| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Organy założycielskie wykonujące prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania zawartych przed dniem 1 stycznia 1997 r. przekażą niezwłocznie w terminie uzgodnionym z Ministrem Skarbu Państwa Ministrowi Skarbu Państwa umowy oraz dokumenty dotyczące tych umów protokolarnie, według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r.

2. W przypadku gdy organami założycielskimi są ministrowie, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), wykonanie zadań wymienionych w rozporządzeniu przejmują po dniu 1 stycznia 1997 r. likwidatorzy znoszonych urzędów tych ministrów.

§ 2.
1. Protokół przekazania sporządza się dla każdej umowy o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania, uwzględniając w nim oznaczenie stron umowy, czasu, na jaki została zawarta, oraz dokładny opis stanu, przebiegu i stopnia wykonania umowy, a w szczególności:

1) wprowadzonych zmian do umowy wraz z uzasadnieniem,

2) realizacji należności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego korzystania, z uwzględnieniem odroczeń i umorzeń tych należności,

3) realizacji innych zobowiązań umownych - zobowiązania inwestycyjne, socjalne i inne,

4) opis innych okoliczności uznanych przez organ założycielski za ważne, dotyczących dalszego prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, w tym dokonania wcześniejszego przeniesienia własności przedmiotu umowy, zmian, rozwiązania i wypowiedzenia umowy.

2. Do protokołu załącza się:

1) akt notarialny umowy,

2) odpis statutu lub umowy spółki będącej stroną umowy oraz aktualne zaświadczenie z rejestru handlowego,

3) kopie protokołu przekazania spółce mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania oraz bilans likwidacyjny przedsiębiorstwa,

4) kwestionariusz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia,

5) sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-01) z ostatniego roku obrotowego,

6) decyzje o zwolnieniu spółki z długu z tytułu wnoszonych opłat dodatkowych,

7) inne dokumenty uznane przez organ założycielski za ważne.

3. Protokół jest podpisywany przez organ założycielski i Ministra Skarbu Państwa.

§ 3.
Organ założycielski udostępni Ministrowi Skarbu Państwa dodatkowe informacje i dokumenty dotyczące umowy, jeżeli będzie to niezbędne dla właściwego wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz. 790)

Treść załącznika w formacie HTML

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »