REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 157 poz. 805

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 10, art. 14 ust. 11, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640) oraz art. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797 oraz z 1996 r. Nr 107, poz. 506) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703 oraz z 1996 r. Nr 137, poz. 640),”;

2) w § 3:

a) w ust. 2 liczbę „7” zastępuje się liczbą „8”,

b) w ust. 3:

– w pkt 1 liczbę „21” zastępuje się liczbą „25”,

– w pkt 2 liczbę „70” zastępuje się liczbą „85”,

– w pkt 3 liczbę „670” zastępuje się liczbą „800”;

3) w § 4 w ust. 4 liczbę „15” zastępuje się liczbą „20”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Na równi z zakupem środków trwałych traktuje się przyjęcie ich w odpłatne użytkowanie przez podatników, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395 i Nr 137, poz. 638 oraz Nr 147, poz. 686) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686), środki te zaliczane są do składników majątku użytkownika.”;

5) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do środków trwałych z importu, przyjętych w nieodpłatne użytkowanie, oraz do innych towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496).”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Usługobiorcom użytkującym samochody osobowe oraz inne samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z zawartej umowy.”;

7) w § 14 w pkt 4 po wyrazach „za wierzytelność” dodaje się wyrazy „albo za czynność nie podlegającą opodatkowaniu”;

8) w § 20 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2a”;

9) w § 24 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2a”;

10) w § 27:

a) w ust. 2 wyrazy „Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej” zastępuje się wyrazami „Komitetu Integracji Europejskiej”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zwrot podatku przysługuje także podatnikom, którzy kwotę podatku naliczonego zapłacili z innych środków niż środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 25 ust. 3.”;

11) w § 28:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 2a”,

b) w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „dokonanych w danym miesiącu”;

12) w § 34 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „za wierzytelność” dodaje się wyrazy „albo za czynność nie podlegającą opodatkowaniu”;

13) w § 44:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nabywca otrzymujący fakturę korygującą:

1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, lub w miesiącu następnym – jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego,

2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, lub w miesiącu następnym – jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy § 38 ust. 4–7, 9 i 10 oraz § 43 ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

14) w § 48 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rachunek uproszczony – w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 2 ustawy.”;

15) w § 51:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „datę wystawienia” dodaje się przecinek i wyrazy „datę sprzedaży”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy § 38 ust. 5, 7, 9 i 10 oraz § 40–42 stosuje się odpowiednio.”;

16) w § 52 w ust. 2 po wyrazach „ust. 5 i 7” dodaje się wyrazy „oraz § 44 ust. 5”;

17) w § 54:

a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) wystawiono fakturę, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy,”

b) w ust.5:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podatnikom, wymienionym w ust. 5a, nie zapłacono w formie pieniężnej za pośrednictwem banku należności wynikającej z faktury (faktury korygującej), wystawionej przez tych podatników,”

– w pkt 2 wyrazy „podmiotem wymienionym w pkt 1” zastępuje się wyrazami „podatnikiem wymienionym w ust. 5a”,

c) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Za podatników, o których mowa w ust. 5 pkt 1, uważa się:

1) zakłady pracy chronionej w rozumieniu przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

2) prowadzących:

a) warsztaty szkolne szkół zawodowych, warsztaty szkolne zakładów opiekuńczo-wychowawczych i warsztaty szkoleniowe zakładów doskonalenia zawodowego,

b) warsztaty szkolne prowadzone w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

c) przywięzienne zakłady pracy (przywięzienne przedsiębiorstwa i przywięzienne gospodarstwa pomocnicze),

3) wymienione w pkt 2 jednostki, o ile są odrębnymi podatnikami.”,

d) w ust. 9 wyrazy „ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4–6”;

18) w § 56 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepis ust. 1 dotyczy również dokumentów odprawy celnej.”;

19) skreśla się § 67;

20) w § 68 w ust. 1 skreśla się pkt 1;

21) w § 68a wyrazy „Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej” zastępuje się wyrazami „Komitet Integracji Europejskiej”;

22) w § 73 w pkt 1:

a) skreśla się litery b) i n),

b) litera ł) otrzymuje brzmienie:

„ł) usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi,”;

23) § 76 otrzymuje brzmienie:

„§ 76. Stawka podatku w wysokości 0% określona dla towarów i usług, wymienionych w § 65, 66 i 68–71, obowiązuje do dnia 31 grudnia 1997 r.”;

24) w załączniku nr 5 skreśla się poz. 7 i 8.

§ 2.
Przepis § 1 pkt 6 nie ma zastosowania do usługobiorców użytkujących samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów, na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze, zawartej przed dniem 20 stycznia 1997 r., pod warunkiem zarejestrowania tej umowy we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż do dnia 20 lutego 1997 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z tym że § 1 pkt 2,3, 6–9,11–13, 15, 16 i 22 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 1998-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA