REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 158 poz. 818

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 17 grudnia 1996 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zwalniania tych lokali.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Przez pojęcie właściwego organu rozumie się organy wojskowe właściwe w sprawach związanych z zakwaterowaniem żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów, rencistów wojskowych i członków ich rodzin, określone w odrębnych przepisach.
§ 2.
 Pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”, można wynajmować – w miarę istniejących możliwości – część lokali mieszkalnych przeznaczonych na stałe zakwaterowanie żołnierzy zawodowych.
§ 3.
 1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem zawiera się na czas wykonywania pracy w jednostce organizacyjnej.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być zawarta na czas nie oznaczony z pracownikiem, który:

1) przepracował co najmniej piętnaście lat w jednostce organizacyjnej,

2) nabył uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, pozostających w związku z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej.

§ 4.
 1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem jest przepracowanie przez niego w jednostce organizacyjnej co najmniej pięciu lat, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3.

2. Na wniosek przełożonego pracownika właściwy organ może zezwolić na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach dozorców budynków mieszkalnych, z którymi umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas wykonywania czynności dozorcy.

§ 5.
 Lokale mieszkalne powinny być w pierwszej kolejności oddawane w najem pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z zachowaniem gotowości bojowej zatrudniającej ich jednostki wojskowej albo zatrudnionym w zawodach deficytowych w danej jednostce wojskowej lub na stanowiskach pracy wymagających szczególnych kwalifikacji.
§ 6.
 1. Zainteresowany pracownik składa za pośrednictwem przełożonego wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, adresowany do właściwego organu.

2. Właściwy organ przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową.

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, rejestruje wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku sporządza (uaktualnia) wstępną listę kolejności pracowników oczekujących na najem lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem kolejności otrzymanych wniosków oraz kryteriów określonych w § 4 i 5.

4. Wstępną listę kolejności, o której mowa w ust. 3, przekazuje się związkowej komisji mieszkaniowej powołanej przez właściwą organizację związkową, która w terminie trzydziestu dni, w uzgodnieniu z właściwym organem, może dokonać zmian na tej liście.

5. Właściwy organ uwzględnia zmiany dokonane przez związkową komisję mieszkaniową, jeżeli nie naruszają one § 4.

6. Lista ustalona w sposób określony w ust. 3–5 stanowi podstawę zawierania umów najmu lokali mieszkalnych w miarę ich pozyskiwania.

§ 7.
 1. Podstawą zajęcia lokalu mieszkalnego jest umowa najmu podpisana przez właściwy organ.

2. Umowę najmu lokalu mieszkalnego rejestruje się w rejestrze takich umów, prowadzonym we właściwym organie.

§ 8.
 1. W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu do zawierania i wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych oraz ich zajmowania, używania i opróżniania, a także określania praw i obowiązków wynajmującego i najemcy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257) i Kodeksu cywilnego.

2. Uprawnienia przewidziane w przepisach, o których mowa w ust. 1, dla organów gminy, zarządcy budynku lub właściciela lokalu mieszkalnego przysługują właściwemu organowi, z wyjątkiem przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

§ 9.
 Pracownik jest obowiązany zwolnić zajmowany lokal mieszkalny:

1) w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że zajmował ten lokal na podstawie umowy najmu, o której mowa w § 3 ust. 2.

2) z upływem terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 10.
 Organy wymienione w § 1 mogą podejmować czynności, o których mowa w rozporządzeniu, z mocą od dnia 1 stycznia 1996 r.
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1996-12-31
  • Data obowiązywania: 1996-12-31
  • Z mocą od: 1996-12-31
  • Dokument traci ważność: 2002-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA