań określa, z zastrzeżeniem art. 3, regulamin oddziału nadany przez Ministra Spraw Zagranicznych na wniosek Dyrektora Instytutu.

Art. 8. [Przekazanie majątku]
Dla realizacji celów określonych w art. 2 Instytutowi przekazuje się majątek byłego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Art. 9. [Przychody Instytutu]
Przychodami Instytutu są w szczególności:

1) środki otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami na zadania, o których mowa w art. 2 pkt 1,

2) dotacje z budżetu państwa na zadania, o których mowa w art. 2 pkt 2-7,

3) spadki i darowizny.

Art. 10. [Nadzór nad Instytutem]
Nadzór nad Instytutem w zakresie zgodności jego działania z przepisami ustawowymi i postanowieniami statutu sprawuje Minister Spraw Zagranicznych.
Art. 11. [Delegacja]
Minister Spraw Zagranicznych określa, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń.
Art. 12. [Stosowanie przepisów dotyczące jednostek badawczo-rozwojowych]
W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące jednostek badawczo-rozwojowych. Ministrem właściwym, w rozumieniu tych przepisów, w odniesieniu do Instytutu jest Minister Spraw Zagranicznych.
Art. 13. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA