REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 158 poz. 810

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 367) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
§ 2.
Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wymienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

Lp.

Stanowisko

Mnożnik

1

Prokurator Prokuratury Krajowej

5,7

2

Prokurator prokuratury apelacyjnej

4,0

3

Prokurator prokuratury wojewódzkiej

3,2

4

Prokurator prokuratury rejonowej

2,7

5

Asesor

2,0

6

Aplikant
– w pierwszym roku pracy
– w drugim roku pracy

0,9
1,0

 

§ 3.
Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy zastosowaniu następujących mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

 

Stawka

Mnożnik

1

0,30

2

0,30–0,45

3

0,35–0,50

4

0,40–0,55

5

0,45–0,60

6

0,50–0,65

7

0,60–0,75

8

0,70–0,80

9

0,80–1,10

10

0,90–1,30

 

§ 4.
Tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zawiera załącznik do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wymienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji kierowniczych lub której powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych, w okresie ich sprawowania.

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyjnych przysługuje jeden, wyższy dodatek.

§ 6.
1. Prokuratorowi sprawującemu patronat co najmniej nad jednym aplikantem etatowym lub trzema aplikantami pozaetatowymi przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc przysługuje dodatek w wysokości 0,15 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu.

2. Przerwy w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwające do tygodnia, nie powodują utraty prawa do dodatku.

3. Dodatek określony w ust. 1 przysługuje prokuratorowi niezależnie od dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji kierowniczej w prokuraturze.

§ 7.
1. Prokurator delegowany do pełnienia czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytucie Pamięci Narodowej zachowuje wynagrodzenie zasadnicze określone w niniejszym rozporządzeniu. W okresie delegowania prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny i dodatek służbowy, określone w przepisach w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

2. Prokurator Prokuratury Krajowej – w razie pełnienia funkcji dyrektora, wicedyrektora departamentu (biura) bądź naczelnika wydziału w innej jednostce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości – otrzymuje dodatek funkcyjny, określony dla dyrektora lub wicedyrektora biura bądź naczelnika wydziału w Prokuraturze Krajowej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 9.
Osoba powołana na stanowisko prokuratora otrzymuje wynagrodzenie określone w rozporządzeniu z dniem objęcia stanowiska.
§ 10.
1. Tworzy się fundusz indywidualnych nagród Prokuratora Generalnego, w wysokości 0,5% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów, asesorów i aplikantów, przyznawanych wyróżniającym się prokuratorom, zwłaszcza prowadzącym śledztwa.

2. Funduszem, o którym mowa w ust. 1, mogą być również objęte osoby wymienione w § 7.

§ 11.
W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do osób wymienionych w § 1 mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych w zakresie przyznawania dodatków za wieloletnią pracę i nagród jubileuszowych.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury (Dz. U. Nr 84, poz. 422 oraz z 1996 r. Nr 94, poz. 428 i Nr 129, poz. 607).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz. 810)

TABELA STAWEK DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA PROKURATORÓW POWSZECHNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

Lp.

Funkcja

Stawka dodatku

1

2

3

1

Dyrektor biura w Prokuraturze Krajowej

10

2

Wicedyrektor biura w Prokuraturze Krajowej, prokurator apelacyjny, prokurator wojewódzki

9

3

Naczelnik wydziału w Prokuraturze Krajowej, zastępca prokuratora apelacyjnego, zastępca prokuratora wojewódzkiego

8

4

Naczelnik wydziału w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury wojewódzkiej, kierownik samodzielnego działu w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej, prokurator rejonowy

7

5

Kierownik działu w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej, wizytator w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej

6

6

Zastępca prokuratora rejonowego, kierownik ośrodka zamiejscowego prokuratury rejonowej

5

7

Kierownik szkolenia, rzecznik prasowy, rzecznik dyscyplinarny w prokuraturze apelacyjnej i wojewódzkiej

4

8

Kierownik działu w prokuraturze rejonowej, konsultant

3

9

Kierownik sekcji poza działem w prokuraturze rejonowej

2

10

Kierownik sekcji w dziale prokuratury rejonowej

1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 2000-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA