REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 1 poz. 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 i Nr 154, poz. 794 oraz z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, poz. 774) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się algorytm rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe (Dz. U. Nr 59, poz. 270).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr

Załącznik 1. [ALGORYTM ROZDZIAŁU MIĘDZY GMINY SUBWENCJI NA ZADANIA OŚWIATOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz. 2)

ALGORYTM ROZDZIAŁU MIĘDZY GMINY SUBWENCJI NA ZADANIA OŚWIATOWE

1. Do ustalenia kwot subwencji na zadania oświatowe stosuje się następujący wzór algorytmu:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) S0 – kwota subwencji,

2) W1 W2, W3, W4, W5 – przeciętne struktury kwalifikacji zawodowych nauczycieli, określające stosunek liczby nauczycieli posiadających wykształcenie określone w odpowiednich pozycjach tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego (zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli Monitor Polski Nr 31, poz. 366 i Nr 54, poz. 588 oraz z 1996 r. Nr 40, poz. 393) do ogólnej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez daną gminę (analogicznie jak przy wskaźnikach A1 A2, A3, A4, A5) ustalone na podstawie sprawozdania statystycznego Ministerstwa Edukacji Narodowej EN-3,

3) A1 A2, A3, A4, A5 – odpowiadające ww. wskaźnikom przeciętne miesięczne kwoty środków na wynagrodzenia nauczycieli – wraz z pochodnymi i odpisami – na rozpatrywany rok budżetowy,

4) a = 27 – średnia liczba godzin lekcyjnych w tygodniu, wynikająca z ramowego planu nauczania,

5) p= 18 – tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli,

6) 26 – średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział szkolny,

7) 12 – liczba miesięcy w roku kalendarzowym,

8) Ui, Uj – liczby uczniów szkół „miejskich” i „wiejskich” zarówno publicznych, jak i niepublicznych odpowiednio z uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych dla dorosłych – ustalone na podstawie sprawozdań statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego S-02 i S-03, przy czym:

a) w odniesieniu do liczby uczniów szkół „miejskich” oraz uczniów szkół niepublicznych stosuje się mnożnik przeliczeniowy 1,0,

b) w odniesieniu do liczby uczniów szkół „wiejskich” stosuje się określone w pkt 9 mnożniki przeliczeniowe zależne od przeciętnej dla danej gminy liczby uczniów przypadającej na jeden oddział szkolny,

c) w odniesieniu do liczby uczniów w szkołach prowadzących: klasy (oddziały) specjalne, integracyjne, klasy (oddziały) dla mniejszości narodowych, realizujących program szkół mistrzostwa sportowego i szkół sportowych, niezależnie od mnożników przewidzianych pod lit. b), stosuje się następujące mnożniki uzupełniające w wysokości:

1,5 do liczby uczniów niepełnosprawnych, którzy zostali zakwalifikowani przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną do kształcenia w klasach (oddziałach) specjalnych,

4,0 do liczby uczniów niepełnosprawnych, którzy zostali zakwalifikowani w ww. trybie do kształcenia w klasach (oddziałach) integracyjnych,

1,2 do liczby uczniów w klasach (oddziałach) dla mniejszości narodowych,

2,0 do liczby uczniów w szkołach mistrzostwa sportowego,

1,2 do liczby uczniów w szkołach (klasach) sportowych,

9) Pj – mnożniki przeliczeniowe liczby uczniów szkół „wiejskich”, które wynoszą:

1,44 przy przeciętnej liczebności oddziałów większej od 17,

1,63 przy przeciętnej liczebności oddziałów mniejszej lub równej 17,

10) f = 1 – wprowadzona od roku szkolnego 1996/97 dodatkowa godzina wychowania fizycznego w klasach I, V, VI, VII i VIII szkoły podstawowej,

11) pwf = 22,3 – tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli wychowania fizycznego (18 godz.), powiększony o średnią liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych tygodniowo,

12) Uiwf, Ujwf – liczby uczniów, odpowiednio „miejskich” i „wiejskich”, w klasach I, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych prowadzonych przez gminę w roku szkolnym 1996/97, ustalone na podstawie sprawozdania statystycznego S-02,

13) Ld – liczba nauczycieli – doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, ustalona na podstawie sprawozdania statystycznego EN-3,

14) LKD – liczba księży i diakonów Kościoła Katolickiego prowadzących naukę religii w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, ustalona na podstawie sprawozdania statystycznego EN-3,

15) 4 – liczba miesięcy od września do grudnia,

16) B – przeciętna miesięczna kwota środków na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych nie będących nauczycielami – wraz z pochodnymi i odpisami – na rozpatrywany rok budżetowy,

17) R0 – kalkulacyjna roczna kwota pozostałych wydatków bieżących – w przeliczeniu na 1 ucznia.

2. W 1997 r. kwota subwencji na zadania oświatowe nie może być mniejsza niż 115% środków budżetowych przekazanych gminie w 1996 r. na działalność szkół podstawowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-01-07
  • Data wejścia w życie: 1997-01-07
  • Data obowiązywania: 1997-01-07
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 1998-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA