REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 158 poz. 814

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 grudnia 1996 r.

w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 oraz w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496).
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) znakach – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnów: geodezyjnej (poziomej i wysokościowej), grawimetrycznej i magnetycznej,

2) organie rejonowym – rozumie się przez to rejonowy organ rządowej administracji ogólnej, właściwy ze względu na położenie nieruchomości,

3) gminie – rozumie się przez to gminę właściwą ze względu na położenie nieruchomości.

§ 3.
1. Ochrona znaków ma na celu zabezpieczenie tych znaków przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.

§ 4.
Ochrona znaków polega na:

1) doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz gminie zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości,

2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków,

3) zakładaniu siatek przeniesienia współrzędnych,

4) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.

§ 5.
1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 4 pkt 1, zwane dalej „zawiadomieniem”, doręcza się w przypadkach:

1) umieszczenia nowych znaków,

2) stwierdzenia podczas wykonywania prac, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, zmiany właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,

3) wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków,

4) dokonania zmiany znaku na inny rodzaj – typ,

5) umieszczenia nad znakiem budowli triangulacyjnej,

6) wykonywania czynności, o których mowa w § 4 pkt 4.

2. Zawiadomienie doręcza się również wówczas, gdy jako znaki przyjęto trwałe elementy obiektów budowlanych, a w szczególności gałki, maszty na wieżach lub dachach, specjalnie zainstalowane tarcze, obeliski, cylindry, bolce i pręty.

3. Jednym zawiadomieniem można objąć grupę znaków umieszczonych na gruntach oraz obiektach budowlanych należących do tego samego właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,

4. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
W przypadku gdy znak został umieszczony na granicy dwóch lub więcej nieruchomości, zawiadomienie doręcza się właścicielom lub innym osobom władającym tymi nieruchomościami.
§ 7.
1. Zawiadomienie sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy z przeznaczeniem dla:

1) właściciela lub innej osoby władającej nieruchomością,

2) gminy,

a kopię zawiadomienia wykonawca prac włącza do dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Obowiązek doręczenia zawiadomienia spoczywa na wykonawcy prac geodezyjnych, który przed tym doręczeniem powinien wyjaśnić właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością warunki umieszczenia znaków lub wykonania ich przeglądu i konserwacji oraz, w miarę możliwości, uzgodnić termin przystąpienia do tych prac.

§ 8.
Wykonawca prac, o których mowa w § 4 pkt 2, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrażania przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym organ rejonowy.
§ 9.
Organ rejonowy po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 8 i art. 15 ust. 3 pkt 2, lub po uzyskaniu w inny sposób informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:

1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku i zawiadamia o tym gminę oraz właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2) w przypadkach określonych w art. 48 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy, usuwa pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych.

§ 10.
Przegląd i konserwację znaków mającą na celu doprowadzenie ich do stanu pełnej użyteczności, przeprowadza się:

1) podczas wykonywania prac geodezyjnych związanych z zakładaniem i modernizacją osnów: geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej,

2) doraźnie – w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwu życia lub mienia, a także w związku z uszkodzeniem znaku.

§ 11.
Wykonanie prac, o których mowa w § 10, zapewniają:

1) Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – w zakresie osnowy geodezyjnej I i II klasy oraz osnów grawimetrycznej i magnetycznej,

2) Minister Obrony Narodowej – w zakresie osnów wymienionych w pkt 1, znajdujących się na gruntach i budynkach pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi,

3) wojewoda – w zakresie osnowy geodezyjnej niższych klas niż wymienione w pkt 1.

§ 12.
Nie podlegają ochronie znaki:

1) umieszczone na okres przejściowy, w szczególności w związku z realizowaną inwestycją,

2) stosowane przy zakładaniu osnów pomiarowych.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie (Dz. U. Nr 15, poz. 70).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: B. Blida

Załącznik 1. [ZAWIADOMIENIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 grudnia 1996 r. (poz. 814)

ZAWIADOMIENIE

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-31
  • Data obowiązywania: 1997-01-31
  • Z mocą od: 1997-01-31
  • Dokument traci ważność: 1999-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA