REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 2 poz. 6

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w I kwartale 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dotacji, należy przez to rozumieć dotację celową dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, dokonywanych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 56, poz. 257).

2. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast dokona podziału na poszczególne województwa kwoty dotacji na I kwartał 1997 r., ustalonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 1997.

§ 2.
1. Wojewoda przyznaje gminom dotacje, w granicach kwot określonych na ten cel w budżecie wojewody, proporcjonalnie do kwot wynikających z wniosków gmin, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Podstawę przyznania dotacji stanowi złożenie przez gminę, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wniosku o przyznanie dotacji na I kwartał 1997 r., sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Gmina określa we wniosku, o którym mowa w ust. 2, zapotrzebowanie na dotację na I kwartał 1997 r. według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 lub nr 3 do rozporządzenia.

4. Dotacja może być przyznana gminie do wysokości nie przekraczającej kwoty obliczonej według właściwego dla danej gminy wzoru, o którym mowa w ust. 2.

5. Dotację przyznaną na I kwartał 1997 r. wojewoda przekazuje gminie w miesięcznych ratach.

§ 3.
1. Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, informację sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wojewodowie przedstawiają Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zbiorczą informację o udzielonych dotacjach w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat dotacji od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPŁATY DODATKÓW MIESZKANIOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz. 6)

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPŁATY DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH]

Załącznik nr 2

WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1) b = 0 dk + 0,7 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych nie przekracza 25%,

2) b = 0,2 dk + 0,7 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych jest wyższy od 25%, lecz nie przekracza 40%,

3) b = 0,4 dk + 0,3 dp

dla gmin, w których procentowy udział dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy w ogólnej kwocie przyznanych dodatków mieszkaniowych jest wyższy od 40%.

Objaśnienia:

1. Symbole użyte we wzorach oznaczają:

b – kwotę zapotrzebowania na dotację,

dk – sumę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy,

dp – sumę dodatków mieszkaniowych dla pozostałych użytkowników lokali mieszkalnych.

2. Dane wymienione we wzorach dotyczą okresu objętego wnioskiem.

3. O wyborze wzoru właściwego dla danej gminy decyduje procentowy udział, o którym mowa we wzorach, dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie decyzji wydanych przed datą złożenia przez gminę wniosku.

4. Do obliczenia zapotrzebowania na dotację przyjmuje się sumę dodatków mieszkaniowych (dk i dp) przyznanych przed datą złożenia przez gminę wniosku oraz dodatków, których wypłacenie w okresie objętym wnioskiem gmina przewiduje (zgodnie z ust. 1 i 2 objaśnień do załącznika nr 1).

Załącznik 3. [WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH]

Załącznik nr 3

WZORY OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DOTACJĘ CELOWĄ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [INFORMACJA O DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH]

Załącznik nr 4

INFORMACJA O DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-01-09
  • Data wejścia w życie: 1997-01-24
  • Data obowiązywania: 1997-01-24
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 1997-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA