REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 157 poz. 804

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686) oraz art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 i z 1996 r. Nr 35, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w 1996 r.:

a) uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 250 000 zł lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z tytułu udziału w spółce, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 zł,”

b) w ust. 5 wyrazy „łączne przychody 1995 r. nie przekroczyły kwoty 208 000 zł;” zastępuje się wyrazami „łączne przychody w 1996 r. nie przekroczyły kwoty 250 000 zł;”

2) w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 3,3% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5–8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638 i Nr 147, poz. 686), zwanej dalej „ustawą”,”;

3) w § 8:

a) w ust. 6 po wyrazach „przychodów ewidencjonowanych” dodaje się wyrazy „a także kwotę obniżki podatku z tytułu wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele określone w art. 27a ust. 1 ustawy”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 27a ust. 13 ustawy, podatnik jest obowiązany:

1) doliczyć odpowiednio do przychodów lub podatku należnego za rok podatkowy kwoty poprzednio odliczone,

2) wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny podatek.”;

4) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy, o których mowa w § 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury towarów należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie likwidacji działalności podatnicy są obowiązani sporządzić także spis rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi.”,

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „podatek importowy,”;

5) w § 15 po wyrazie „przepisach” stawia się kropkę i skreśla pozostałą część zdania;

6) w § 18 w pkt 3 w lit. b) wyrazy „20 600 zł” zastępuje się wyrazami „24 800 zł”;

7) w § 21 w ust. 3 wyrazy „§ 17” zastępuje się wyrazami „§ 4 i 17”;

8) w § 24 w ust. 1 po wyrazach „§ 7” dodaje się średnik i wyrazy „przepis § 9 stosuje się odpowiednio”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 1999-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA