REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 1 poz. 4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 grudnia 1996 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 7 pkt 2 lit. c), art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 14, art. 27a ust. 21 oraz art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 305, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy u podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 35, poz. 173 i Nr 148, poz. 722) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wyrazy „art. 22 ust. 8” zastępuje się wyrazami „art. 22 ust. 7 pkt 2 lit. c), a wyrazy „art. 26 ust. 12 i ust. 14” zastępuje się wyrazami „art. 26 ust. 14, art. 27a ust. 21”;

2) § 7 utrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Za wydatki poniesione przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, podlegające odliczeniu od podatku, uważa się wydatki z tytułu:

1) dokształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych, określonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,

2) poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,

3) nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli:

1) nie zostały odliczone od podatku, na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776), zwanej dalej „ustawą”,

2) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

3. Podstawą odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe jest posiadanie przez podatnika dowodu ich poniesienia.”;

3) w § 8 w ust. 1:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie;

„6) odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabiIitacyjno-usprawniające,”

b) pkt 13 i 13a otrzymują brzmienie:

„13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),

13a) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,”

c) w pkt 14 w lit. b) na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy „oraz szkolno-wychowawczych”;

4) w § 9:

1) w ust. 1:

a) w pkt 6 po wyrazie „ustawy” skreśla się wyrazy „z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25), zwanej dalej ustawą”

b) skreśla się pkt 7, pkt 7a i pkt 11,

c) pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez członków komisji, działających na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym, nie będących radnymi do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,”

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacane przeniesionym służbowo: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,”

e) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) dochody stanowiące równowartość wydatków na zakwaterowanie, poniesionych przez osoby przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody – jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (lub równorzędnym dokumentem), do wysokości limitu na koszty hotelu, określonego w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, a w razie braku rachunku – w wysokości 25% tego limitu; zwolnienie nie dotyczy osób, którym zapewniono bezpłatne zakwaterowanie,”

f) w pkt 34 na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje zdanie w brzmieniu: „zwolnienie stosuje się, jeżeli pracownik przed otrzymaniem świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie, iż nie zaliczy ich do wydatków, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. e) i f) ustawy,”

g) pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,”

h) w pkt 44 kropkę zastępuje się przecinkiem i po tym punkcie dodaje się pkt 45-48 w brzmieniu:

„45) dodatek do emerytur i rent, przyznany żołnierzom-górnikom na podstawie przepisów o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu,

46) dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, poci warunkiem przedłożenia płatnikowi:

a) orzeczenia o uznaniu za inwalidę wzroku I lub II grupy, wydanego przez właściwy organ,

b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzającej wypadek, bądź poświadczonego notarialnie oświadczenia dwóch świadków potwierdzających utratę wzroku w wyniku działań wojennych w latach 19391945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tej wojnie,

c) aktualnego zaświadczenia lekarskiego – okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku bądź aktualnego zaświadczenia z przeprowadzonej obdukcji sądowo-lekarskiej, potwierdzającego utratę lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzeń, o których mowa w lit. b), lub

d) ważnej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

47) przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranych od nich: krwi lub osocza,

48) kwoty stanowiące zwrot kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania, wypłacane przez rejonowe urzędy pracy na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.”

2) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ 7 i 7a”;

5) w § 11 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Podwyżka ulgi o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.”;

6) w § 12:

a) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została przedwcześnie rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do dokończenia nauki u innego podatnika – przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. W przypadku zmiany wspólnika w ciągu okresu szkolenia, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1997 r.

Minister Finansów: w z. K. Kalicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-01-07
  • Data wejścia w życie: 1997-01-22
  • Data obowiązywania: 1997-01-22
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA