REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 1 poz. 1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 § 2 oraz art. 11 i 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Poddanie egzekucji administracyjnej niektórych rodzajów należności pieniężnych

§ 1. [Należności pieniężne podlegające egzekucji]

1. Egzekucji administracyjnej, oprócz należności określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680), zwanej dalej „ustawą”, podlegają także następujące należności pieniężne, przypadające Skarbowi Państwa lub państwowym jednostkom organizacyjnym będącym osobami prawnymi, jednostkami budżetowymi albo zakładami budżetowymi:

1) z tytułu świadczeń lub usług w zakresie pomocy społecznej,

2) z tytułu:

a) (skreślona),

b) wydatków związanych z przymusowym przekwaterowaniem osób z kwater (lokali mieszkalnych) pozostających w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, które, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, podlegają opróżnieniu na koszt osób wykwaterowywanych,

c) (skreślona),

d) działalności statutowej spółek wodnych,

e) (skreślona),

f) opłat należnych od zatrzymanych przez funkcjonariuszy Policji osób fizycznych będących w stanie nietrzeźwości za ich przewiezienie i pobyt w jednostce Policji.

2. Egzekucji administracyjnej podlegają również należności uboczne związane z należnościami, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 2

Wyłączenia spod egzekucji administracyjnej

§ 2. [Wyłączenia spod egzekucji]

1. Wyłącza się spod egzekucji administracyjnej, niezależnie od wyłączeń wynikających z odrębnych przepisów, także:

1) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów,

2) kwoty otrzymane jako stypendia, zapomogi, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej lub inne świadczenia socjalne,

3) kwoty otrzymane jako pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych oraz na zagospodarowanie dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,

4) rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny,

5) kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych.

6) środki Funduszu Pracy zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatowych, przeznaczone na finansowanie zadań wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384, Nr 48, poz. 550, Nr 70, poz. 820 i Nr 106, poz. 1118),

7) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatowych, przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550).

2. Jeżeli zobowiązanym jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, spod egzekucji wyłącza się również:

1) zwierzęta gospodarskie w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz to potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,

2) zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,

3) jeden ciągnik na 25 ha powierzchni gruntów, nie mniej jednak niż jeden ciągnik na gospodarstwo rolne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,

4) jeden silnik elektryczny,

5) podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym zobowiązanego,

6) podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w gospodarstwie specjalistycznym zobowiązanego,

7) zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres do zakończenia cyklu produkcyjnego,

8) nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego zobowiązanego,

9) stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesięcy nośności,

10) stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór z tych zwierząt,

11) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego w pkt 1 i 2 oraz 9 i 10 aż do najbliższych zbiorów,

12) zapasy opału na okres 6 miesięcy,

13) zaliczki kontraktacyjne.

3. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka inwentarza żywego ponad ilości określone w ustawie i w ust. 2, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego, po uzgodnieniu z zarządem gminy, uzna ją za niezbędną do prowadzenia tego gospodarstwa, a dłużnik zobowiąże się do spłacenia egzekwowanej należności w terminie lub w ratach określonych przez wierzyciela. W razie niedotrzymania przez zobowiązanego warunków spłaty należności, podjęte zostaną dalsze czynności egzekucyjne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, egzekucji nie podlega także taka ilość paszy, jaka jest niezbędna do utrzymania inwentarza objętego wyłączeniem.

5. Zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli.

6. Wierzytelność pieniężna, przypadająca rolnikowi z tytułu kontraktacji, może być zajęta egzekucyjnie do wysokości 25% należności za dostarczony towar bez uwzględnienia ewentualnych potrąconych pożyczek i zaliczek kontraktacyjnych.

§ 3.
Wyłącza się spod egzekucji administracyjnej rzeczy służące w kościołach i innych domach modlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu religijnego, choćby były kosztownościami lub dziełami sztuki.

Rozdział 3

Upoważnienie niektórych organów administracji rządowej i niektórych wierzycieli do prowadzenia, w określonym zakresie, egzekucji administracyjnej i postępowania zabezpieczającego

§ 4. [Egzekucja z wynagrodzenia za pracę]

Upoważnia się do prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę:

1) organy sprawujące obsługę komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej - w zakresie kar pieniężnych i kosztów postępowania, orzeczonych przez te komisje,

2) jednostki świadczące usługi wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - w zakresie należności za wykonane usługi i świadczenia objęte ich działalnością.

3) (skreślony),

4) (skreślony),

5) (skreślony).

§ 5.
1. Upoważnia się oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do egzekwowania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

2. Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą egzekwować należności, o których mowa w ust. 1:

1) z wynagrodzenia za pracę,

2) ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

3) z wierzytelności pieniężnych,

4) z rachunków bankowych.

§ 6.
(skreślony).
§ 7.
1. Upoważnia się dyrektorów urzędów celnych do egzekwowania należności celnych, wraz z odsetkami, oraz należności z tytułu grzywien, kar pieniężnych, kosztów postępowania i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym w zakresie spraw należących do właściwości organów administracji celnej.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, mogą być egzekwowane:

1) z wynagrodzenia za pracę,

2) z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,

3) z zajętych w celu zabezpieczenia: pieniędzy, ruchomości i wierzytelności pieniężnych oraz innych praw majątkowych.

§ 8.
1. Upoważnia się terenowe oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do egzekwowania należności z tytułu czynszów, opłat i innych świadczeń, związanych z zajmowaniem kwater i lokali mieszkalnych, stanowiących zasób mieszkaniowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, mogą być egzekwowane:

1) z wynagrodzenia za pracę lub uposażenia,

2) ze świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego albo z ubezpieczenia społecznego zobowiązanego.

§ 9.
1. Upoważnia się organy podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zabezpieczenia, w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy, należności celnych przypadających od środków przewozowych przywiezionych z zagranicy i dopuszczonych na polski obszar celny z zastrzeżeniem albo w trybie odprawy celnej czasowej. Podstawą do zajęcia tych środków w celu zabezpieczenia należności celnych jest stwierdzenie niezastosowania się do zastrzeżenia lub niezachowania warunków zezwolenia na odprawę celną czasową.

2. Upoważnia się organy administracji celnej do zabezpieczenia, w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy, należności celnych przypadających od towarów przywiezionych z zagranicy na polski obszar celny i dopuszczonych na polski obszar celny z zastrzeżeniem powrotnego ich wywozu lub z innym zastrzeżeniem. Podstawą do zajęcia tych towarów w celu zabezpieczenia należności celnych jest stwierdzenie niezastosowania się do dokonanego zastrzeżenia.

3. Organy celne mogą również zwracać się do urzędów skarbowych o dokonanie zabezpieczenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 10. [Dotychczasowe przepisy]

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1986 r. Nr 1, poz. 4, z 1989 r. Nr 49, poz. 273, z 1990 r. Nr 47, poz. 281 i z 1991 r. Nr 81, poz. 354).
§ 12.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 stycznia 1999 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA